Category Archives: بیانیه ها

رانندگان اعتصابی دستگیر شده باید فورا آزاد شوند! همکارانمان را آزاد کنید!

اعلامیه حزب حکمتیست

.از روز ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ که دور جدید اعتصاب سراسری و پر قدرت رانندگان کامیون در سراسر کشور آغاز شد، در یازدهمین روز آن به بیش از ۳۰۰ شهر گسترش یافته است. تا امروز سه شنبه دهم مهر ماه، بیش از ۱۷۰ نفر از رانندگان اعتصابی و معترض توسط نیروهای سرکوبگر رژیم اسلامی دستگیر شدند. ۴۱ نفر از این تعداد، امروز در هماهنگی نیروهای انتظامی در استانهای خراسان، لرستان و کرمانشاه دستگیر شده اند.

با گسترش اعتصاب سراسری رانندگان کامیون که مورد حمایت و استقبال گرم گروههای مختلف اجتماعی قرار گرفته است، جمهوری اسلامی و لاریجانی رئیس قوه قصابیه، با وقاحت تمام کارگران اعتصابی را به “اعدام” و “مجازاتهای سنگین” تهدید کرد. همینطور دیروز دادستان تهران با صدور بخشنامه از مقامات قضائی حوزه های مختلف خواست که با اعتصاب کنندگان بشدت برخورد کنند و آنها را تحت تعقیب قرار دهند. همزمان ماشین تبلیغاتی حکومت اسلامی وسیعا دست به تبلیغات منفی و دروغ علیه کارگران اعتصابی زدند و برای اعتصابیون پرونده سازی جنائی میکنند.

کارگران، مردم آزادیخواه ایران !
همه ما می دانیم که رانندگان کامیون و هر بخش کارگران و مردم آزادیخواه، هزار بار حق دارند؛ اعتصاب کنند، تظاهرات کنند، اعتراض کنند که زندگی ایمن تر و شرایط کاری مناسب تری داشته باشند. جمهوری اسلامی غلط کرده است که کارگر اعتصابی را به اعدام تهدید میکند. اگر چیزی مصداق جرم و جنایت است، نپرداختن دستمزدها، گرسنگی دادن، سرکوب اعتصاب و سازماندهی اعتصاب شکنی است. مجرمین و فاسدین و جنایتکاران در راس امور نشسته اند، رهبر و رئیس جمهوری و قاضی القضات و وکیل مجلس و وزیر کابینه اند. اینها هستند که باید توسط عدالت کارگری به محاکمه سپرده شوند و نه کارگرانی که علیه فساد و رشوه گیری پلیس و باجگیری و دستمزد چند بار زیر خط فقر اعتراض می کنند. کلیه کارگران دستگیر شده باید فورا آزاد شوند. این خواست جدید اعتصاب رانندگان کامیون است. همکارانمان را آزاد کنید!

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست، تعرض بیشرمانه و بازداشت و ضرب و شتم کارگران اعتصابی را قویا محکوم میکند و از بخشهای مختلف طبقه کارگر و اردوی آزادیخواه در داخل و خارج کشور می خواهد که از هیچ اقدامی در دفاع از اعتصاب سراسری رانندگان کامیون فروگذار نکنند. تهدید کارگران به اعدام و برخورد شدید از جانب جنایتکاران قوه قصابیه باید جواب بگیرد. همینطور وضعیت ١٣ کارگر دستگیر شده هپکو هنوز نامعلوم است. در کنار اینها هر روز اخبار اعدام و قتل زیر شکنجه زندانیان سیاسی و دستگیری های گسترده در اهواز و خوزستان منتشر میشود. اقدامی سراسری و سریع و گسترده در حمایت از اعتصابیون و برای آزادی فوری کارگران زندانی و زندانیان سیاسی ضروری است. این اعتصاب نیازمند یک همبستگی وسیع کارگری است! زنده باد اتحاد رانندگان اعتصابی!

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست
۱۰ مهر ۱۳۹۷ – ٢ اکتبر ٢٠١٨

Facebook
Google+
https://october-online.com/bayaniyeh/10/14">
Twitter
Instagram