Category Archives: بیانیه ها

اعلامیه کمیته کردستان حزب حکمتیست درباره اعتصاب سراسری پيروزمند در شهرهای كردستان

 

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست به مناسبت پیروزی اعتصاب سراسری و فراگیر شهرهای کردستان به مردم آزادیخواه کردستان و سراسر ایران بویژه به خانواده و بستگان جانباختگان جنایات اخیر رژیم اسلامی درود میفرستد.
امروز ٢١ شهريور ١٣٩٧ مردم آزادیخواه کردستان با برگزاری اعتصاب سراسری پیروزمند به فراگیرترین شیوه انزجار و اعتراض عمیق خود علیه توحش رژیم اسلامی در اعدام زانيار مرادی، لقمان مرادی و رامين حسين پناهی و موشکباران مراکزاحزاب اپوزيسيون واقع در کردستان عراق را ابراز کردند.
این اعتراض فراگیر به فراخوان احزاب سیاسی کردستان مشخصا فراخوان مشترک احزاب و سازمانهای چپ و کمونیست صورت گرفت. کارگران و مردم آزادیخواه با تعطیل مراکز کارگری و واحدهای تولیدی در شهركهای صنعتی و بستن مغازه ها يكبار ديگر اثبات کردند که جنايات رژيم جمهوری اسلامی را بی پاسخ نخواهد گذاشت.
اقدام متحدانه مردم چهره شهرهای كردستان را تماما دگرگون كرد و قاطعانه اعلام داشت که رژیم جنایتکار اسلامی با اعدام و موشکباران نمیتواند در عزم و اراده استوارشان برای سرنگونی انقلابی آن رژیم خللی ایجاد کند.

اعتصاب گسترده مردم نشان داد که دست و پا زدنهای رژیم رو به مرگ اسلامی در ادامه چهار دهه جنایاتش در کردستان و سراسر ایران نه تنها آن را از مرگ محتوم نجات نخواهد داد بلکه روز نابودی حتمی اش را نزدیکتر میکند. رژیم اسلامی در برابر خیزش توده ای کارگران و محرومان اعماق جامعه با هیچ میزان از توحش جان به در نخواهد برد.
این اعتصاب همچنین نشان داد که هماهنگی و همکاری احزاب و سازمانهای چپ و کمونیست در راستای پیشبرد مبارزات کارگران و توده های آزادیخواه برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی بیش از همیشه ضروری و مبرم است.
كميته كردستان حزب كمونيست كارگری- حكمتيست بار دیگر مبارزه جوئی خلل ناپذیر مردم آزادیخواه را عمیقا قدر میگذارد و دست تك تك آنان را به گرمی ميفشارد.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
٢١ شهريور ١٣٩٧ – ١٢ سپتامبر ٢٠١٨

Facebook
Google+
https://october-online.com/bayaniyeh/32/05">
Twitter
Instagram