یکشنبه, 24 بهمن 1395 ساعت 12:32

به مناسبت ۸ مارس- برابری زن و مرد، ممنوعيت تبعيض بر حسب جنسيت- برنامه یک دنیای بهتر

به مناسبت ۸ مارس-  برابری زن و مرد، ممنوعيت تبعيض بر حسب جنسيت- برنامه یک دنیای بهتر

تبعيض عليه زنان يک مشخصه مهم دنياي امروز است. در بخش اعظم کشورهاي جهان، زن رسما و قانونا از همان حقوق و آزادي هاي محدود و محقري هم که مردان از آن برخوردارند محروم است. در کشورهاي از نظر اقتصادي عقب افتاده تر و در جوامعي که نفوذ مذهب و سنت هاي کهنه بر نظام سياسي و اداري و فرهنگي جامعه عميق تر است، ستمکشي زن و بيحقوقي و فرودستي او در آشکارترين و زمخت ترين اشکال خودنمايي ميکند. در کشورهاي پيشرفته تر و مدرن تر، و حتي در جوامعي که به لطف جنبش هاي مدافع حقوق زنان و تعرضات سوسياليستي کارگري تبعيض جنسي علي الظاهر از بخش اعظم قوانين حذف شده است، زن همچنان در متن مکانيسم اقتصاد سرمايه داري و سنت ها و باورهاي مردسالارانه جاري در جامعه، عملا از جهات بسيار مورد تبعيض و ستم قرار دارد.
 
نفس ستمکشي و فرودستي زن اختراع سرمايه داري نيست. اما سرمايه داري اين ميراث نفرت انگيز تاريخ پيشين را تکامل بخشيده و به يک رکن مناسبات اقتصادي و اجتماعي معاصر بدل کرده است. ريشه نابرابري و بي حقوقي امروز زن، نه در افکار کهنه و ميراث فکري و فرهنگي نظام ها و جوامع منقرض شده و پيامبران و مذاهب عصر جاهليت، بلکه در جامعه سرمايه داري صنعتي و مدرن امروز نهفته است. نظامي که به تقسيم جنسي انسان ها در قلمرو توليد به عنوان يک عامل مهم اقتصادي و سياسي در تضمين سودآوري سرمايه مينگرد. ايجاد انعطاف پذيري نيروي کار در اشتغال و اخراج، ايجاد شکاف و رقابت و کشمکش دروني در اردوي مردم کارگر، تضمين وجود بخش هاي محروم تر در خود طبقه کارگر که پائين نگاهداشتن سطح زندگي کل طبقه را مقدور ميسازد و بالاخره مخدوش کردن خودآگاهي انساني و طبقاتي بشريت کارگر و دوام بخشيدن به آراء و افکار و تعصبات کهنه و پوسيده و فلج کننده، برکات ستمکشي زن براي سرمايه داري مدرن معاصر و از ارکان انباشت سرمايه در دنياي امروز است. اعم از اينکه سرمايه داري ذاتا و بطور کلي با برابري زن خوانايي داشته باشد يا خير، سرمايه داري انتهاي قرن بيستم بطور مشخص خود را بر اين نابرابري بنا کرده است و به سادگي و بدون مقاومت سرسختانه و قهرآميز از آن عقب نمي نشيند.
 
حزب کمونيست کارگري - حکمتيست براي برابري کامل و بدون قيد و شرط زن و مرد در کليه شئون مبارزه ميکند. رئوس قوانين و اقداماتي که بايد هم اکنون بفوريت براي شروع رفع تبعيض بر زنان به اجرا درآيد عبارت است از:
 
١- اعلام برابري کامل و بي قيد و شرط زن و مرد در حقوق مدني و فردي و لغو فوري کليه قوانين و مقرراتي که ناقض اين اصل است.
 
٢- تامين فوري برابري کامل زن و مرد در شرکت در حيات سياسي جامعه در سطوح مختلف. حق بي قيد و شرط زنان به شرکت در انتخابات در کليه سطوح و احراز و تصدي هر پست و مقام، اعم از سياسي، اداري، قضايي، و غيره. لغو هر قانون و مقرراتي که حق زنان در شرکت برابر در حيات سياسي و اداري جامعه را محدود ميکند.
 
٣- برابري کامل حقوق و موقعيت قانوني زن و مرد در خانواده. لغو امتيازات مرد بعنوان "سرپرست خانواده" و برقراري حقوق و وظايف برابر براي زن و مرد در رابطه با سرپرستي و تربيت فرزندان، اعمال کنترل و مديريت دارايي ها و امور مالي خانواده، وراثت، انتخاب محل زندگي و سکونت، کارخانگي و اشتغال حرفه اي، طلاق، سرپرستي کودکان در صورت جدايي و تقسيم و تملک اموال خانواده. ممنوعيت تعدد زوجات. ممنوعيت صيغه. لغو کليه تعهدات انقيادآور زن به شوهر در شرع و سنن کهنه. ممنوعيت برقراري رابطه جنسي توسط شوهر با زن بدون تمايل او ولو بدون اعمال خشونت. اينگونه موارد بايد در صورت شکايت زن بعنوان تجاوز جنسي توسط شوهر مورد پيگرد و محاکمه قرار بگيرند. ممنوعيت تحميل کارخانگي و يا وظايف ويژه خانه دارانه به زن در خانواده. اعمال مجازات سنگين براي هر نوع آزار، ارعاب، سلب آزادي، تحقير و خشونت عليه زنان و دختران در خانواده.
 
٤- برابري کامل زن و مرد در قلمرو اقتصادي و اشتغال حرفه اي. شمول يکسان قوانين کار و بيمه هاي اجتماعي بر زن و مرد بدون هيچ نوع تبعيض. مزد برابر در ازاء کار مشابه براي زنان و مردان. لغو هر نوع محدوديت بر تصدي مشاغل و حرفه هاي مختلف توسط زنان. برابري کامل زن و مرد در کليه امور مربوط به دستمزد، بيمه ها، مرخصي ها، ساعات و شيف کار، تقسيم کار و طبقه بندي مشاغل، ارتقاء شغلي، نمايندگي کارگران در سطوح مختلف. تصويب و اجراي مقررات و موازين ويژه در بنگاه ها براي تضمين ادامه کاري حرفه اي و شغلي زنان، نظير ممنوعيت اخراج زنان باردار، ممنوعيت سپردن کار سنگين به زنان باردار و وجود تسهيلات ويژه مورد نياز زنان در محل کار. ١٦ هفته مرخصي دوران بارداري و زايمان و يکسال مرخصي براي نگهداري نوزاد که بايد با توافق طرفين توسط زن و شوهر هر دو مورد استفاده قرار بگيرد. تشکيل هيات هاي بازرسي و کنترل، با وظيفه نظارت بر اجراي تعهدات فوق توسط بنگاه ها.
 
تشکيل مراجع تشخيص و حکميت در مورد برابري حقوق زن و مرد در اشتغال حرفه اي و محيط هاي کار اعم از دولتي و غير دولتي و انتفاعي و غير انتفاعي. تعقيب قانوني و مجازات سنگين بنگاه ها و مديراني که از اصل برابري مطلق زن و مرد در فعاليت حرفه اي تخطي کنند.
 
ايجاد موسسات و نهادها و فراهم کردن رايگان تسهيلاتي نظير شيرخوارگاه ها و مهد کودک ها و کلوب هاي تفريحي - تربيتي کودکان در سطح محلي که، با توجه به فشار يکجانبه کار خانگي و نگهداري از فرزندان بر زنان در شرايط کنوني، ورود زنان به فعاليت اقتصادي و سياسي و فرهنگي در خارج خانواده را تسهيل ميکند.
 
٥- لغو کليه قوانين و مقررات و راه و رسم هاي دست و پاگير و عقب مانده اخلاقي، فرهنگي و ناموسي که نافي استقلال و اراده مستقل زن و شخصيت او بعنوان يک شهروند متساوي الحقوق در جامعه است. لغو هر نوع محدوديت بر حق سفر و نقل مکان زنان، اعم از مجرد و متاهل، در داخل و خارج کشور، به ميل و اراده خود. لغو کليه قوانين و مقرراتي که آزادي زنان در انتخاب لباس و پوشش، انتخاب شغل و معاشرت را مقيد و محدود ميکند. ممنوعيت هر نوع جداسازي زنان و مردان در موسسات و مجامع و اجتماعات و معابر و وسائل نقليه عمومي. آموزش و پرورش مختلط در تمام سطوح. ممنوعيت استفاده از عناويني نظير دوشيزه، بانو، خواهر و هر لقبي که زن را به اعتبار موقعيتش در قبال مرد تعريف ميکند، در مکاتبات و مکالمات رسمي توسط مقامات و نهادها و بنگاه هاي دولتي و خصوصي. ممنوعيت هر نوع دخالت از جانب هر مرجعي اعم از بستگان و اطرافيان يا نهادها و مراجع رسمي در زندگي خصوصي و روابط شخصي و عاطفي و جنسي زنان. ممنوعيت هر نوع برخورد تحقيرآميز، مردسالارانه، پدرسالارانه و نابرابر با زنان در نهادها و موسسات اجتماعي. ممنوعيت قيد جنسيت در آگهي هاي شغلي. حذف کليه اشارات تبعيض آميز و تحقير آميز نسبت به زنان از کتب و منابع درسي و متقابلا گنجاندن مواد درسي لازم براي تفهيم برابري زن و مرد و نقد اشکال مختلف ستمکشي زن در جامعه. ايجاد نهادهاي بازرسي، تشخيص جرم و واحدهاي انتظامي ويژه برخورد به موارد آزار و تبعيض نسبت به زنان.
 
٦- تلاش فشرده و مستقيم نهادهاي ذيربط دولتي براي مبارزه با فرهنگ مردسالارانه و ضد زن در جامعه. تشويق و تقويت نهادهاي غير دولتي معطوف به کسب و تثبيت برابري زن و مرد.

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید