جمعه, 11 اسفند 1396 ساعت 12:36

فاتح شیخ- کارگران نظامتان را واژگون میکنند. (در جواب به خامنه ای)

فاتح شیخ- کارگران نظامتان را واژگون میکنند. (در جواب به خامنه ای)از ترامپ تعجب ندارد چگونه تعرض ترامپ را میتوان عقب راند؟ مساله این است! - فاتح شیخ

خیال خام خواباندن اعتراض کارگران را خامنه ای به خاک خواهد برد. روزی ریاکارانه از بیعدالتی عذر میخواهد، روز دیگر اعتراض هرروزه کارگران به بیعدالتی هرروزه نظامش را بیشرمانه تحریک "دشمن" میخواند. خامنه ای خوب میداند و جانش از این وحشت پر از کژدم است که خوب میداند کارگران از بیعدالتی نظامش جانشان به لب آمده و جان به کف برای واژگون کردن آن به میدان آمده اند.

برخلاف دروغ آشکارخامنه ای، دشمن موهومی پشت اعتراض کارگران نایستاده است. این خود کارگران در موقعیت قدرتمندترین نیروی اجتماعی جامعه امروزایران هستند که دشمن رژیم هار اسلامی و دشمن نظام استثمار سرمایه اند. کارگران بنا به موقعیتشان در تولید جامعه و در ساختار سرمایه دارانه آن، دشمن آشتی ناپذیر رژیم و نظامی هستند که خامنه ای رئیس آن است و دقیقا به همین خاطر با اراده محکم و قامت استوار اعتراضشان در برابر آن ایستاده اند. همچنین ما کمونیستها با کمال افتخار و با پشتوانه توان مبارزه طبقاتی کارگران در صف مقدم دشمنان سرسخت و آشتی ناپذیر رژیم اسلامی حامی سرمایه ایستاده ایم و دست در دست محرومان جامعه تا به گور سپردن حاکمیت ننگین خامنه ای و روحانی و کل حکومت اسلامی از پا نمی نشینیم.

آن توده عظیم کارگرانی که چندین ماه در ازاء کار مشقتبار و ریختن آن همه سود سرشار به جیب سرمایه دار، حتی مزد برده وار چند پله زیر خط فقرشان را هم نداده اند، آن لشکر انبوه بیکارانِ، آن جوانان اکثرا دانشگاه دیده بیکار که هیچ منبع معیشتی ندارند، آیا در این مبارزه مرگ و زندگی، جز زنجیرهای دست و پا و جانشان چه دارند که از دست بدهند؟

این اردوی بیشمار کار به میدان آمده اند تا نظام اسلامی سرمایه را از ریشه براندازند. تا بساط استبداد هار اسلامی و استثمار انسان خوار سرمایه را یکجا واژگون کنند. کارگران در چهارگوشه ایران با فریاد بلند اعتراضشان به خیابانها ریخته اند تا خود و جامعه را از توحش مضاعف حاکم از شر دوگانه اسلام و سرمایه رها سازند. به میدان آمده اند تا هر دو بال رژیم اسلامی را، خامنه ای و روحانی و همه سران جانی رژیم را از قدرت به زیر کشند و در قفس کنند. تا همه ارگانهای سرکوبگر ضد کارگر، ضد زن، ضد کودک، ضد جوان و ضدانسان رژیم را در هم بشکنند. آمده اند تا اژدهای دو سر استبداد اسلامی و استثمار سرمایه داری که چشمه های حیات انسان و طبیعت را با حرص و ولع میبلعد و میخشکاند را از سر راه جامعه بر دارند و برای همیشه به گور بسپارند.

این روزها آشکار شد که خامنه ای سه هفته پیش مشتی مزدور خانه کارگر و شورای اسلامی چی را جمع کرده و آن ادعای وقیح را تحویلشان داده بود و از آنها خواسته بود که هرچه زودتر اعتراض کارگران را بخوابانند. چه شد که با چنین تاخیری بخشی از نشست خامنه ای با آن مشت مزدور را پخش کردند؟ چون دیدند که دیگر از آن مزدورها کاری ساخته نیست. کار از کار گذشته است. کارگران اعتراض حق طلبانه شان را قاطعانه ادامه میدهند. به علاوه دیدند که اعتراضات کارگران به رژیم و کارفرمایان در آستانه موعد سالانه تعیین حداقل دستمزد به مراتب جدیتر از سالهای قبل است و برایشان گران و خطرناک تمام خواهد شد.

اکنون می بینیم که با شتاب به دست و پا افتاده اند. خیزش توده ای دیماه لرزه مرگ به جانشان انداخته است. راه تحمیل دستمزد چند پله زیر فقر به روال سالهای قبل دیگر امروز به رویشان باز نیست. راه برگشت هم ندارند. رژیم منقرض جمهوری اسلامی با انبوه بحرانهای مرکب اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، به ویژه با تشدید بحران اقتصادی لاعلاجی که مدام هر روز حادتر از روز پیش گلویش را میفشارد، به هیچ وجه قادر نیست که مشابه شیوه مرسوم بورژوازی در دوره های انقلابی در مواردی عقب نشینی کند و با هدف خواباندن امواج انقلاب تن به امتیازات محدودی بدهد یا نهایتا "صدای انقلاب مردم" را بشنود. در واقع هر قدم عقب نشینی خامنه ای و روحانی، دهها قدم برای پیشروی کارگران و زنان و جوانان و محرومان اعماق جامعه راه باز میکند.

توده های بپاخاسته، عظمت تحرک قهرمانانه اخیرشان را، لذت شعار "نترسیم نترسیم، ما همه با هم هستیم" خود را در خیزش دیماه تجربه کرده اند. طعم غریو بلند شادی که با پائین کشیدن نئون خامنه ای و به آتش کشیدن بنرهای خامنه ای و خمینی سر دادند را با جان و دل چشیده اند. نیروی شجاعت جمعی توده ها در آن روزهای زمستانی دیوار ترس از سرکوب را شکست. به جای آن هزاران کژدم ترس از خیزش انقلابی توده ها را به جان سران رژیم و مزدورانشان انداخت.
 
همزمانی بروز جلوه های درخشان جنبش آزادی زن و خیزش توده ای دیماه در دهها شهر چهار گوشه ایران، رعشه کشنده تری به جان جانیان اسلامی انداخته است. دختران خیابان انقلاب شجاعانه حجاب اسلامی را به چوب تمسخری که شایسته آن است آویزان کردند. همزمانی نویدبخش دیگر اینکه امسال به میدان آمدن جسورانه جنبش آزادی زن در آستانه هشت مارس روز جهانی زن است که به سهم خود ارتجاع اسلامی حاکم را در دوراهی خیابان انقلاب به بن بست آشکار انداخته و به مصاف آخر طلبیده است. دختران خیابان انقلاب نشان دادند که تنها کارگران دشمن رژیم بردگی مزدی اسلامی نیستند. فعالان راه آزادی زن هم دشمن جانی جانیان اسلامی اند. جنبش آزادی زن، به وسعت دست کم نیمه جامعه دشمن جسور و آشتی ناپذیر رژیم متکی به اسلام و حجاب اسلامی است. نیروی عظیم پشت جنبش سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی است.
 
جمهوری اسلامی ایران، جز برچیده شدن و نابودی کامل، جز ناپید شدن کابوس دهها ساله حاکمیت ظلمت آفرین و نکبت بارش، چشم انداز دیگری پیش رو ندارد. جواب دندان شکن کارگران به ادعای وقیحانه خامنه ای، به زیر کشیدن انقلابی رژیم اسلامی و بر ویرانه های آن بنای جامعه ای است شایسته انسان امروز. جامعه ای آزاد از بردگی مزدی، جامعه ای برابر و مرفه و خوشبخت، جامعه سوسیالیستی که در آن شکوفائی هر تک انسان شرط شکوفائی جامعه است. تحقق چنین پیروزی کارگری رهائیبخشی با پشتوانه نیروی کارگران، زنان، جوانان و توده های محروم اعماق جامعه کاملا امکانپذیر است.
برای تحقق این پیروزی کارگری به پیش!

یکم مارس ٢٠١٨
***

 

 

 

 

 

خواندن 91 دفعه

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید