Category Archives: مقالات

فساد و جنایت همزاد جمهوری اسلامی – سعید آرمان

بعد از آغاز اجرایی شدن تحریمهای اقتصادی آمریکا علیە جمهوری اسلامی وبا توجه به تشدید بی ثباتی اقتصادی و صعود لحظە بە لحظە نرخ دڵار در مقابل ریال و همچنین گران شدن اجناس و مواد مایحتاج عمومی، کارد بە استخوان مردم رسیده و علاوه بر خانوارهای کارگری سایر اقشار کم درآمد جامعە نیز بە سختی روزگار را سپری میکنند. تجار و بازرگانان سود جو با نرخ ارز دولتی کالاهای خود را وارد و بخش زیادی از آنها را احتکار میکنند. در این میان دولت روحانی و نهادهای حکومتی و شخص خامنەای بە تکاپو افتادەاند تا مرهمی بر زخم عمیق اقتصاد ویران ایران بزنند. اما بە گفتە منصور حکمت در مقالە بحران آخر ” مشکل سرمایەداری ایران صرفا اقتصادی نیست بلکە سیاسی، ایدئولوژیک و حکومتی است”. بی ثباتی اقتصادی و عدم سرمایەگذاری در ایران، صدور تروریسم بە اقصی نقاط جهان و صرف میلیاردها دلار در این مسیر نامیمون و ضد انسانی و در عین حال حکومتی تا مغز استخوان فاسد و جنایتکار است و مورد تنفر و انزجار میلیونی، این کارکرد جمهوری اسلامی است.
تکاپوی رهبرای جمهوری اسلامی و تلاش برای منحرف کردن اذهان عمومی جامعە در شناسایی و معرفی مفسدین و اختلاس گران بە حدی چندش آور است کە هر فردی با کمترین درجە از آگاهی در جامعە متوجە خواهد شد، کە کلید حل معمای ورشکستگی و بانی آن حکومتیها هستند. صادق لاریجانی پیشنهاد اشد مجازات برای صرافان خاطی نمودە و در همین راستا قصد برگزاری دادگاههایی با ٣ نفر قاضی کە محکومین حق درخواست تجدید نظر از دادگاە را ندارند. علی خامنەای در جلسە ای کە بە همین منظور تشکیل دادە شدە بود، خواهان اعدام “مفسدین” اقتصادی شد و احمد جنتی نیز خواستار برخورد “انقلابی” همچون دوران اول قدرت گیری جمهوری اسلامی شد .
به این جانیان و فاسدان حاکم تحمیل شده به جامعه باید گفت، اشد مجازات و اقدامات جنایتکارانه تان، مشکل احتکارو گرانی و سقوط ارزش ریال را حل نخواهد کرد. پاسخ واقعی آن شما بانیان این وضعیت گورتان را گم کنید!
سران حکومت اسلامی صلاحیت ادارە امور جامعە را ندارند و باید هر چە زودتر از مقامشان عزل شوند آنان قصد دارند با اعدام چند تن از صرافان و احتکار گران وانمود کنند کە آستینهایشان را بالا زدە و فساد را در جامعە ریشە کن کردەاند. نباید اجازە داد فاسدان اقتصادی و محتکرین کلان حکومتی تحت عنوان ناجی مردم بە اعدام محتکرین کوچک بپردازند. باید مانع از انجام عمل شنیع اعدام تحت هر بهانەای از سوی جمهوری اسلامی شد. ما مردم آزادیخواه نباید ناظران خاموش این تسویە حسابها باشیم.

احمدی نژاد و جار زدن مبارزە با فساد!
مدتیست احمدی نژاد هم در باب اپوزیسیون سر درآوردە و شروع بە افشاگری کردە است. نکاتی را میگوید که در طول عمر جمهوری اسلامی و شامل دو دوره ریاست جمهوری خودش برای مردم اظهر من الشمس و بر همە عیان بوده است. جناب احمدی نژاد بە مخاطبینش توضیح نمیدهد کە بر سر ٧٠٠ میلیارد دلار عاید از فروش نفت در دورە ریاست جمهوری خودش چە آمدە تا امروز اینچنین زبان درازی میکند و مردم را ابلە تصور میکند؟! کدخدا خود مشمول است. اکنون کە اعتراضات مردم روز بە روز گسترش می یابد در فکر این هستند کە از این نمد برای خود کلاهی بدوزند، بی خبر از این کە همە پلها را خراب کردەاند و اینبار سیاست پوپولیستی و مستضعف پناهی هم بە دادش نخواهد رسید. نق زدن های احمدی نژاد و طیفی از نمایندگان مجلس اساسا در نزاع جناحها برای حفظ کلیت نظام است. همە این جماعت میدانند خطر بیخ گوششان است و بە هم یادآور می شوند کە اگر این کشتی (حکومت اسلامی) غرق شود، همە با هم غرق خواهند شد.
جمهوری اسلامی نمیتواند ضد فساد باشد. زیرا خود منشا فساد و بی عدالتی در جامعە است. رژیم اسلامی خود با فساد تنیدە شدە است. رژیمی کە از ریز تا درشت طی قریب بە چهار دهە مشغول فساد و غارت ثروت نجومی جامعە ایران در مقیاس میلیاردها دلاربوده، نە میتواند و نە صلاحیت آن را دارد کە بعنوان ناجی مردم خود را قالب کند و تحت این بهانە شروع بە اعدام و سرکوب بکند. عاملین اصلی تباهی و فقر و گرانی تحمیل شده بر جامعە ٨٠ میلیونی نە چند صراف بازار تهران بلکە خود سردمداران رژیم اسلامی سرمایە هستند. جمعی کە در راس هرم قدرت لم دادەاند و همچون اژدهای سیری ناپذیر بر جثە کارگران و زحمتکشان این جامعە چنگ انداختەاند، با استفادە از قوە قهریە اوباشان مسلح در سپاە و بسیج و سایر نیروهای سرکوبگرش از هیچ درجەای از توحش فروگزار نکردەاند.اینها ٤٠ سال عمر ننگینشان را با کشتار و سرکوب سیستماتیک کارگران و مردم آزادیخواە و کمونیستها تداوم بخشیدە اند.
خشکاندن ریشە فساد در گرو سرنگونی رژیم اسلامی و استقرار جمهوری سوسیالیستی است
جامعە ایران دارای میلیونها جوان فارغ التحصیل بیکار و دەها میلیون کارگر و معلم و پرستار و کارمند کە با دستمزد ناچیز پنج برابر زیر خط فقر ناچار بە زندگی می شوند. اینها مرگ را هر روز تجربە می کنند و شاهد صعود نرخ ارز و بە طبع آن افزایش نرخ اجناس و مایحتاج روزمرە زندگی اشان هستند. جامعەای کە سالهاست بە واسطه حاکمین انگل و طفیلی کە بر گردە مردم سوار شدەاند و پاسخ اعتراضات آنان را با گلولە و زندان و شکنجە میدهند، دیگر تحمل وضع موجود و جمهوری اسلامی را ندارند. سران نظام خود بر پایان عمرشان واقفند. آنان بخوبی بر خشم مردم واقفند و خوب میدانند کە خشم و اعتراض مردم سر سازش با هیچکدام از جناحهای حاکم را ندارند. مردم مترصد فرصتی برای بە زیر کشیدن بنیان فساد و تباهی و ماشین تحقیر و سرکوب هستند. اعتراضات وسیع و گستردە کارگران در دو سال گذشتە و اعتراضات تودەای بالغ بر یکصد شهر در ایران در دیماە سال گذشتە نشان ازبە میدان آمدن طبقە کارگر منسجم و متحد است همراە با میلیونها زن و مرد خشمگین از نظام اسلامی است.
مردم ایران بە یمن تجارب مبارزاتی و دنیای مجازی و شکستە شدن فضای اختناق در جامعە در نتیجە خیزش تودەای بعد از دی ماە سال گذشتە بە درست انگشت اتهام را بە سمت خامنەای و سایر رهبران ریز و درشت نظام نشانە می گیرند و سالهای متمادی شاهد خروج میلیاردها دلار ثرت این جامعە بە بانکهای سویس و سایر کشورهای اروپایی و آمریکایی می باشند.
تا جمهوری اسلامی در قدرت باشد دربر همین پاشنە خواهد چرخید. لذا راهی جز سرنگونی رژیم اسلامی باقی نماندە است. طبقە کارگر ایران در پیشاپیش مردم ناراضی و بە تنگ امدە از قوانین متعفن اسلامی و فساد بی حد و حصر این امر مهم و حیاتی را باید بە انجام برساند. مردم ایران شایستە یک نظام سیاسی اقتصادی هستند کە عاری از استثمار و فقر و تباهی باشد، نظامی کە شوراهای کارخانجات و کارگاەها و مراکز کار و زندگی مردم اعمال ارادە و حاکمیت میکنند و مسئولین آن مستقیما توسط مردم انتخاب می شوند و در صورت لزوم بە آسانی قابل عزل باشند. استقرار جمهوری سوسیالیستی در ایران میتواند فساد را ریشە کن کند و برابری و رفاە را در جامعە تضمین کند.
***

Facebook
Google+
https://october-online.com/maghalat/11/16">
Twitter
Instagram