Category Archives: مقالات

ضرورت مبارزه مسلحانه – همایون گدازگر

کشته شدن دسته دیگری از پیشمرگان حزب دمکرات کردستان ایران در منطقه پیرانشهر ، یکبار دیگر بحث حول مبارزه مسلحانه ، ضرورت آن ، شرایط بکار گیری و کلا درست و یا غلط بودن آن را بمیان آورده است ۰
شرایط حساس کنونی ایران و کردستان وبمیدان آمدن توده های وسیع مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایجاب می کند بخصوص جریانات چپ و کمونیست تصویر روشنی از ضرورت و ‌جایگاه مبارزه مسلحانه داشته باشند ۰
طبعا جانباختن نیروهای حزب دمکرات و هر حزب سیاسی دیگری مایه تاسف است و لازم است با خانواده و بازماندگان و همرزمان این قربانیان همدردی کرد۰ همچنین مستقل از سیاستهای حزب دمکرات و یا هر حزب دیگری ، جمهوری اسلامی باید بخاطراین جنایت از طرف همه احزاب سیاسی و آنسانهای آ زادیخواه محکوم شود ۰
دفاع مسلحانه در مقابل رژیمی که ۴۰ سال است بدون وقفه جامعه و هر نوع صدای اعتراض و آزادیخواهی را با تمام ابزارهای خشونت سرکوب می کند و یک تاریخ پر از اعدام و شکنجه و زندان را پشت سر خود دارد ، یک حق بدون چون و چرای مردم به تنگ آمده از حاکمیت این رژیم هار اسلامی است ۰
با توجه به اعتراضات رادیکال و قاطع کنونی در جامعه ایران علیه جمهوری اسلامی که نور امیدی در دل همگان تابانده است ، مستقل از اینکه آینده و بعد از جمهوری اسلامی طبقات مختلف چه آمادگی و جایگاه و نقشی خواهند داشت ، صرف شیوه سرنگونی جمهوری اسلامی و رفتن این رژیم جنایتکار یکی از مسایل مهمی است که باید به آن پرداخته شود ۰ بنظر می رسد که جمهوری اسلامی تنها با تظاهرات خیابانی و حتی اعتصابات فلج کننده کارگران و مردم زحمتکش سرنگون نمی شود و یک قیام توده ای مسلحانه شهری برای زدن ضربه آخر و ساقط کردن دستگاه عریض و طویل و پیچیده رژیم که در باندهای جنایتکار مختلف سازمان یافته اند ضرورت پیدا کند ۰
سابقه ۳۹ سال جنایت در حق مردم و ترس از انتقام جامعه ، باندهای مسلح رژیم و ارگان‌های سرکوبگر و مراکز ازتجاعی را ناچار از مقاومت در برابر قیام و خیزش جامعه خواهد کرد ۰ ظرفیت قساوت و جنایت ارتجاع حاکم و نیروهای سرکوب آن که بر خرافه مذهب تکیه دارد ، حتی با قدرت سرکوب و مقاومت رژیم قبلی قابل مقایسه نیست۰
در کردستان مسلح بودن و صرف مبارزه مسلحانه احتیاجی به تائید و موافقت کسی ندارد . این عرصە ازمبارزە بعنوان یک امر واقع در کرستان وجود دارد و با مخالفت کسی از بین نمی رود . با اینحال گرچە مقاومت مسلحانە و برحق مردم در کردستان از دورە بعد از اانقلاب ٥٧ حاصل یورش درندانە جمھوری اسلامی بە دستااوردھای مردم کردستان است ،اما این عرصە از مبارزە ھم از طرف احزاب وجریانات مختلف ابزار پیشبرد سیاستھا ی مختلف و در واقع در خدمت اھداف طبقاتی مختلفی قرار گرفتە ومی گیرد ٠ احزاب ناسیونالیست کرد در دورە ھای متمادی از آن بعنوان فشار بر حکومت مرکزی برای مذاکرە و ساخت وپاخت استفادە کردەاند . سابقە حزب دمکرات کردستان ایران و در سالھای اخیر سازمان پژاک گویای این واقعیت و استفادە ابزاری احزاب ناسیونالیست از مبارزە مسلحانە است٠ تا جاێیکە حتی در مواردی این احزاب بەقیمت بدست آوردن امتیازات نا چیز حاضر بە زمین گذاشتن اسلحە ھم شدە اند ،اما درندە خویی بیش از حد جمھوری اسلامی چنین راھی را بە روی آنھا بستە است .
برای احزاب چپ و کمو نیست در کردستان نیرو و آمادگی نظامی از دوجهت ضروری و حتی حیاتی است ۰در درجه اول برای شرایطی که خیزش انقلابی مردم جمهوری اسلامی را ناچار از عقب نشینی می کند، و حمله به نیروهای رژیم درکردستان خارج از اراده احزاب شروع می شود، سازماندهی و هدایت این تعرض نظامی برای یکسره کردن کار رژیم در کردستان از وظایف مهم احزاب و نیروهای چپ است ۰چه بسا بساط جمهوری اسلامی در کردستان سریعتر از نقاط دیگر ایران بر چیده شود ۰ بعلاوه اکنون دیگر در کردستان مسلح بودن و قدرتمند بودن بخصوص برای احزاب چپ حکم راز بقا و ادامه حیات را دارد۰ راست و چپ جامعه کردستان بر این امر واقفند ۰
تجربه تاریخ معاصر در کردستان نشان داده است که کمونیستهای بی سلاح حتی اگر نفوذ اجتماعی هم داشته باشند جزو اولین طعمه ها و قربانیان طبقات دارا و جریانات راستی هستند که از همین امروز مشغول انبار کردن اسلحه برای تحولات پیش رو هستند ۰ طبقه کارگر و مردم زحمتکش تنها با حضور قدرتمند می توانند تو طئە های سرمایه داران در کردستان را خنثی کنند ۰ این بار این جنگ طبقاتی روشن‌تر از پیش خود را نشان خواهد داد ۰طبقه سرمایه دار امروز در کردستان با طبقه سرمایه دار ۴۰ سال پیش بسیار متفاوت است ۰
اما با اینحال تاکید بر آمادگی بر توان نظامی و پای فشردن بر آن ، از یک طرف به معنای زنده کردن سنت پیشمرگایه تی سابق نیست ۰ بلکه بدست گرفتن شیو های شهری و امروزی آن است که باید مفصلا در مورد آن صحبت کرد و برای آن طرح و برنامه ریخت ۰ دوما به معنای بکارگیری آن در هر زمان و تعادل قوای اجتماعی نیست و در شرایط تعادل قوای نامناسب بین جمهوری اسلامی و مردم نمی تواند کمکی به جنبش اعتراضی علیه جمهوری اسلامی بکند . امری که در شرایط مناسب و بموقع می‌تواند جنبش اعتراضی را در رسیدن به اهداف خود یاری دهد ۰
در خاتمه در مورد تبلیغات جریانات راست علیه مبارزه به اصطلاح “خشونت آمیز “ و تشویق مبارزه “مسالمت آمیز “ با ید روشن و شفاف پرده از روی اهداف ریاکارانه جریانات راست و ضد انقلابی برداشت ۰ حدود ۴۰ سال است مسالمت آمیزترین دادخواهی کارگر و زن و پیر و جوان جامعه با اعدام و شکنجه و شلاق و زندان پاسخ می گیرد ۰ صف خشونت طلبان و سرکوبگران مردم معلومند ۰ جریانات راست و ارتجاعی در اپوزیسیون خودشان خوب می دانند که این تبلیغات را برای چه روزی می خواهند هزینه کنند ۰ با وارونه نشان دادن جای قاتل و قربانی می خواهند جلو اعتراض قاطع جنبش اعتراضی نه تنها علیه ریشه های جمهوری اسلامی بلکه علیه خودشان را هم در آینده بگیرند ۰

همایون گدازگر
۲۹ مرداد ۹۷

Facebook
Google+
https://october-online.com/maghalat/07/29">
Twitter
Instagram