Category Archives: مقالات

رویداد مریوان و نشست سه جانبه با کومله و کمیته کردستان حکگ

رویداد مریوان و نشست سه جانبه با کومله و کمیته کردستان حکگ
مصاحبه اکتبربا صالح سرداری دبیر کمیته کردستان
اکتبر: روز ۳ شهریورجنایتی در مریوان روخ داد و چهارنفر از فعالین مدنی ، محیط زیستی و محبوب این شهر جان خود را ازدست دادند وبه دنبال ان مردم عاصی از این وضعیت در اعتراض به این جنایت به خیابانها ریختند و ضمن گرامی داشت این عزیزان ، خروش مردم تبدیل به اعتراض علیه رژیم شد. در سنندج نیز فعالین مدنی و کوهنوردی و کارگری امروز ۹ شهریور نیز یا د این جانباخته گان را گرامی داشتند. آیا مرگ این چهار نفر تصادفی بود؟ در ضمن سابقه این حرکات اعتراضی چه هست و چرا هر واقعه ای تبدیل به اعتراض و نفرت از رژیم اسلامی خواهد شد.
صالح سرداری:ما قبلا در اطلاعيه هاي كميته كردستان در اين مورد نوشته ايم كه اعتراضات اخير مريوان صرفا بخاطر جنايتی كه متاسفانه منجر به مرگ چهار نفر از فعالين محيط زيستی شد نبود، بلكه نفرت و نارضايتی عميقی است كه كارگران و زحمتكشان ان جامعه از رژيمی پيدا كرده اند كه زندگی انان را در طی چهاردهه به سياهی كشانده است .
بيكاری و فقر و فحشا و اعتياد و نبود ازاديهای سياسی و اجتماعی زندگی رابر مردم تنگ كرده است،بی مبالاتی نسبت به محيط زندگی ، عدم امنيت جانی وكاری ،نبودن امكانات بهداشت و سلامتی إنسانها ، همه وهمه دست بهم داده اند تا مردم عليه كليت نظام مستبد سرمايه داری اسلامی به خيابان ها بيايند و در روز سوم شهريور وقتی شاهد مرگ مشكوك چهار نفر از إنسانهای دلسوز و مبارز بودند و می دانستند اگر رژيم ميخواست ميتوانست با اعزام هيليكوپتر و امكاناتاتی كه در اختيار دارد انها را را از مزگ نجات دهد ولی اقدامی نكردند به خيابان امده و حاكميت سياه اسلامی را به چالش كشيدند.
در مريوان هنگام بدرقه و بخاك سپردن اين چهار نفر و بعدا در سنندج با صف های متحد و فشرده مطالبات انسانی در قالب شعارها، و بنر و پلاكاردهايی كه بأخود حمل ميكردند فرياد زدند و كليت نظام ضد انسانی سرمايه داری و حافظان اسلامی را زير سوْال بردند مردم كارگر و زحمتكش ، عليرغم همه سركوبگری ها و نظامی كردن شهرها و تهديد و ،،،با دادن شعار ” هيزی سپای سرمايه تاوانباره له م كاره ” يعنی نيروی سپاه سرمايه داری در اين جنايت مقصر است و يا “نان، مسكن ،ازادی ” و يا “زندانی سياسی ازاد بايد گردد “اسايش زورداران ، استثمار تهيدستان ” و دهها شعار ديگر مستقيما پايه های رژيم سرمايه داران را مورد نقد راديكال قرار دادند.
اين اعتراضات كه مطالبات ان برخاسته از اعماق جامعه و در كف خيابان ها و در جلو چشم مزدوران سرمايه با بانگ رسا فرياد مي زدند ، ابتد به ساكن وتصادفی نبود اين صدای حق طلبی مردمی معترض ،به أنبوبی از رنج و درد تحميل شده بر انها بود. در اين روز اعتراضی جوانان بيكار ، زنان بی حقوق و تسليم ناپذير و كارگران بيكار و كولبرانی كه هنوز مثل ديگر همسرنوشت هايشان كشته نشده بودند كيفر خواست خود را عليه كل نظام در شعارهايشان ، در مطالبات شان نوشته بر پرچم سرخ فرياد زدند و پای اصلي اين مصاف و اعتراض بودند
در اين روز مردم معترض و مبارز مريوان تنها نبودند كمونيست ها ، چپ ها و فعالين سياسی از شهرهای ديگر خود را به مريوان رسانده تا همراه با هم طبقه ای هايشان در اين اعتراضات و مبارزات شركت كنند.و در ادامه اش براي حمايت و پشتيبانی از اعتراضات مردم مريوان شهرهاي ديگر كردستان از جمله سنندج هميشه سرخ با شركت در يك راهپيمايی پر شكوه و با ايراد سخنرانی و شعرها و سرودهای انقلابی از مبارزات مردم مريوان حمايت و پشتيبانی كردند.
انچه شايد بيشتر از هر مسئله ای در اين اعتراضات ومبارزه بخوبی خود را نشان داد، مطالبات كارگری و ضد سرمايه داری بشدت راديكال و چپ گرايانه بود. همچنين نداشتن ترس از سركوب و تهديدی بود كه رژيم مرتب در یي اين چهار دهه با تكيه برآن حاكميت خود رابرمردم تحميل كرده بود . دراين روز سخنرانان ، شاعران و سرودخوانان و جوانان ، زنان ازاده همه و همه شجاعانه قدرت خود را نشان دادند و سركوبگران فقط نظاره گر بودند.
در اين اعتراضات و مبارزه كارگران و زحمتكشان يكبار ديگر قدرت و همبستگی خود را نشان دادند و كسانی كه فكر ميكردند كاری نميشه كرد و رژيم قدرت سركوب و .. را دارد نشان داد كه نيروی متحد و متشكل و همبسته با مطالبات راديكال وانسانی می تواند هر ديكتاتور و سركوبگری را ميخكوب و زمين گير كند. در اين اعتراضات بر حق و راديكال. ناسيوناليست ها و اسلامی ها عليرغم تلاش های فراوانی كه كردند نتوانستند كاری كنند .فضا آنقدر چپ و راديكال بود فضا را بر انها تنگ كرد و ،،، سكوت كردند و نتؤانستند مثل سابق ان را به بيراهه بكشانند .
همچنين اين مبارزات و اعتراض نشان داد كه نسلی از رهبران و مبلغين و مروجين پر شور در جامعه وجود دارند كه ظرفيت رهبرس كردن اعتراضات متحدانه و متشكل را دارند .
با تمام ظرفيت ها و توانائيهاس كه در اين اعتراضات نشان داده شد ،اما هنوز راه زيادی تا به سرانجام رساندن اين مبارزات وجود دارد بايد كمونيست ها و ازاديخواهان بيشتر از اين برای پيشبرد اين امر مهم تلاش بعمل بياورند .

اکتبر: اخیرا نشست سه جانبه ای بر سر همکاری نیروهای چپ در کردستان میان ما ، کومله – سازمان کردستان خزب کمونیست ایران و کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران بر گزار شد . در این نشست چه موضوعاتی مورد بحث قرار گرفت و به چه نتایجی منجر شد . ادامه این همکاری در آینده چگونه خواهد بود
صالح سرداری:بله درست است . در ادامه فعاليت های نيروهاي چپ و كمونيست براي إيجاد قطپی چپ در كردستان در شرايط حساس كنونی روز چهارشنبه بيست و نهم آگوست جلسه ای با شركت رفقای كميته مركزی كومله، كميته كردستان حزب كمونيست كارگری و ما كميته كردستان حزب حكمتيست بركزار شد .
در اين نشست در مورد ضرورت ايجاد نهاد يا ظرفی برای هماهنگی و همكاری های مشترك نيروهای چپ و كمونيست بحث و گفتگو شد .هيئت هر سه حزب ضمن طرح ديدگاههای خود بر ضرورت درست كردن اين نهاد تاكيد كردند. هدف اين نهاد ، هماهنگی وفعاليت های همه نيروها، نهادها و افراد چپ و كمونيست مي باشد. بحث وتبادل نظرهای فراوانی حول آن در گرفت و هر سه حزب بر أهميت ايجاد اين نهاد و موانع و مشكلات پيش رو و همچنين رفع موانع و مشكلات ان گفتگو كردند و در ادامه قرار بر اين شد نشست های بعدی برای رسيدن به همنظری در مورد چهارجوب اين همكاری ها و إيجاد اين نهاد تاكيد گرديد

Facebook
Google+
https://october-online.com/maghalat/21/15">
Twitter
Instagram