Category Archives: مقالات

زنده باد مریوان وسنندج سرخ -سعید یگانه

درگرامیداشت یاد جانباختگان سوم شهریور مریوان شریف باجورو یارانش
روز چهارم شهریور مریوان در گرامیداشت یاد جانباختگان این شهر و در اعتراض به مسببین این جنایت خروشید و یکپارچه علیه بانیان آتش سوزی ، نابودی محیط زیست ، کشتار فرزندان محبوب مردم ، علیه فقر و بیکاری و کشتارکولبران و علیه نظم جهنمی که رژیم هار اسلامی سرمایه برای انان بوجود اورده است به خیابانها ریختند . در این روز مردم مبارزو انقلابی با حضورگسترده خود در خیابانهای این شهرنگذاشتند که خون این عزیزان پایمال شودواین جنایت با ترفندهای شناخته شده رژیم پرده پوشی شود . مردم این رژیم را خوب می شناسند . جانباختن فعالین شهر مریوان ، نه تنها مشکوک و در اثر آش سوزی ، بلکه توطئه کاربدستان جنایتکار رژیم اسلامی در شهر مریوان برای سربه نیست کردن و حذف فیزیکی فعالین این شهر بود . رژیم اسلامی و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی آن پرونده قطوری از این جنایات زیر بغل دارند.
روزچهار شهریورخیابانها مال مردم بود . حضوریکپارچه و متحد و قدرتمند صف کارگران و زحمتکشان و زنان مبارز این شهردر اعتراض به چهار دهه سلطه نظام جنایتکار اسلامی بود .در این روز پرچم سرخ علیه فقرو بیکاری و تبعیض و نابرابری و تباهی جامعه به اهتراض درامد .دراین روزنسل جدید مبارزان راه آزادی و برابری از زن و مرد علیه توحش اسلامی شجاعانه به میدان آمدند و این روز،یادآور تاریخی با شکوه از فداکاری و مبارزه و تلاش نسلی از کمونیستها و آزادیخوان در گذشته این شهرعلیه ارتجاع و کهنه پرستی وجنایت رژیم اسلامی و نظم موجود سرمایه بود که تعداد زیادی از انان دراین راه جان خود را از دست دادند.روز سوم شهریور۱۳۹۷ و جانباختن شریف باجور و یارانش به سوم شهریور ۵۸ و اعدام ۹ تن از بهترین انقلابیون این شهر به دستور خلخالی جلاد وصل است و هردو روز یک تاریخ سیاه در پرونده پر از جنایت رژیم هاراسلامی علیه مردم آزادیخواه و مقاوم شهر مریوان است .در این روز همچون کوچ تاریخی مریوان مردم سایرشهرهای کردستان در گرامیداشت یاد جانباختگان و حمایت و همدردی با خانواده جانباختگان و مردم مبارز و انقلابی شهر مریوان راهی این شهر شدند وبه صف اعتراض علیه بانیان وضع موجود پیوستند .
سنندج سرخ آنطور که شایسته بود یاد این عزیزان را گرامی داشت.
روز۹ شهریورفعالبن مدنی ، کوهنوردی ، محیط زیستی و جمعی از مردم مبارز و انقلابی شهر سنندج در یک کوه پیمایی به طرف آبیدردر “گویزه کویره “با بر گزاری متینگ با خواندن پیام و شعرو سرود انقلابی وبرافراشتن پرچم سرخ یاد این عزیزان و تلاش انان را در راه رسیدن به آزادی و برابری گرامی داشتندو حمایت و همبستگی و همدردی خود رابا خانواده جانباختگان و مردم مبارزشهر مریوان اعلام کردند.
سنندج سرخ ، همیشه سرخ خواهد ماند و انطور که شایسته بود و انتظار میرفت دست در دست مردم مبارز مریوان علیه بانیان وضع موجود به میدان آمد و صفحه دیگری از تاریخ زرین و پر افتخاراین شهر را رقم زدند . فعالین و سازماندهندگان این حرکت پرشورو انقلابی با شعر و سرود انقلابی و پیام همدردی و محکوم کردن این جنایت،حمایت خود را ازاعتراض مردم شهر مریوان و اعتراضات سراسری مردم متنفر ازرژیم اسلامی اعلام کردند و خواهان آزادی ،برای، رفاه و حرمت انسانی شدند.
شریف باجورشخصیتی محبوب و مبارز و انقلابی و خار چشم دشمنان بود .او نه تنها علیه نابودی محیط زیست و سودجویی صاحبان سرمایه و دولت حامی انان بود ،بلکه شریف باجوردر دفاع از کارگران و فعالین سیاسی زندانی همچون رضا شهابی و آتنا دائمی از مریوان تا تهران را با دوچرخه رکاب زد . در کمک به زلزله زدگان کرمانشاه از خود مایه گذاشت و به کمک انها شتافت و به دلیل همین تلاشها و دهها عمل انقلابی دیگربه انسانی محبوب و خوشنام نه تنها در شهرهای کردستان ، بلکه به شخصیتی انقلابی و سراسری تبدیل شد. در شرایطی که جامعه ایران در تلاش و مبارزه برای آزادی و رفاه و خلاصی ازاستثمار و استبداد مذهبی به میدان آمده است، جانباختن شریف باشور و یارانش ،رویداد سرخ شهر مریوان و مراسم سرخ گرامیداشت یاد جانباختگان در شهر سنندج ،صحنه های دیگری از این نبرد سیاسی و جدال طبقاتی جاری درسراسر ایران بر سر آزادی و رفاه و برابری و پایان دادن به استبداد مذهبی ، به ظلم و استثمار و بردگی مزدی است.
زنده باد آزادی ، برابری ، سوسیالیسم
زنده باد شریف باجور و همه انسانهایی که برای آزادی و برابری انساتها جنگیدند و جانشان را از دست دادند.
زنده باد مریوان و سنندج سرخ

Facebook
Google+
https://october-online.com/maghalat/20/12">
Twitter
Instagram