mahmoud

mahmoud

جمعه, 25 اسفند 1396 11:42

با فاتح شیخ دبیر کمیته مرکزی - در پلنوم ٣٧ حزب حکمتیست چه گذشت؟از ترامپ تعجب ندارد چگونه تعرض ترامپ را میتوان عقب راند؟ مساله این است! - فاتح شیخ

کمونیست هفتگی: پلنوم ٣٧ کمیته مرکزی حزب حکمتیست روزهای ١٠ و ١١ مارس ٢٠١٨ (١٩ و ٢٠ اسفند ١٣٩٦) با شرکت اکثریت کمیته مرکزی و شماری از کادرهای حزب برگزار شد. لطفا به عنوان دبیر منتخب کمیته مرکزی تا حد ممکن در سطح کلیات به رئوس موضوعاتی که در این پلنوم طرح شد اشاره کنید.

فاتح شیخ: قبل از برشمردن موضوعات طرح شده در پلنوم به یاد میآورم که پلنوم ٣٧ در دوره پرتپشی از حیات جامعه ایران و در دوره پر بار و بری از حیات حزب حکمتیست دوره پس از کنگره هشتم (کنگره اکتبر) برگزار شد. در تلاقی این دو رود جوشان و خروشان، پلنوم اخیر ما با سرخی افق انقلاب کارگری رنگ آمیزی شد، هدف سوسیالیستی ما با نقش پررنگتری تجسم یافت، پرچم پیگیری و پافشاری بی همتای حزب حکمتیست بر سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی با بسیج و سازماندهی نیروی اجتماعی کارگران و زنان، نسل جوان و اردوی محرومان اعماق جامعه، برجسته تر از همیشه برافراشته شد.

چهار ماه پیش کنگره اکتبر با دستاوردهای درخشان، اراده محکم و بینش روشن و همه جانبه، راه پیشروی حزب حکمتیست در چشم انداز تحولات جامعه ایران را، تا آنجا که آن وقت مقدور بود، روشن کرد. آن دستاوردها برج دیده بانی بلندی برای حزب حکمتیست پی افکند تا از بالای آن بتواند افق پیش رو را ببیند، آینده نگرانه تحولات انقلابی پیش بینی شده را بسنجد و آماده و استوار به پیشواز خیزش انقلابی و پتانسیل زیرورو کننده آن برود.

در پرتو چنان موقعیت مساعدی بود که در بند گزارش پلنوم، با همفکری فعال و نقادانه رفقای شرکت کننده، مروری موشکافانه داشتیم بر فعالیت دوره گذشته حزب و بر عملکرد ارگان رهبری حزب یعنی دفتر سیاسی منتخب پلنوم کنار کنگره، بویژه در واکنش به خیزش توده ای جامعه. پس از گزارش، دستور پیشنهادی دفتر سیاسی ارائه شد و حول آن تبادل نظر وسیع و فعالانه ای صورت گرفت. در ادامه هم سه دستور تصویب شده که بنا به تشخیص پلنوم دارای مشترکات زیادی بودند، در یک مبحث ارائه و بررسی شدند. چون اطلاعیه برگزاری پلنوم در همین شماره کمونیست هفتگی درج شده و آنجا درباره همه مباحث پلنوم توضیح کافی داده شده دیگر اینجا لازم نیست تکرار شود.

کمونیست هفتگی: معمولا نشست ها و تجمعات سیاسی و سازمانی حزب  در دوره های مختلف، عملا جایگاه خاص پیدا می کنند و با شرایط معینی تداعی می شوند. کنگره هشتم حزب حکمتیست (٤ و ٥ نوامبر٢٠١٧) مصادف بود با صدمین سالگرد انقلاب اکتبر، اکثر موضوعات و بیانیه قطعنامه هایش رجوع و تاکید بر سنت های سوسیالیستی انقلاب اکتبر و بر چشم انداز پیروزی کارگر و کمونیسم در ایران بود. آیا پلنوم٣٧ از خصوصیت ویژه ای برخوردار بود؟

فاتح شیخ: کاراکتر مشخص پلنوم ٣٧ به تمام معنا یک تلاش دو روزه فشرده و پرشور بود برای همفکری جمعی در راستای پاسخگوئی به مسائل انقلاب آتی ایران در پرتو دستاوردهای کنگره اکتبر. به نظر من تلاقی دو روند در جامعه و در حزب خصوصیت ویژه ای است که پلنوم اخیر ما با آن تداعی میشود. خصلت نمای پلنوم ٣٧ این است که دو روند، دو رودخانه که در جامعه و در حزب جریان داشتند در پلنوم به هم پیوستند. روند درون جامعه، خیزش بزرگ توده ای برای سرنگونی رژیم است و روند درون حزب جهتگیریها و دستاوردها و مصوبات  کنگره اکتبر است.

کمونیست هفتگی: ویژگی این دوره، اعتلای جنبش توده ای برای سرنگونی رژیم اسلامی ایران بود. با توجه به اعتراضات گسترده توده ای و تظاهرات خیابانی در تقریبا صد شهر ایران و گستردگی جنبش سرنگونی در ماه های اخیر، همراه با اعتراضات و اعتصاب بخشهای مختلف کارگری نکات اصلی بحث های پلنوم در این موارد را لطفا شرح دهید.

فاتح شیخ: بعد از گزارش که بر عملکرد دوره قبل تمرکز داشت، تازه پلنوم وارد مباحث اصلی رو به آینده میشد. لولای اتصال رو به عقب و رو به جلو مباحث پلنوم، دستور پیشنهادی دفتر سیاسی بود که بر مبنای آنچه در نشست اوائل بهمن (اواخر ژانویه) دفتر سیاسی در برخورد به خیزش توده ای جمعبندی شده بود، روند تلاش هدفمند حزب در ایفای نقش رهبری جنبش سرنگونی تا به زیر کشیدن انقلابی جمهوری اسلامی به روشنی ترسیم شده بود. این بحث را رفقا رحمان حسین زاده و سیاوش دانشور معرفی کردند و شرکت کنندگان پلنوم وسیعا در پیشبرد آن سهمگذاری و ایفای نقش کردند.

مبحث بعدی سه دستور با مضمون کم و بیش مشابه را در بر گرفت که توسط پیشنهاد دهندگان: جمال کمانگر، آذر ماجدی و فاتح شیخ ارائه شد. هر یک از ما پرسپکتیو مورد تاکید خود با سایه روشنی از تفاوت نظر در یک جهتگیری مشترک و با هدف تامین ایفای نقش رهبری کمونیستی حزب حکمتیست، شامل ارگانهای رهبری و شخصیتها و کادرهای حزب، در روند دوره انقلابی جامعه در مسیر سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی و تحقق انقلاب کارگری استدلال و آژیتاسیون میکرد.

نظر من مشخصا این بود که تعیین خط مشی حزب از امروز تا سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی لازم است ولی به تنهایی کافی نیست. اکتفا کردن به آن یعنی تعیین نقشه تا نیمه راه البته مورد نظر احدی در حزب حکمتیست نیست. تعیین خط مشی حزب حکمتیست که هم ناظر بر این دوره تا سرنگونی باشد و هم ناظر به فراتر رفتن از سرنگونی تا کسب قدرت سیاسی و خلع ید از بورژوازی و تحقق انقلاب کارگری باشد. فراتر رفتن بر مبنای متد "انقلاب مداوم"، مطابق با تاکید روشن مارکس و انگلس و لنین و منصور حکمت بر پراتیک بسط و ادامه انقلاب بیوقفه در جهت انقلاب کارگری. این مستلزم نقشه راهی است که علاوه بر پوشاندن روند از امروز تا سرنگونی انقلابی، روند ادامه بیوقفه پراتیک انقلابی تا کسب قدرت سیاسی و تحقق انقلاب کارگری را هم در بر بگیرد.

اتفاق نظر پلنوم ما بر استراتژی انقلاب کارگری، از مفروضات مسلم حزب حکمتیست است. مبارزه حزب حکمتیست با سرنگونی رژیم تمام نمیشود و به این معنی صرفا ضدرژیمیگری نیست بلکه فراتر از آن به افق یک پیروزی کارگری به انقلاب کارگری نظر دوخته ایم. ما علیه آن مغلطه عوامانه که به جای افق روشن انقلاب کارگری و حکومت کارگری، سراب انقلاب انسانی و حکومت انسانی را گذاشت، قاطع و سرسخت ایستادیم. امروز که جامعه درشرایط انقلابی است، واضح است که قاطعانه تر و سرسختانه تر میایستیم. به این دلیل تاکید میکنم این اتفاق نظر روشن در پلنوم ٣٧ حول استراتژی انقلاب کارگری بسیار با اهمیت است. در خط مشی و نقشه راه تا به آخر انقلابی و کمونیستی در پاسخگویی به تحولات انقلابی جاری و انقلاب پیش رو در ایران هم این اتفاق نظر به روشنی جلوه گر است.استراتژی و خط مشی و نقشه راههایی که دربرگیرنده دخالتگری فعال و هدفمند و ایفای نقش رهبری کمونیست بر جنبش انقلابی جاری تا سرنگونی کل حکومت اسلامی و فراتر از آن ادامه انقلاب تا تحقق انقلاب کارگری و برقراری جمهوری سوسیالیستی باشند.

جهت عمومی ما در این پلنوم جهت روشنی است که قطعا در پراتیک دوره آتی رهبری حزب، در فعالیت و نقش ایفا کردن شخصیتها و کادرهای حزب در همه عرصه ها باید تجلی و تجسم سیاسی مشخص پیدا کند.
***

جمعه, 25 اسفند 1396 11:38

پلنوم ٣٧کمیته مرکزی حزب حکمتیست برگزار شد

پلنوم ٣٧ کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست، ٢٠-١٩ اسفند ١٣٩٦ (١١-١٠ مارس ٢٠١٨) با شرکت اکثریت اعضای کمیته مرکزی و شماری از کادرهای حزب برگزار شد. پلنوم با سرود انترناسیونال سرود همبستگی جهانی طبقه کارگر و یک دقیقه سکوت به احترام جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم آغاز شد. در افتتاح پلنوم، دبیر کمیته مرکزی فاتح شیخ اشاره کرد که برگزاری این تجمع حزبی با فاصله کوتاه از خیزش توده ای دیماه ٩٦ در جامعه و چهار ماه پس از کنگره هشتم حزب حکمتیست - کنگره اکتبر (نوامبر ٢٠١٧) ایجاب میکند که در پرتو جهتگیری و مصوبات روشن کنگره، بر تحولات مهم جامعه ایران و بر متد و خط مشی کمونیستی متناسب برای پاسخگوئی به این تحولات تمرکز کنیم.

سپس آئین نامه پلنوم با اندک اصلاحاتی به تصویب رسید و دستورهای پیشنهادی به رای گذاشته شدند که به ترتیب زیر به تصویب رسیدند:

١- مبحث گزارش، شامل گزارشهای رئیس دفتر سیاسی و دبیر کمیته مرکزی، اظهار نظر و پرسش و پاسخ حول آنها.

٢- دستور دفتر سیاسی با عنوان: گسترش جنبش سرنگونی، روندها و چشم انداز تحولات بعدی آن، چه باید کرد حزب حکمتیست.

٣- دستور دبیر کمیته مرکزی با عنوان: مولفه های تامین رهبری کمونیستی برای انقلاب آتی ایران.

٤- دستور رفیق جمال کمانگر با عنوان: حزب حکمتیست، مصافهای پیش رو، موانع و چشم انداز پیشروی.

٥- دستور رفیق آذر ماجدی با عنوان: دوران انقلابی، رهبری کمونیستی- نقش حزب حکمتیست در این شرایط باید چه باشد و ملزومات تامین آن چیست؟

٦- قرار و قطعنامه.

٧- انتخابات.

٨- اختتامیه.

در بند گزارش رحمان حسین زاده رئیس دفتر سیاسی و فاتح شیخ دبیر کمیته مرکزی پیرامون گزارشهای جداگانه شان از فعالیت حزب و دفتر سیاسی ارگان رهبری حزب، که متن آنها در اختیار شرکت کنندگان گذاشته شده بود، توضیح دادند. گزارشها از مقطع پلنوم ٣٦ کمیته مرکزی (شش نوامبر ٢٠١٧ روز بعد از کنگره هشتم حزب حکمتیست) را پوشش میداد. در ادامه، با همفکری فعال و نقادانه رفقای شرکت کننده در پلنوم، مروری موشکافانه بر فعالیت این دوره حزب و ارگان دفتر سیاسی صورت گرفت. توافق عمومی بر ارزیابی مثبت از فعالیت دوره قبل، با این توقع و نقد همراه بود که با توجه به اهمیت تحولات سیاسی حاصل از خیزش توده ای دیماه، آن میزان از فعالیت حزب رضایتبخش نیست و حزب حکمتیست در همه عرصه های آگاهگری، رهبری و سازماندهی باید نقش کمونیستی فعالانه تری ایفا کند.

در بند دستور پیشنهادی دفتر سیاسی ابتدا رفقا رحمان حسین زاده و سیاوش دانشور محورهای بحث را ارائه دادند. در ادامه پس از تبادل نظر وسیع، بر استنتاجات مشخص سیاسی و پراتیکی برای دوره آتی توافق شد که جوهر آن عبارت است از تلاش همه جانبه حزب حکمتیست با اتکاء به نیروی اجتماعی طبقه کارگر، جنبش آزادی زن، نسل جوان تشنه آزادی و برابری و رفاه و اردوی عظیم محرومان اعماق جامعه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی با پرچم سوسیالیستی و به عنوان یکی از ملزومات انقلاب کارگری در ایران.

در ادامه مباحث پلنوم با توجه به درجات اشتراک مضمون در سه دستور مصوب پیشنهادی رفقا جمال کمانگر و آذر ماجدی و دبیر کمیته مرکزی، ارائه دهندگان به ترتیب پیرامون رئوس بحثها توضیح دادند و شرکت کنندگان فعالانه اظهار نظر کردند. از آنجا که همه مباحث طرح شده در پلنوم، حول خیزش توده ای در جامعه و برخورد فعال کمونیستی حزب حکمتیست به آن بود، بحث ارائه دهندگان و اظهار نظر شرکت کنندگان با سایه روشن های معین، اساسا متمرکز بود بر ضرورت سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی در مسیر استراتژی انقلاب کارگری با تاکید بر ضرورت ایفای نقش رهبری کمونیستی از جانب حزب حکمتیست و شخصیت ها و کادرهای شناخته شده حزب.

در بند قرار و قطعنامه، بررسی چند قرار به سبب تنگی وقت به دفتر سیاسی منتخب پلنوم سپرده شد. پلنوم پیامی در اعلام همبستگی با مقاومت مردم مبارز عفرین تصویب و منتشر کرد.

در بند انتخابات ابتدا برای دبیر کمیته مرکزی آذر ماجدی و فاتح شیخ کاندیدا بودند، فاتح شیخ به دبیری کمیته مرکزی انتخاب شد. در انتخاب دفتر سیاسی از میان کاندیداها سیزده عضو انتخاب شدند که به ترتیب الفبا عبارتند از: آذر ماجدی، پروین کابلی، جمال کمانگر، رحمان حسین زاده، رضا کمانگر، سعید یگانه، سیاوش دانشور، سیوان کریمی، صالح سرداری، عبدالله دارابی، ملکه عزتی، ناصر مرادی و همایون گدازگر.

پلنوم ٣٧ کمیته مرکزی حزب حکمتیست پس از دو روز همفکری فشرده و فعالانه و نقادانه با سخنان فاتح شیخ دبیر کمیته مرکزی با سرود انترناسیونال پایان یافت. فاتح شیخ در اختتام پلنوم بر اساسی ترین مشترکات مورد توافق شرکت کنندگان آن تاکید گذاشت که عبارت بود از ابراز اراده محکم پراتیک و تکیه بر دیدگاه و خط مشی روشن کمونیستی در پاسخگویی به تحولات انقلابی جاری جامعه ایران و انقلاب آتی در ایران در راستای دخالتگری فعال و ایفای نقش رهبری کمونیستی تا سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، تا تحقق انقلاب کارگری و برقراری جمهوری سوسیالیستی.

دفتر سیاسی منتخب پلنوم در نشست کوتاهی ابتدا وارد انتخابات شد. برای انتخاب رئیس دفتر سیاسی، جمال کمانگر و رحمان حسین زاده کاندیدا بودند و رحمان حسین زاده به عنوان رئیس دفتر سیاسی انتخاب شد. سپس برای هیات اجرائی این رفقا انتخاب شدند: پروین کابلی، رحمان حسین زاده، رضا کمانگر، سیاوش دانشور و ناصر مرادی. هیات اجرائی ناصر مرادی را به عنوان دبیر اجرائی حزب حکمتیست برگزید. پس از بررسی قرارهای واگذار شده، نشست کوتاه دفتر سیاسی منتخب پلنوم پایان یافت.

کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست

٢٤ اسفند ١٣٩٦ - ١٥مارس ٢٠١٨

                                                                                                           

جمعه, 25 اسفند 1396 11:27

نشربه کمونیست هفتگی شماره 430 منتشر شد

 

 

چهارشنبه, 16 اسفند 1396 17:07

اطلاعيه کمیته کردستان حزب حکمتیست - در مورد احضار و تهدید 5 نفر از فعالين  کارگری  اجتماعی در سنندج

روز 14اسفند ماه 5 نفر از فعالين كارگري شهر سنندج به اسامي حبيبالله کریمی، شریف ساعدپنا، خالد حسینی، غالب حسینی و مظفرصالح نیا " طبق احضاریه قبلی در شعبه 4 بازرسی شهر سنندج از بیداگاه رژیم اسلامی حاضر شده و بهاتهام  فعالیت تبلیغی علیه نظام " تفهیم " اتهام شدند. فعالین نامبرده تمامی اتهامات را رد کردند! 

بعد از چندین ساعت آنان را با " گرو گرفتن جواز کسب شان تحت عنوان وثیقه " آزاد کردند.گروگان گرفتن جواز کسب اين فعالين یعنی عملا بطور همه جانبه زندگی خود و خانواده شان را گرو گرفته اند. لوله تفنگ را بر شقیقه شان گذاشته اند. تا هر آن بهر بهانه ای بزعم سرکوبگران، دست از پا تکان  بخورند، جواز کسب شان  باطل، و با بيكار كردن انها  زندگی خود و خانواده شان را تباه سازند. 

كميته کردستان حزب حکمتیست. این عملکرد ضد انسانی نیروهای سرکوبگر را بشدت محکوم می کند. تاکید می کند که؛ با احضار و بازداشت فعالین کارگری- اجتماعی نمي تواند مانع  رشد و گسترش جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی که در جامعه ایران بشیوه های مختلف دارد، زبانه می کشد بشود. ديگر بعد از ٣٨ سال بايد براي رژيم  روشن شده باشد با تهديد و فشار ديگر راه به جائی نمیبرد و بی فایده است!

در حاليكه اعتراض و مبارزه عليه رژيم ، سراسر ايران را فرا گرفته و كليت رژيم را به مصاف طلبيده است   مردم مبارز كردستان لازم است در همبستگی اجتماعی، با مبارزات سراسري با برنامه ریزی دقیق و سازمانیافته سیاستهای سرکوبگرانه و از جمله تهديد و احضار فعالين سياسي را به شكست بكشاند و پايه هاي رژيم سركوبگر را به لرزه دراورد.

 

زنده باد ازادي برابري ، حكومت كارگري

مرگ بر جمهوري اسلامي 

كميته كردستان حزب حكمتيست 

ششم مارس ٢٠١٨

چهارشنبه, 16 اسفند 1396 16:59

حجاب اسلامی فقط یک پوشش اجباری نیست،پرچم آپارتاید جنسیست ! پروین کابلی

پروین کابلی - در جواب نامه سرگشاده زنان مستند ساز

مخاطبین  نامه ی مستند سازان خودشان تحت تعقیب هستند!
حجاب اسلامی فقط یک پوشش اجباری نیست. پرچم آپارتاید جنسیست !
در تنش های  اجتماعی ، جهش ها و دوران انقلاب مفاهیم مختلف و کلمات تغییر میکنند و معانی دیگری می یابند. این تعاریف با جریانات دخیل در انقلاب، طبقات درگیر و طیف هایی که میخواهند به هر نوعی تغییر حاصل شود تداعی میشوند.
این روزها نامه ای از طرف  زنان مستندساز به رئیس قوای مقتنه و مجریه و قضاییه و نمایندگان مجلس  منتشر شده است  که در آن به خشونت قانون به دختران خیابان انقلاب اعتراض شده است .
این دوستان مستند ساز زن  در  نامه  بعد از اشاره به مشکلات خود ( که معلوم نیست چه مشکلاتی است) می نویسند ".. اکنون به شدت از رفتارهای خشونت‌آمیزِ اِعمال‌شده بر زنانی که به شکلی مسالمت‌آمیز خواهان حجاب اختیاری و حق انتخاب پوشش هستند، خشمگین و آزرده‌خاطر هستیم."
دوستان گرامی اگر هنوز متوجه نشده اید که شده اید، زنان خیابان انقلاب و مردم از جنایات جمهوری اسلامی جانشان به لب آماده است. آیا واقعا شما تا اکنون متوجه خشونت جمهوری اسلامی نشده اید.؟ مگر از اول نامه نمیگوئید خودتان هم مشکل دارید؟ چرا این مشکلات را نام نمی برید؟ چرا نام مشکلاتی که همه اش ناشی از وجود این رژیم و دار و دسته اش است اسم نمی برید و آبروی اینها را بیش از بیش نمی برید؟ شما که مستند ساز هستید، امکانات دارید. چرا استناد جنایات رژیم را در اختیار مردم قرار نمی دهید؟
شما که مسئولین قوای  مملکتی  را مورد خطاب قرار داده اید به اضافه " نمایندگان منتخب مردم" مگر خبر ندارید که همه ی این جنابان به خاطر جرم و جنایت و دزدی تحت تعقیب هستند؟ آیا واقعا بی خبرید و یا خود را به بی خبری میزنید. دم از قانون میزنید؟ کدام قانون ؟ قانون آپارتاید جنسی در ایران؟ قانون شریعه اسلام؟  خوب دختران خیابان انقلاب به همین معترضند. به قوانین ضد زن، به سیستمی که مدام مورد تحقیر و ستم قرارشان میدهد. حقوق انسانی شان را پایمال کرده و حتی اجازه ندارند لباس خود را خود انتخاب کنند. حجاب اسلامی فقط یک پوشش اجباری نیست که اختیاری شود. حجاب اسلامی بیرق و علم سرکوب زنان در ایران است. پرچم بی حقوقی و علیه انسان است. نصف جامعه را با همین به بند کشیده اند. به نام زن و علیه زن جامعه را صدها سال به عقب رانده اند. میلیون ها کودک دختر را از دوران کودکیشان محروم کرده اند و در ۹ سالگی بلوغ شریعی شان  اعلام میکنند و بنام ازدواج به آنها تجاوز میشود. با همان قانونی که شما هنوز از آن دفاع میکنید.
مینویسید" در زمانی که وجوب پوشش موی سر مورد اجماع علمای دین نیست و بسیاری از آن‌ها اجبار در این امر را مغایر با دستوراتِ اسلام می‌دانند، این‌گونه رفتارهای خشونت‌آمیز و غیرمدنی در برابر اعتراض مسالمت‌آمیز و صلح‌طلبانۀ دختران خیابان انقلاب، قبل از هر چیز اعتبار شما را در صحنه‌های داخلی و بین‌المللی زیر سؤال خواهد برد."
این " اجماع علمای دین " که شما نام می برید که اجبار را مغایر با دستورات اسلام میدانند همان مرتجعینی هستند که میخواهند اسلام در خطر قرار گرفته را نجات دهند.  چرا آخوند شده اید؟  این دقیقا عین اسلام است. اسلام یعنی اجبار، اطاعت بیقید و شرط از خدا.
این دست و پا زدن شما برای یافتن شاهد مثل همان ضرب المثل سگ زرد برادر شغاله استُ میباشد. اگر برای نجات اسلام لازم باشد این دزدان و جنایتگران  حاضر به هر چرخشی هستند. حاضرند آیه و حدیث بیاورند و حاضرا سر ببرند ،  دست زنان معترض را بشکنند و یا گروه گروه مخالفان خود را در زندان ها کشتار کنند و یا خودکشی شان  کنند. اتفاقا این شما هستید که میخواهید اسلام را با کمی رنگ عوض کردن دوباره به خورد مردم بدهید. میخواهید اسلام را نجات دهید.
این نامه، نامه به یک عده دزد و قاتل و جنایتکار است که خود تحت تعقیب هستند. نه این نامه و نه صدها نامه و پند و اندرز فایده ای ندارد. برای این رژیم جنایتکار بیش از این وقت نخرید. سینه نزنید.  تاریخ مصرف اینها برای مردم ایران همان وقت تمام شد که سرکار آمدند. این رژیم با جنایت و به فقر کشاندن مردم دوام آورده است. وقت آن است که تمام این بنیاد پوسیده را خراب کرد.

 پایان

 
چهارشنبه, 16 اسفند 1396 16:56

هیرش مجیدنیا - ویژگی های ۸ مارس و جنبش سرنگونی طلبی از مه ۱۹۶۸ تا مه ۲۰۱۶ پاریس - هیرش مجید نیا

امسال در شرایطی به استقبال 8 مارس روز جهانی زن میرویم که درماه های گذشته و مشخصا در دی ماه امسال جنبش اعتراضی عظیمی در اکثر شهرهای ایران درتقابل با کلیت سیستم جنایتکار حکومت اسلامی شکل گرفت که شعارها و خواستهای مختلفی از منظر سرنگونی خواهی این خیزش انقلابی دراین اعتراضات نمود عینی پیدا کرده بود.حضور نمادین و سمبلیک دختر جوانی در خیابان انقلاب تهران که با ایستادن بر روی سکویی حجاب اسلامی را پرت کرده بود و کلیت سیستم حکومت اسلامی را به چالش کشید تبدیل به الگویی سراسری برای زنانی شد که به سیاست آپارتاید جنسی و قوانین اسلامی و کلیت جمهوری اسلامی معترض بودند و به این شکل اعتراض خود را نشان دادند.همچنین اعتراضات و اعتصابات  گسترده کارگری و خیزش اعتراضی-سراسری  مردم  که با شعار سرراست "مرگ بر جمهوری اسلامی"،اصلاح طلب،اصول گرا دیگه تمومه ماجرا"و سایر شعارهایی که نشان دهنده اوج نفرت جنبش سرنگونی خواهانه ای است که سی و نه سال است با کلیت حکومت اسلامی و قوانین ضد انسانی اش مبارزه میکند، بار دیگرحقانیت جنبش کارگری و جنبش سرنگونی طلبی را اثبات نمود.در این میان گرایشات مختلف و جنبش های اجتماعی از زاویه منافع جنبشی و خاستگاه طبقاتی شان به تجزیه و تحلیل و نهایتا راه کار ارائه دادن برای این حرکت و خیزش انقلابی پرداختند.موضع جنبش کمونیستی و کارگری بدور از هرگونه پوپولیسم و یک کاسه کردن تمامی گرایشات تحت عنوان همه باهم ،مواضع،استراتژی و خوانش خود را از افق پیشاروی این جنبش اعتراضی و چه باید کرد های اساسی پیشاروی این جنبش رو به جامعه ارائه داد.در این میان گرایشات بینابینی و بشدت هیجانی که بدون داشتن تحلیلی واقعی، دیدگاه های مطلوب گرایانه خود را بر این خیزش انقلابی مردم استنتاج کردند و به نتایج عجیبی هم رسیدند.اما گرایش ملی-اسلامی که در پس این خیزش انقلابی و در صورت سازمان یافتن رادیکال آن سقوط و سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی را می دید، یکباره بخود آمدند و بنا به سرشت و ماهیت جنبش اصلاح طلبانه و لاک پشت وار ملی -مذهبی خود شروع به تحریف واقعیات از تریبون های همیشه حاضر و شرکای جنبشی خودشان یعنی کانال بی بی سی و سایر مدیاهای بورژوازی کردند و درباره مذمت  خشونت!!!و ترم انقلاب شروع به نصایح رفرمیستی خطاب به جنبش اعتراضی مردم کردند.چهره های خاک خورده و زیر خاکی این جنبش به میدان آمدند و با تومارهای مضحکی خواست سرنگونی طلبی مردم معترض را زیر کاتاگوری" رفراندوم" درز گرفتند.در مورد جنبش آزادی زن و افق ها و خواستهای این جنبش هم به همین طریق گرایشات دلواپس و اصلاح طلب ملی_مذهبی همدوش با سایر خوانش های درونی حکومت اسلامی سعی کردند این جنبش آزادی زن را که سی و نه سال است با وجود تمامی سرکوب ،کشتار و اسیدپاشی وغیره همچنان در میدان بوده است و برعلیه کلیت حکومت اسلامی مبارزه کرده است را زیر ترم خودساخته و بشدت هدفمند"حجاب اجباری"محدود کنند.این گرایش مشخص سعی کرد از طریق سخنگویان ریز و درشتش از مسیح علی نژاد گرفته تا مشاورین دست چندم کانال های بورژوازی افق و استراتژی این جنبش آزادی زن را به بحث حجاب و آن هم نه با خوانش"حجاب اسلامی"بلکه با تعریف بشدت محدود آن که در ورای آن اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی قرار است با گفتمان موریانه خورده اصلاحات، بازتطهیر شده واز سقوط حتمی نجات پیداکند و کابوس سرنگونی حکومت اسلامی را با رویای مالیخولیایی یک حکومت اسلامی متعارف و اصلاح شده بدل کنند به تحریفات آشکار خود با امکانات وسیع میدیایی و تبلیغی ای که در اختیار دارند به این طریق ادامه دادند.اما بدون شک جنبش آزادی زن مشخصا در مراسم 8 مارس امسال با چالش عظیمی روبرو است.از یک سو بایستی با وجود تمامی فضای سنگین امنیتی ای که توسط حکومت فاشیست اسلامی در جامعه گسترانده شده است بتواند با شعارها و خواستهای جنبشی خود به میدان بیاید و از سوی دیگر ترندها وگرایشات تقلیل نگر دیگری که جنبش آزادی زنان ایران را محدود و منکوب میکند را افشا کرده و افق رادیکال و سوسیالیستی خود را رو به جامعه نشان دهد.8 مارس امسال محل تلاقی این جنبش ها و گرایشات مختلف طبقاتی است اما صف جنبش آزادی زن با افق روشن و برابری طلبانه و سوسیالیستی اش همدوش با جنبش کارگری و جنبش اعتراضی و سرنگونی خواهانه مردم میتواند افق و روزنه یک جامعه آزاد و برابر بدور از قوانین اسلامی و بدور از مناسبات سرمایه داری را رو به جامعه نشان دهد.
زنده باد 8 مارس
زنده باد همبستگی طبقاتی جنبش کارگری
هیرش مجیدنیا
2/3/2018

چهارشنبه, 16 اسفند 1396 16:53

پردل زارع - قتل ناموسی با پشتوانه قوانین ارتجاع اسلامی بیکاری گسترده در ایران مقصر کیست!  - پردل زارع
در ایران قتل های ناموسی فراوانی هرسال  اتفاق می افتند ،اما  آمارهای درستی  از این قتلها در دست نیست چونکه در بیشتر مواقع در هیچ کجا ثبت نمیشود و از خبر رسانی آن جلو گیری میکنند. برای انجام دادن  یک جنایات ناموسی فقط کافی است که گمان برده شود برای کسی که بدون هیچ مدرکی باعث آبرو ریزی در  خانواده  شده باشد ، کافی است تا از طرف مردهای خانواده  با بدترین شیوه کشته شود و  یک جنایت را با نام قتل ناموسی و به قول قاتلان " دفاع از ناموس " رقم بزنند. کشته شدن زنهای جوان  در کردستان به دست خانواده هایشان  به بهانه داشتن رابطه های  خارج از ازدواج  با کسی که هرگز دیده نشده و تنها برپایه حدس و گمان و حرف های گفت شده از طرف مردم بوده است  تا این عمل شنیع انجام بگیرد ، بارها اتفاق افتاده است. کردستان ایران یکی از آن مناطقی است که قتل های ناموسی فراوانی  متاسفانه در آن اتفاق می افتد. در طول تاریخ کردستان زنان بیشماری  به بهانه ناموس کشته شده اند، هزاران زن به بهانه های گوناگونی مانند  تن ندادن به ازدواج اجباری ، آرایش کردن، نوع پوشش ، عاشق شدن ، بیرون رفتن از خانه بدون اجازه مردان خانواده  و  رابطه خارج از ازدواج در زیر فرهنگ اسلامی مرد سالارانه به دست مردان مرتجع اسلامی و  خانواده ها یشان  کشته شده اند و قاتلان  آنها هرگز  از طرف خانواده موردمواخذه  یا توسط دولت مجازات نشده اند و آنها این حرکت کثیف ضد انسانی را با  نام دفاع از ناموس برای خود افتخار میدانند. زنانی که در کردستان مورد قتل ناموسی و خشونت های فیزیکی از طرف خانواده  و اطرافیان شان قرار  میگیرند همگی قربانیان جامعه اسلامی هستند که زنان را فقط برای کار خانگی و صرف کردن عمرشان در آشپزخانه و نگهداری از بچه‌ها و وسیله ای برای عشق بازی مردان هوس رانشان می دانند. در واقع باعث و بانی مرگ  هزارن زن  که به نام  دفاع از ناموس کشته شده اند حکومت اسلامی ایران است که خود کارنامه ای کثیف از مرگ هزاران زن را به دست بازجویان و جلادانش در زیر کثیف ترین شکنجه گاه های اوین و کهریزک و هزاران شکنجه گاه دیگرش دارد، و زندانهایش پر است از فعالین حقوق زنان و فعالین عرصه های اجتماعی دیگری که قصدشان از بین بردن و زدودن قوانین اسلامی  ضد زن و انسان ستیز است.  فشارهای اقتصادی که حکومت سرمایه داری اسلامی ایران بر علیه زنان در جامعه مرد سالارانه اسلامی  تحمیل کرده است زنان را از لحاظ اقتصادی ضعیف کرده است و آنان را مجبور کرده که در یک نظام اسلامی و حقوقی نا برابر با چند برابر کمتر از حقوق مردان و ساعت کار اضافی پا به پای مردان در کارخانه ها و مزارع   کار کنند و از این رو زنان را از لحاظ اقتصادی  وابسته به پدر، برادر یا شوهر انشان کرده است و آنان خود را مالکان و صاحب اختیار زنان میدانند. اما جدا از فشارهای اقتصادی که زنان را ضعیف کرده ه است، وجود قوانین اسلامی و حکومت اسلامی در ایران است، که پشتوانه ای بزرگ برای قتل زنان است. فشارهای سیستماتیک جمهوری اسلامی بر پیکره جنبش زنان و سرکوب و دستگیر آنها و ممنوع کردن بیشتر رشته های ورزشی و دانشگاهی و تبلیغات اسلامی بر علیه زنان و فتوای کشتن زنان برای مردان ، دست این قاتلان را باز گذاشته است و  آنان را برای این عمل جنایتکاران بازخواست نمیکند. آموزه های سرشار از جنایت و زن ستیزی اسلام و مردسالاری یکی از بزرگترین دلایل برای آن دسته از  مردانی است که فرهنگ ناموس پرستی را در آنان پرورش میدهد و میل کشتن زنان را در آنان افزایش میدهد.  در این میان نقش مساجد و آخوند ها وملایان در پرورش  دادن این قاتلان  یک نقش انکار ناپذیر است که فرهنگ اشتباهی را با نام ناموس پرستی به جای یک فرهنگ انسانی که در آن گفته میشود زن یک انسان است و ناموس هیچ کسی نیست، جایگزین میکنند. در آستانه نزدیک شدن به هشت مارس روز جهانی زن  کشتن زنان ایرانی با بنام قتل ناموسی و دفاع از ناموس یک مهر سیاه بر پیشانی حکومت اسلامی ایران  و کسانی است که دست مردان را برای کشتن زنان به نام ناموس باز گذاشته اند.
زند باد آزادی و برابری ،زنده باد هشت مارس روز جهانی زن
پردل زارع 1/03/2018

چهارشنبه, 16 اسفند 1396 16:50

نشریه اكتبر شماره236 . نشریه کمیته کردستان حزب حکمتیست منتشر شد

http://hekmatist.org/attachments/article/6941/oktobr236.pdf

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید