mahmoud

mahmoud

سه شنبه, 29 اسفند 1396 17:06

سعید یگانه - عفرین قربانی رقابت قلدرهای جهانی  و منطقه ایsaied
بعد ازبیشتر از پنجاه روزمقاومت قهرمانانه مردم مبارز عفرین دربرابر لشکرمتجاوزدولت جنایتکار و فاشیست ترکیه ، جامعه جهانی " دولتهای داعیه دمکراسی و حقوق بشر" در مقابل آن سکوت اختیار کرده اند.سکوتی معنا دار،انگارکه همه انها ودولتها ی قلدر و فاسد دخیل در جنگ تحمیلی سوریه برنابودی عفرین و دستاروردهای تاکنونی آن در جهنمی که همین دولتهای سرمایه داری در سوریه ایجاد کرده اند، به توافق رسیده بودند و برای سقوط و اشغال آن روزشماری می کردند .با وجود اعتراضات وسیع و هر روزه در اکثر کشورهای اروپایی از جانب مردم مترقی و آزادیخواه به این جنایت آشکار علیه انسانیت،  کوچکترین اعتراض و عکس العملی به این جنایت نشان ندادند که هیچ ، انگاردیکته کرده بودند که همزمان با سکوت انان رسانه های نوکرصفت از جمله بی بی سی نیز خفقان بگیرند تا ابعاد این جنایت ، بمباران و کشتارمردم بی دفاع عفرین از نگاه مردم مترقی جهان مخفی بماند .مدیای نان به نرخ روز خور که تا لحظه اشغال عفرین ، از انعکاس جنایات دولت ترکیه و هم پیمانان مز دورش سکوت اختیار کرده بودند ، بااشغال عفرین توسط این جانیان ، لحظه ای درنگ نکردند و بلافاصله   پیروزی دولت اردوغان و اشغال عفرین را پوشش خبری دادند .
عفرین اشغال شد اما شکست نخورده است
در سایه  سکوت هدفمندو و حمایت و همدستی حکومتهای قلدر و فاسد منطقه در مقابل تجاوز آشکار دولت ترکیه به مردم آزائیخواه عفرین ، به دولت فاشیست اردوغان و همپیمانان مزدورش امکان داد که از تمام امکانات و زرادخانه نظامی خوداز زمین و هوا برای کشتار مردم ، نابودی و اشغال عفرین استفاده کند .جنگ و تجاوز تا اشغال عفرین تا کنون صدها کشته  و زخمی بر جای گذاشته و هزاران نفر مجبوربه ترک خانه و زندگی خود شدند.قلدری و اهداف بلند پروازانه دولت اردوغان عامل کشتار و آوارگی مردم رنج کشیده عفرین شد . این جنایت علیه بشریت است . و مردم آزادیخواه و مترقی جهان نباید این جنایت جنگی و تجاوز وحشیانه به حرمت و زندگی مردمی که میخواهند آزاد زندگی کنند ، قبول کند.
بیشتر از ۵۰ روز مقاومت قهرمانانه مردم و نیروهای مسلح انقلابی عفرین در برابرتجاوز بزرگترین و دومین زرادخانه جنگی ناتو، جهان را به حیرت درآورد . دولت فاشیست اردغان از آغاز جنگ که ادعا می کرد در صرف سه روزنه تنها عفرین که تا منج پیشروی خواهد کرد ، با به جا گذاشتن تلفات سنگین تازه توانست عفرین را اشغال کند.آشکار است که ارتش و مزدوران دولت اردوغان بدون برتری تکنیک و سلاحهای پیشرفته جنگی نمی توانستند در برابر مقاومت و اراده مردمی که سالها برای اعمال اراده و حاکمیت بر زندگی خود تلاش کرده بودند به اهداف کثیف و تجاوزکارانه خود دست یابد.عفرین با بمباران ، با تجاوزو حمله وحوش اسلامی اشغال شد ،اما عفرین شکست نخورده و دوباره سر بلند خواهدکرد . اراده مردم رنج دیده عفرین ، نیروهای مسلح زنان و مردان ان برای آزادی و حرمت انسانی و دستاوردهایی که طی سالیان گذشته با فداکاری و از خودگذشتگی به دست اورده اند ادامه خواهد یافت و تسلیم قلدری و تجاوز دولت فاشیست اردوغان نخواهند شد. دولت اردوغان و هم پیمانان مزدورش این پیروزی نظامی را به آسانی هضم نخواند کرد ودنیای متمدن و مترقی در مقابل این جنایت سکوت نخواهند کرد .  
امریکا و ناتو با قصد ممانعت از خزیدن دولت ترکیه به دامن روسیه و رقابت با ایران، زیر بغل دولت اردوغان را در این جنگ تجاوکارانه گرفتند و در مقابل جنایت دولت ترکیه سکوت و به او باج می دادند . روسیه برای جذب ترکیه و کوتاه امدن در مقابل بشاراسد وپایبندی او به مثلث ،روسیه ، ایران ،ترکیه در رقابت باغرب و ناتو، به حمله و لشکرکشی دولت ترکیه به عفرین رضایت داد و شریک این جنایت شد.و همینها سیاست سکوت را نیز به سازمان مللشان دیکته کردند وبه نام "دمکراسی و حقوق بشر" از دولت ترکیه خواستند که خویشتنداری نشان دهد . عفرین خیلی روشن قربانی این رقابتها شد. عفرین نه تجاوزکار بود ونه قصد تجاوز به خاک دیگری داشت . عفرین حق آرامش و زندگی داشت .عفرین خوار چشم همه اینها بود و قصد نابودی ان را داشتند. دولت ترکیه با همه جنایتهایی که در داخل و خارج  ترکیه تا کنون مرتکب شده است ، هنوزاز نظر اینها و بازار جهانی سرمایه بر عفرین ، بر انسانیت و حق زندگی کردن مردم عفرین ارجحیت دارد.

سه شنبه, 29 اسفند 1396 17:03

سعید آرمان  - حجاب پاشنە آشیل جمهوری اسلامی!Käyttäjän Saeed Arman profiilikuva
از اولین حرکت اعتراضی نسبت بە حکم خمینی جلاد مبنی بر اجباری بودن حجاب بعنوان یک پوشش اسلامی و بیرق اسلام سیاسی، ٣٩ سال میگذرد. در این ٣٩ سال یک روز هم زنان از مبارزە کوتاە نیامدەاند و الحق رژیم تا مغز استخوان ارتجاعی و ضد زن جمهوری اسلامی نیز از خشونت و زندان و شکنجە و اعدام زنان معترض و برابری طلب تردیدی نداشتەاند.
در اولین روز جهانی زن بعد از انقلاب، ١٧ اسفند ١٣٥٧ خیابانهای تهران شاهد موج عظیمی از اعتراض زنان مبارز و متمدن ایران بود کە علیە حجاب و تحمیل این بیرق اسلام سیاسی رژیم را بە چالش کشیدند و حاضر بە بپذیرش آن نبودند. زیرا میدانستند کە این سرآغاز یک حملە افسارگسیختە بە همە آزادیهای سیاسی و اجتماعی و فردی کلیە آحاد جامعەاست.
روز ١٦ اسفند درست یک روز قبل از ٨ مارس روزنامه کیهان با تیتر بزرگ صحبتهای خمینی را اینچنین منعکس نمود: "زنان باید با حجاب به ادارات برون". شب قبل از این سخنان شبکهی تلویزیون که ریاست آن را صادق قطبزاده بر عهده داشت اعلام کرده بود که روز هشت مارس یک سنت غربی است و به زودی روز زن اسلامی اعلام میشود.
طالقانی کە بە آخوند میانەرو مشهور بود: ٢٠ اسفند ٥٧ در مصاحبە با کیهان چنین گفت: "با بیحجابی جوانان را تحریک نکنید"، در ادامە گفت هو و جنجال راه نیاندازند و همانطور که بارها گفتیم همه حقوق حقه زنان در اسلام و در محیط جمهوری اسلامی محفوظ خواهد ماند. و از آنها (زنان) خواهش میکنیم که با لباس ساده با وقار، روسری هم روی سرشان بیاندازد به جایی بر نمیخورد"
در مرداد ٥٨ و بعد از فرمان جهاد علیە مردم کردستان و متعاقبا حملە بە ترکمن صحرا و مستولی کردن فضای اختناق سر انجام در تیرماە ١٣٥٩ خمینی جلاد طی یک سخنرانی شدیدا بە دولت کە قادر به تثبیت اجبار در پوشش زنان نشدە بودند انتقاد کرد کە "چرا هنوز نشانەهای شاهنشاهی را در ادارات دولتی از بین نبردە است". او بە دولت بنی صدر ١٠ روز فرصت داد تا ادارات را اسلامی کند. بعد از این اولتیماتوم خمینی ، از صبح شنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۵۹ ورود زنان بیحجاب به ادارات دولتی ممنوع شد. البته هنوز لباس فرم یا آنچه که بعدها به نام مانتو مشهور شد، رسمیت نداشت، بلکه زنان موظف بودند لباس آستینبلند و پوشیده بپوشند و روسری نیز سر کنند.
بە گفتە کیهان کە قاعدتا و طبق معمول دروغ میگوید، جمعیت زنان معترض را اینچنین بیان کردە است:«۱۵هزار زن که در دانشکده فنی دانشگاه تهران جلسه سخنرانی داشتند به دنبال یک رأیگیری تصمیم گرفتند دست به راهپیمایی بزنند و بە سمت نخست وزیری حرکت کردند . این اعتراضها درسایر شهرها از جملە سنندج، اصفهان، ارومیه، کرمانشاه و بندرعباس نیز در جریان بود. در مقابل زنان معترض بە قوانین متعفن اسلامی، مردان متحجر و متاثر از امامشان بە زنان حملە ور می شدند و با فحاشی بە آنان توهین می کردند و در ادامە گروەهای تیغز زن و پونسزن بە پیشانی زنان فعال شدند.
در ادامە اعتراض بە حجان از همان اوایل انقلاب در برخی از ادارات و شرکتها زنان دست از کار کشیدند. زنان کارمند بیمارستانهای هزارتختخوابی، مخابرات ۱۱۸ و ۱۲۴ و نیز کارکنان زن قسمت فروش هواپیمایی ملی ایران از جمله این زنان بودند.
در روز بیستم اسفندماه روزنامه کیهان گزارش مفصلی از راهپیمایی پنج هزار نفر از معلمان، دانشآموزان دختر، کارمندان وزارت خارجه و برخی هنرپیشگان تئاتر در مخالفت با حجاب اجباری منتشر کرد..
در ماە رمضان سال ١٣٦٠ محمد تقی سجادی نمایندە دادستان انقلاب در دادگاە مبارزە با منکرات، مقررات مربوط به ماه رمضان را اعلام کرد.
طبق این قانون، اماکن عمومی موظف شدند تابلویی در معرض دید مشتریان خود قرار دهند با این جمله: «به دستور دادگاه مبارزه با منکرات از پذیرفتن میهمانان و مشتریانی که رعایت ظواهر اسلامی را نمیکنند معذوریم». این اطلاعیه در حالی صادر شد که اعظم طالقانی نماینده مجلس شورای اسلامی دوماه پیش از این تاریخ، تصویب هرگونه لایحهای مربوط به اجباری شدن حجاب در مجلس را تکذیب کرده بود. این حکم دقیقا نظام آپارتاید نژادی را برای زنان ایران تداعی می کرد.
و سر انجام در سال ۱۳۶۳ با تصویب قانون مجازات اسلامی در مجلس، حکم ۷۴ ضربه شلاق برای عدم رعایت حجاب تعیین شد.
 شعارهای تظاهرات روز جهانی زن: "ما انقلاب نکردیم تا بە عقب برگردیم"، "هشت مارس نە شرقیست نە غربیست ، جهانیست"، آزادی نە شرقیست نە غربیست، جهانیست"، "لحظە بە لحظە گویم زیر شکنجە گویم یا مرگ یا آزادی"، "در طلوع آزادی جای زنان خالیست"، ما زنان ایرانی در زنجیر نمی مانیم، بدون رهایی زن، انقلاب بی معناست"، در اولین تظاهرات در مصاحبە با یک زن محجبە کە چرا در این تظاهرات شرکت کردەاید؟ چنین پاسخ میدهد: من شش تا دختر دارم، نمیخوام دخترهام چادر بسر کنند، زنان با چادر آزاد نیستند. بعد از این اعتراضات خمینی گفت کە تظاهرات بسە و دیگر بە خانەهایتان برگردید. زنان پرستار جزو معترضین جدی بودند و بە همین دلیل شعار درود بر پرستار جزو شعارهای آنروز هزاران تظار کنندە زن بود.
 "ما بچەهایمان درس خواندەاند کە آزاد باشند نە اینکە حجاب بسر بکنند"، زنان برای برابری حقوقی مبارزە کردند و بخش وسیع و جدی از مبارزە علیە نظام پادشاهی بودند .کمتر نرینەای در جمهوری اسلامی یافت می شود کە در مقابل زنان و جنبش اعتراضی و آزادیخواهانە آنان کف چرانی نکردە باشد و نگرانی خود را از گسترش آن ابراز نکردە باشد.
اعتراضات دیماە و خیزش اجتماعی بالغ بر یکصد شهر در ایران یکبار دیگر کل جامعە را در مقابل جمهوری اسلامی قرار داد و خون تازەای در رگهای جنبش اعتراضی زنان معترض ایران جاری کرد و با علم کردن روسریهایشان در خیابان انقلاب و سایر نقاط ایران سران حکومتی را بە چالشی جدی کشاند و بە یک معنا آنان را آچمز کرد. اینان فکر میکردند با سرکوب و زندان و قوانین سخت گیرانە و احکام قرون وسطایی سنگسار و اعدام میتوانند زنان جامعە مدرن و حق طلب ایران را بە زانو در بیاورند، اما زهی خیال عبث. اعتراضات آشکار و مملو از جسارت زنان سران حکومتی را بە صدا درآورد و متوجە شدند کە در پس مبارزە با حجاب اسلامی بعنوان مظهر و بیرق سیاە اسلام، این دین بردگی زنان، میتواند بسط چهار دهە حاکمیتشان را بە زیر بکشد. لذا از خامنەای تا احمد جنتی و احمد خاتمی و اخیرا تاج زادە و دەها چهرە ریز و درشت نظام از هر دو جناح همە و همە بە تکاپو افتادەاند تا راە نجات از "شر" مبارزات زنان معترض را بیابند.
 مبارزە زنان در مقابل قوانین اسلامی و حکومت تا دندان مسلحش جدی بودە و هست و همین امر موجب نگرانی همە جناحهای جمهوری اسلامی است. کمتر آخوند و مکلایی یافت می شود کە حجاب دغدغەاش نباشد و یا در مورد مخاطرات آن برای نظام اسلامی صحبت نکردە باشد و یا راە و چاە را نشان ندادە باشد. یکی با زبان تحقیر آمیز مانند خامنەای کە مبارزات آنان را "حقیر" جلوە میدهد کە بمناسبت روز فاطمە روز زن نامگذاری شدە است،  در میان لمپنهای مداح اوج تنفر و در عین حال نگرانی عمیق خود را از بی حجابی اینچنین بیان میکند "برای حکومتی کە بە نام اسلام بر روی کار آمدە باید در مقابل آن بیاستد". در ادامە  احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان می گوید "با کسانی که میرقصند و روسری از سر بر میدارند، محکم برخورد کنید". انگار تاکنون نرم برخورد کردەاند!! احمد خاتمی و غیرە و غیرە هر کدام بە شکلی تهوع آور و مشمئز کنندە کینە توام با وحشت خود را از این جنبش عظیم اجتماعی بنمایش گذاشتەاند.  
تاج زادە بعنوان بخش "رفرمیست" جمهوری اسلامی نیز بمیدان آمدە است تا راە حلی برای نجات بیضە اسلامی بیابد. او در کلیپ ویدویی بعد از آسمان ریسمان کردن فراوان چنین می گوید: " اجماع در مورد اینکە حجاب امری واجب فرضی است، آیا این واجب امر اجبار حکومتی هم باشد؟" او در ادامە میگوید "اگر معلوم بشە حجاب اجباری بە ضرر اسلام و خود حجاب است باز هم لازم است؟" تاج زادە در ادامە میگوید، امروز در دنیا اتفاقاتی افتادە است کە اگر بە این تغیرات و تحولات توجە نکنیم با چالشهای جدی روبرو خواهیم شد. او اذعان می کند کە بە رغم تبلیغات وسیعی کە بە نفع دین صورت گرفتە در موارد زیادی بە دین ستیزی منجر شدە است.
تاج زادە می گوید کە اگر مصلحت نظام اسلامی و حفظ حکومت بە کوتاە آمدن در مقابل حجاب اسلامی گرە خوردە است، پس بیائید و منعطف باشید زیرا بە قول ایشان کە در ادامە سخنرانیش می گوید، میتوان ، اگر حجاب ازاد بشە، درست است کە افراط هایی صورت خواهد گرفت اما اینها را میشە با قانون مهار کرد.
او در بخشی دیگر از صحبتهایش بە رهبر و مقامات نظامشان توصیە میکند کە بحث راجح بە حجاب بە تابو تبدیل نشود کە کسی در موردش صحبت نکند، اما کمک بکنیم کە این بحث مدیریت بشود و کم کم بە اجماعی برسند ...
تاج زادە و خامنەای و جنتی و روحانی و همە و همە سران حکومتی و حتی مغضوبین حکومتی کە امروز در "حصر" بسر می برند مانند خانم محجبە زهرا رهنورد کە در این اواخر بە فکر حقوق زنان افتادەاند، متوجە خطر جدی کە توام با خیزش گرسنگان و تنفر و انزجار اجتماعی جان بیشتری گرفتە است و در این دورە در اشکال مختلف نمایان شدە است، شدەاند.
٨ مارس امسال در ایران بویژە در تهران نمونە بارز این جوهر انقلابی جنبش زنان در ایران را بە وضوح نمایان کرد. سخنرانی پر محتوای مراسم تهران، حضور زنان انقلابی و معترض بە بنیادهای اساسی جمهوری اسلامی در متروی تهران و دەها نمونە دیگر همە و همە بارقەهای امیدبخش تداوم و گسترش این جنبش اعتراضی میلیونی در ایران است کە بە پاشنە آشیل جمهوری اسلامی تبدیل شدە است.
این جنبش را با تمام قوا باید تقوقیت کرد و گسترش داد. زنان ایران حق دارند و باید از رفاە و آزادی و کرامت انسانی کامل و برابری بدون اما و اگر با مردان در این جامعە برخوردار باشند. تحقق این امر بە نابودی نظام جهنمی اسلامی گرە خوردە و هیچ درجە از کوتاە آمدن و بند و بست جناحهای حاکمیت مخوف و جهنمی اسلامی نە میتواند و نباید کوچکترین توهمی در این جنبش ایجاد بکند. مردان آزادیخواە کە نفعی در بردگی زنان و درجە دوم بودن آنان ندارند باید وسیعا در تقویت این جنبش اعتراضی در جامعە گام بردارند. آزادی زنان در هر جامعەای معیار آزادی در آن جامعە است. نمیتوان نیمی از جامعە از رفتن بە استادیوم ورزشی، حق حضانت فرزند، حق طلاق و آزادی پوشش و دەها حق ابتدایی دیگر در زندگی و در اجتماع محروم باشند و مردان آن جامعە احساس آزادگی بکنند.
       
سعید آرمان
١٩ مارس ٢٠١٨.

سه شنبه, 29 اسفند 1396 16:55

عبداله دارابی  - دیناميسم تغيير و انقلاب در جامعه ایرانabedarabi
ما کمونيست ها از بدو تحميل رژيم جمهوری اسلامی بر گرده مردم ایران، بار ها گفته و نوشته ایم که، جلو راندن اسلام سياسی به صحنه قدرت در ایران، محصول دورە خاص و معينی از تاريخ بود، که ملی گرایان راست حکومتی و اپوزيسيون آنرا در جوابگویی سياسی و ا قتصادی به جامعه ایران ناکام و عقيم کرده بود. در سال ١٩٧٩ و ماقبل آن ناسيونالسیم عظمت طلب که دور سلطنت محمد رضا شاه صف بسته بود در عرصه سیاست و اقتصاد سرشان به سنگ خورد و چنان کيش و مات شد که حربه ترور و اختناق هم به دادش نرسید. ناسيوناليسم شرق زده اپوزيسيون هم درمانده تر از آن چيزی غير از خادمی و خدمتگزاری به اسلام سیاسی و مسجد که همواره در خونش جاری بود انتخاب نکرد چون هیچی فراتر از ناسیوناليسم عظمت طلب را در چنته نداشت. در نتیجه، بمحض سقوط رژیم پادشاهی، بلافاصله دول غرب و آمریکا مآيوس شده از رژیم سلطنت از یکسو، و اپوزيسيون ناسیونالیست عقیم شده و از نفس افتادە و ليبرالیستهای وقت آندورە ایران از سوی ديگر، برای نجات سرمايه عليە طبقه کارگر و مردم در حال انقلاب به تکاپو افتادند و خمينی، این جرثومه فساد و آدمکش را از کنج مسجد شهر نجف در عراق، بيرون کشیدند و  به فرانسه بردند و در آنجا او را به عنوان رهبر اسلام سیاسی ایران در بوق کردند. همزمان ملی ـ مذهبیون ته کشیده وقت ایران نيز از جمله: جبهه ملی، سازمان مجاهدین خلق، حزب توده ایران و چریکهای فدایی خلق شاخه اکثریت و...،  خمینی را رو دوش خود گذاستند و به مردم ایران فروختند. يقینا" بدون حمایت مادی و معنوی این یاران عقيم  و وفادار به اسلام سیاسی، چنین رژیمی سرکار نمی آمد. بی ترديد بقا و ماندگاری تا کنونی اسلامی سیاسی نيز چه در دوره سلطنت و چه امروز، به يمن کشتن، زدن و خشونت و ترور عليه کارگران کمونيست و مردم آزادیخواه و انقلابی ایران به اینجا رسیده است. چون هیچیک از رژيمهای سلطنتی و اسلامی، با رای و خواست واقعی مردم به اریکه قدرت دست نيافت.
 اما با آغاز یک رویارویی رادیکال و کم نظير کارگران، زنان و جوانان ايران عليه رژيم، که از هفتم دیماه ١٣٩٦ شمسی برابر ٢٨ دسامبر ٢٠١٧، آغاز گرديد يکبارە ورق به نفع مردم عوض شد و يکبارە  فضای جامعه به نفع مردم تغيير کرد. ده روزیکه جمهوری اسلامی را لرزاند به طرز خيره کننده ای توان بالای مقابله کردن مردم با جمهوری اسلامی را در٩٠ شهر ایران بنمايش گذاشت. تداوم  این رويارریی رادیکال کارگران، زنان، جوانان و کشاورزان، همچنان پا بر جاست. طی این مدت، همه سران ريز و درشت هر دو جناح رژیم از جمله علی خامنه ای، روحانی، احمد جنتی، احمدی نژاد، کهروبی، عبداله نوری و.... يکی پس از دیگری راجع به این رويداد کم نظير و غافلگير کننده باب سخن گشوده و به عناوين مختلف به آن پرداخته اند. اين رويداد عظیم، اثبات حقيقتی آشکار بود که مردم ايران جمهوری اسلامی را نمی خواهند و جامعه ایران مقلد مرتجعیینی چون خمينی يا خامنه ای نیست و برای هيچ کدام آنها تڕه خورد نمی کنند. مردم نشان دادند که خواست شان تعديل و سازش با رژيم نيست. این رويداد سر راست علیه اسلام و اسلاميت، اختناق و استثمار، فرهنگ ارتجاعی تحمیل شده رژیم، علیه فقر و نابرابری و بي حقوقی مطلق در ايران امروز بود که نتیجه حتمی و قطعی آن سرنگونی رژیم خواهد بود. با رويداد اخير، جنبش سرنگونی طلب در ایران بار دیگر هويت و موجودیت علنی خود را باز خواهد یافت و بمثابه يک جنبش تأثیر گذار و بالنده در جامعه ظاهر خواهد شد. بهمین خاطر، بر روش و عملکرد همه جناح های رژیم، احزاب سیاسی و کل جامعه ایران تأثیر بسزایی خواهد گذاشت و خیلی چیز به نفع این جنبش تغيير خواهد کرد.
  یک احتمال قوی این است که پروسه سرنگونی جمهوری اسلامی مثل انقلاب ٥٧ ایران پیش نرود. اگر چه احتمال مطلوب ما همزمان بودن و همراه بودن سرنگونی رژیم و انقلاب می باشد، ولی پيچیدگی اوضاع و احوال کنونی ایران از مسجل بودن آن می کاهد. چون جامعه امروز ایران مثل دوران ٥٧ نیست، بمراتب طبقاتی تر، قطبى تر و متحزب یافته تر است. در نتیجه، با سرنگونی رژیم، اردوی سرنگونی طلب بلافاصله پلاريزه میشود و بین طبقات و احزاب طبقاتی تقسیم میشود. احتمال ديگر آین است وقتی رژیم اسلامی در تنگنا قرار بگیرد و راە برون از بحران را نداشته باشد ممکن است بورژوازی از ترس طبقه کارگر اين رژیم را از درون تغییر دهد و آنرا به حکومتی قوی تر و مقبول تر برای مبارزە با طبقه کارگر تبديل کند. کودتا هم يکی از احتمالاتی است که باید در نظر گرفته شود. میخواهم اشارە کنم که در پروسە سرنگونی رژیم تلاش برای سازش و تبانی و... بین نیرو های حکومتی و اپوزيسيون و همچنین دول غرب بسيار محتمل است تا به اتکا به آن سرمايه را در معرض تعرض طبقه کارگر دور نگهدارند. با توجه به آن، کارگران و کمونیسیتها باید از همين حالا خود را برای مقابله با هر نوع احتمالی آماده کنند. چون حزب سیاسی برای همچون دورانی ساخته  و پرداخته شدە است.  این دورە الآن دورە عمل انقلابی است، دورە سازمانگری، دورە جذب نیرو است، دوره دخالتگری آشکار و عيان و رفتن به سمت قدرت سیاسی است. ولی در همین راستا بايد خاطر نشان کرد که دينامیسم تغييڕ و انقلاب در جامعه امروز ايران بمراتب روشنتر وقویتر از دوران انقلاب ٥٧ است. با توجه به آن  باید آنرا  به درستی شناخت تا بتوان به خوبی به نفع انقلاب پيشارو از آن بهرە جست و اجازه نداد بورژوازی ایران و جهان بمیل خود بار دیگر تاريخ و انقلاب واقعی مردم ايران را تحريف و به بیراهە بکشانند.
عبداله دارابی  ١٧ ماه مارس ٢٠١٨

سه شنبه, 29 اسفند 1396 16:53

هیرش مجیدنیا - درباره طرح ارتجاعی و ضد کودک" زنگ نماز در مدارساز مه ۱۹۶۸ تا مه ۲۰۱۶ پاریس - هیرش مجید نیا
دراسفند ماه امسال طرح به غایت ارتجاعی و ضد کودک"اضافه شدن زنگ نماز به ساعات آموزش مدارس در ایران"تصویب شد.این طرح اسلامی و ضد کودک بر اساس و پیرو سند طرحی بود که پیشتر  در سال 1391 به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسید و جناب شیخ بنفش، و استاد گفتمان اعتدال گرایی اسلامی!!!حسن روحانی آن را به آموزش و پرورش ابلاغ نمود.ابتدا به ساکن تحمیل اجباری قوانین مافوق ارتجاعی مذهبی و اسلامی در جدال و کشمکش ۳۹ ساله میان جنبش های اعتراضی و رادیکال طبقاتی  با حکومت فاشیست اسلامی همواره در مقاطعی بنا به توازن نیرو در فضای سیاسی حاکم بر جامعه قرار گرفته است و با مقاومت و اعتراض جنبش کارگری،جنبش آزادی زن و سایر جنبش های اعتراضی همواره پس زده شده است.
تعرض  و ضدیت پایه ای و مکتبی این پدیده و همپالگی های فکری اش یعنی اسلام سیاسی بصورت علی العموم و مشخصا حکومت جمهوری اسلامی با آزادیهای پایه ای انسان و حقوق کودک چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد.کودک در این تفکر اسلامی و فاشیستی همواره جزو مایملک و تابع بی  اراده،رفتار و اعمال  افراد ذکور خانواده وقوانین اسلامی حاکم بر آن باید باشد.حکومت و باند فاشیست و الیگارشی حاکم و پس مانده های حاشیه قدرت سرمایه در ایران پس از به شکست کشاندن انقلاب ۵۷ ،استفاده ابزاری از کودکان و مغز شویی آنان را با دست آویزو بهانه  جنگ ارتجاعی ایران و عراق،یا کارگاه تواب سازی و شکنجه گری  سادیست هایی چون اسدالله لاجوردی و حاج داوود رحمانی و سایر جک و جانورها شروع کردند.
تبلیغ قوانین اسلامی و مشخصا الگو سازی از جنگ ارتجاعی ایران و عراق وپروراندن و اشاعه  فرهنگ کشته شدن و رمانتیسیسم فکرنشده اسلامی و  شهادت و سایر خزعبلات و تراوشات معیوب فکری اسلام سیاسی و خمینی در ایران دهه شصت از جانب معلمین پرورشی،آخوندها،کمیته و ثارالله  و بازبان شلاق و زندان و اعدام   سعی میشد به ذهن و زندگی مردم و دنیای کودکان در مدارس تزریق و تحمیل شود.
بصورت اجمالی و خلاصه حکومت اسلامی ایران در کنارسیاست سرکوب و کشتار و اعدام بر فراز جامعه بصورت توامان و برنامه ریزی شده، سیاست تحمیل و گسترش  خرافه پراکنی اسلامی و باز تولید خشونت و کودک ستیزی را همیشه در سراسر عمر منحوس خود تعقیب و  پیرو کرده است.
طرح مافوق ارتجاعی و تحمیلی"اضافه کردن ساعت نماز"به درس های دانش آموزان اساسا همین هدف حکومت فاشیست اسلامی در ضدیت با شادی و فراگیری علم و اسلامیزه کردن مدارس و مراکز آموزشی را دربر میگیرد.همان هدف موهون و چندش آوری که در متن فضای به اصطلاح"انقلاب فرهنگی"در فاصله سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱از زبان شخصیت های مختلف  جنبش اسلامی سیاسی از خمینی گرفته تا ایدئولوگهای مکلای حکومت اسلامی ودن کیشوت های  وطنی و مارتین لوتر استحاله یافته اسلامی که خوانش ها و درس پس دادن های خود از محضر استادان لیبرالی چون پوپر رامتواضعانه!!! و با یاری گرفتن از فلسفه  و گفتمان اسلامی پس میداد  یعنی"عبدالکریم سروش"با این مضمون که "بایستی عطر و شمیم اسلامی از دانشگاه ها استشمام شود"اکنون از جانب اخلاف بی استعداد تر ایشان  و از زبان منوچهر فضلی خانی درمورد این طرح اسلامی-ارتجاعی فرموله و رو به جامعه متمدن استفراغ و پس داده میشود.بر اساس این طرح مهوع قرار است نیم ساعت اضافی تحت عنوان"اقامه نماز"به برنامه های درسی دانش آموزان اضافه و یا به بیان بهتر تحمیل شود.و قرار است خیل مفتخوران و آخوندهای نماز خوان طبق همان آمار دولتی با جمعیتی قریب به ۴۵ هزار نفر پیش نماز در بیش از ۶۵ هزار مدرسه کشور شروع به ترویج و اشاعه خرافه و قوانین اسلامی و فاتالیسم و پراکندن وحشت و ترس و موهومات به دنیای شاد کودکان کنند.و ارکان و پایه های حکومت سرمایه داری اسلامی به زعم این جانیان لمیده بر اریکه قدرت که با خون و رنج طبقه کارگر و اکثریت مردم ستمدیده ایران برای خود و قشر طفیلی-اسلامی آخوندها، مبلغین مذهبی، آقا زاده ها و ژن های برتر!!! و نور چشمی ها ی این حضرات، ثروت های افسانه ای را اندوخته اند،قرار است با این پروپاگندهای مزخرف مستحکم تر شود.
اما این جنایتکاران اسلامی کور خوانده اند نمیتوان فرهنگ موریانه خورده، پوسیده و ضد کودک اسلام را بر دنیای شاد و سرشار از طراوت و خلاقیت کودکان تحمیل نمود.آموزش علمی رایگان  مطابق با استانداردهای انسانی حق هرانسانی است.و نبایستی بیش از این اجازه داد که این حکومت جنایتکار زندگی و حق حیات و  شادی انسانها را با قوانین سیاه و کثیف اسلامی خود به محاق نابودی بکشاند.

هیرش مجیدنیا
2018/3/16

سه شنبه, 29 اسفند 1396 16:50

تهیه و تنظیم: پردل زارع - اخبار کارگری و اجتماعی کردستان  بیکاری گسترده در ایران مقصر کیست!  - پردل زارع
خودکشی یک شهروند  در شهرستان دیواندره  
یک شهروند پنجاه ساله در محله آزادی شهرستان دیواندره  به نام صدیق شعبانی  به دلیل اختلاف خانوادگی دست به خودکشی زد و قبل از رساندنشان به بیمارستان از طرف خانواده اش جان داد.
خسارات  مالی انفجار مین
به دلیل انفجار مین در یکی از روستاهای مرزی شهرستان سردشت به نام گرویسی  در چند روز گذشته  یکی از اهالی  این روستا به شدت زخمی شد.
تجمع اعتراضی چغندر کاران شهرستان نقده
چغندر کاران شهرستان نقده برای چندمین بار جلو کارخانه قند شهرستان نقده دست به اعتراض زدند و خواستار پرداخت کردن حقوقهای معوقشان شدند.
مرگ یک زن به دلایل نامعلوم
در چند روز گذشته یک زن اهل روستای  کسانی  از توابع شهرستان گیلانغرب به دست پسر جوانش با شلیک اسلحه کشته شد. هنوز دلیل کشتن این زن معلوم نشده است اما در چند ماه گذشته تابحال این ششمین کسی است که در این شهر کشته مشود.
زخمی شدن یک کولبر
روز یکشنبه بیستم اسفند ماه  یک کارگرکولبر به نام امیر شیخه  هنگام فرار از دست نیروهای مرزبانی شهرستان سردشت  به  داخل دره ای سقوط کرد و بشدت زخمی شد. اینک درتبریز در حال حاضر دربیمارستان بستری میباشد.
انفجار مین در شهرستان دهلران قربانی گرفت
روز یکشنبه بیستم اسفند ماه  یکی از اهالی این شهر به دلیل انفجار مین بشدت زخمی شد و از طرف اهالی محل فورا به بیمارستان اعزام گردید.
خودکشی یک معلم
روز شنبه نوزدهم اسفند ماه یک معلم  ۳۵ ساله  به نام  رسول قهرمانی  از راه حلق آویز کردن خود  در روستای ریژاو  از توابع شهرستان سرپل ذهاب  به زندگی خود پایان داد. به گفته شاهدان دلیل خودکشی این معلم وضعیت نامناسب زندگی اش بوده است .
آمار بالای طلاق در کردستان
از هر چهار ازدواج در مناطق کرد نشین ایران یک ازدواج  در همان یکسان اول ازدواج به طلاق می انجامد. در این میان استان کرمانشاه رکورد دار آمار طلاق  در مناطق کرد نشین است و استانهای کردستان ، ایلام و لرستان بعد از استان کرمانشاه دارای آمار بالایی در طلاق هستند.
 زخمی شدن یک کولبر با شلیک نیروهای انتظامی
روز پنج شنبه  هفدهم اسفند ماه یک کولبر اهل شهرستان مریوان به  نام پیمان فاتحی با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی شهرستان پاوه در روستای سرکرانی بشدت زخمی شد وبه مکانی نامعلوم از طرف نیروی انتظامی انتقال پیدا کرد.
کارگران  انبار نفت ارومیه خواستار پرداخت حقوق هایشان شدند
کارگران  انبار نفت ارومیه بعد از چند بار اعتراض و دادن وعده و وعید از طرف مدیر و کارفرمایان شان  در آستانه نوروز،  خواستار پرداخت حقوق های هشت ماه گذشته شان شدند.
تهیه و تنظیم: پردل زارع  17/03/2018

سه شنبه, 29 اسفند 1396 16:40

اسماعیل ویسی-   در اول ماه مه به " موجودیت حکومت اسلامی نه " باید گفتesmail!

اول ماه مه امسال مصادف است با در جریان بودن – مبارزات وسیع و پیگیرانه کارگران، زبانه کشیدن همچنانخیزش توده ای اخیر در واقع اعتراض اجتماعی ، بمیدان آمدن زنان علیه حجاب، این سمبل فاشیسم اسلامی که نشان ای برای تحقیر و فردستی زنان می باشد، در ایران، عیلرغم پراکندگی عدم سازمانیافتگی و فاقد بودن رهبری حزب سیاسیاجتماعی کمونیستی در ابعاد سراسری، که عملا دور تازه ای از تلاطم عظیم اجتماعی در حال غلیان و سرنگونی طلبانه است.خیزشی عموما طبقاتی و پیام بسیار روشن و مشخص آن ” سرنگونی حکومت اسلامی سرمایه داران در ایران است! که پایه های اساسی این رژیم هار و فوق ارتجاعی را به لرزه درآورده است. پیام عملی و ملموس آن را، سردمداران حکومت اسلامی گرفته اند. برایشان ملموستر از گذشته گردیده است که، اکثریت مردم ایران بدون اما و اگر، خواهان سرنگون شدنشان هستند.

رژیمی که موجودیتش از ابتدا تاکنون وصله ناجوری بر پیکر جامعه ایران بوده است و می باشد . در بن بست کامل، اقتصادیسیاسی – اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته  است و برای ادامه حیات ارتجاعی و استثمارگرانه، از رشد و گسترش روزافزون اخنتاق سیاسی. سرکوبگری  و عدم برسمیت شناختن هرگونه حق و حقوق ابتدائی آحاد مردم، دستگیری و زندانی کردن  فعالین کارگری، سیاسی- اجتماعی ، دخالت در زندگی خصوصی مردم بویژه زنان و جوانان.  همراه با اخراج، بیکار سازی، بسته شدن و تعدیل نیرو در مراکز اصلی صنعتی تولیدی- خدماتی، نا امنی شغلی، عدم بیمه بیکاری و دیگر بیمه های اجتماعی و درمانی و رشد و گسترش سیر صعودی فقر و فلاکت و تعرض گسترده  و افسار گسیخته به سطح  زندگی و معیشت اکثریت مردم . رشد و گسترش پدیده های شوم  کودکان کار و خیابانی، کارتون خوابی، فحشا و  اعتیاد و رشد آن تا سطوح مدارس راهنمائی، اجاره دادن رحم و پدیده نوزاد فروشی از دیگر مصائب اجتماعی  در ابعد چندین میلیونی، مستاصل و نا امیدی جوانان از آینده خود می باشد. دریغ نکرده است. عوارض تحمیل چنین وضعیتی بطور حتم گسترش ناهنجاری های  وسیع و غیر قابل مهاراجتماعی است..وضعیت جامعه کردستان نیز، آئینه نمائی است از این وضعیت سراسری ایران!

در چنین شرایط و اوضاع و احوال سیاسی- مبارزاتی و اجتماعی نیز، جریانات و احزاب سیاسی متعلق به جنبش های متفاوت اجتماعی " چپ و راست، و سنتها و گرایشات چپ و راست روانه بویژه سنت و گرایش کمونیستی و کارگری و توده ایستی و ملی- مذهبی. کارگر گرائی و انجمنهای اسلامی و خانه کارگری ها، در جریان مبارزات و اعتراضات کارگری – اجتماعی با طرح شعارها- درود بر ستمگر. مرگ بر کارگر- که نشانی از طرح و آلترناتیوشان برای جامعه و طبقه کارگر می باشد، و ابراز وجود سنت و گرایش سوسیالیستی کارگری و طیف کارگران رادیکال سوسیالیست با طرح شعارهای واقعی کارگری- درود برکارگر مرگ بر ستمگر، نشان از تقابل جدی و اساسی ابراز وجود جنبشهای راست و چپ و آلترتیو سیاسی، طبقاتی- اجتماعی شان در تمامی زمینه ها در فردای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی است.

قطعا چنین تقابلی بطور جدی و اساسی در مراسم ها و تدوین قطعنامه های مراسم ها حاوی مطالب کارگران و اکثریت مردم زحمتکش نه تنها در تقابل موجودیت رژیم اسلامی، بلکه در تفابل با گرایشهای راست- کارگر گرائی و سنت توده ایستی، تحت عنوان باصطلاح " اتحاد کارگری" ابراز وجود و خودنمائی کند. وظیفه ای بسیار جدی و اساسی که بر دوش گرایش سوسیالیتسی کارگری طیف رهبران عملی و توده ای کارگران رادیکال سوسیالیست و فعالین برابری طلب جنبشهای احتماعی از جمله جنبش آزادی زن، در طرد و منزوی کردن گرایشات راست و بازدارنده در تمامی عرصه های مبارزات اجتماعی، می باشد. در این جهت باید تلاش نمود. سازمانیافته و هدفمند و در همبستگی اجتماعی آگاهانه، عمل کرد. نباید غافل بود!

برگزاری مراسم های بزرگداشت اول ماه مه، ممکن است  زیرا، عیلرغم تمامی تلاش ها و بکارگیری ترفندهای متفاوت، بگیر و ببند و بازداشت و زندانی کردن فعالین و سازماندهندگان این مراسمها و با وجود سرکوب و ممانعت حکومت اسلامی از شرکت وسیع طبقه کارگر و توده های مردم در ابعاد اجتماعی روز کارگر در ایران و در شهرهای کردستان  گرامی داشته شده است. تجمعاتی که طی سالهای متمادی زیر فشار سرکوبگران اسلامی، با تلاش طبقه کارگر و فعالین جنبشهای اجتماعی و انسانهای برابری طلب و آزادیخواه  برنامه ریزی شده و روز همبستگی جهانی طبقه کارگر برگزار شده و به شرایط تحمیل شده از طرف سرمایه داران و رژیم سیاسی آن  وقعی ننهاده اند. فعالین کارگری در دفاع از رفاه، آسایش و یک زندگی  بهتر به لحاظ  معیشتی- زیستی و اجتماعی ، کیفر خواست خود را نه به شرایط فلاکت بار تحمیل شده در این روز به شیوه و شکل  های متفاوت وممکن  اعلان و ابراز داشته اند. به جرات میتوان میگفت بزرگداشت اول ماه مه روز جهانی کارگر، ۸ مارس روز جهانی زن، فستیوالهای دفاع از حقوق کودکان، روز جهانی لغو خشونت علیه زنان و برگزاری اعتراضات علیه اعدام ، دفاع از برابری زن و مرد در سطح علنی و در ابعاد اجتماعی،  بنا بر شرایط تاریخی- اجتماعی در ایران و بویژه در کردستان به ستنی اجتماعی مبدل شده است.

رهبران، سازماندهندگان ، فعالین و شخصیتهای این عرصه ها، انسانهای اجتماعی با هویت واقعی  می باشند. آنها برای نهادهای امنیتی- انتظامی و اطلاعاتی حکومت اسلامی کاملا شناخته شده هستند. سال ها ست که نیروهای سرکوبگر فعالین این عرصه ها را دستگیر، بازداشت و زندان کرده اند، عملااحضار و تهدید فعالین کارگری- اجتماعی تاکنون فایده ای نداشته است. زیرا عمق این نارضایتی طبقاتی- اجتماعی در بطن جامعه می باشد.

همچنانکه امسال نیز در آستانه 8 مارس روز جهانی زن " حبیب الله کریمی، شریف ساعدپنا، خالد حسینی، غالب حسینی و مظفرصالح نیا " را برای جلوگیری از برگزاری مراسم های 8 مارس و اول ماه مه، شعبه 4 بازرسی شهر سنندج از بیداگاه رژیم اسلامی جهت ایجاد فضای رعب و وحشت در میان فعالین کارگری- اجتماعی در شهر سنندج در تداوم سیاستهای سرکوبگرانه اش در تقابل با مبارزات کارگری- اجتماعی را تحت فشارقرار داد و با " گرو گرفتن جواز کسب شان تحت عنوان وثیقه " آزاد کردند. گروگان گرفتن جواز کسبشان یعنی عملا بطور همه جانبه زندگی خو و خانواده شان را گرو گرفته اند. لوله تفنگ را بر شقیقه شان گذاشته اند. تا هر آن بهر بهانه ای بزعم سرکوبگران، دست از پا تکان بدهند، جواز کسبشان باطل، بیکار و بازداشت و زندان. زندگی خود و خانواده شان تباه شود. به خیال خام شان تا با احضار و دستگیری و بازداشت فعالین کارگری- اجتماعی از رشد و گسترش جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی که در جامعه ایران بشیوه های متفاوت دارد، زبانه می کشد و بویژه از برگزاری مراسم های اول ماه مه در کردستان، جلوگیری کنند.

لازم است در همبستگی اجتماعی، با برنامه ریزی دقیق و سازمانیافته سیاستهای سرکوبگرانه اش را، به شکست کشانید و سرش را بدیوار سنگی کوبید. همچنانکه در سالهای گدشته عمل گردید. امسال نیز در تداوم اعتراض اجتماعی عظیمی و رشد و گسترش آن در جامعه کردستان، که پایه های حکومت اسلامی را بلرزه در آورده است، مراسم های اول ماه روز جهانی کارگر، در مرکز اصلی شهرهای در هماهنگی کامل محافل و رهبران عملی کارگری- توده ای آزادیخواه و برابری طلب در سراسر جامعه کردستان، برگزار شود. عملا به سرکوبگران نشان داده شود، که تلاش های سرکوبگرانه اش، بیهوده است!

این واقعیت را حکومت اسلامی میداند و بدان واقف  است، به همین خاطر در آستانه چنین روز هائی بخصوص ۸ مارس روز جهانی زن و اول ماه مه روز جهانی کارگر حساسیت ویژه ای  بخرج میدهد. عدم صدور مجوز برگزاری مراسم حتی به تشکل های زرد چون  خانه کارگر و انجمن ها و شوراهای اسلامی  که هیچگونه ربطی به منافع کارگر ندارند و در تحکیم رژیم اسلامی سرمایه در ایران در مقابل کارگران ایستاده اند. بگیر و ببند، احضار  و تهدید و بازداشت فعالین کارگری- اجتماعی در جامعه کردستان، گواهی  بر این واقعیت و تاییدی بر ترس حکومت اسلامی از رشد و گسترش اعتراض اجتماعی کارگران و آزادیخواهان می باشد که در چنین مراسم هائی بروز اجتماعی پیدا می کنند.

این کشمکش جدالی طبقاتی- اجتماعی، مابین رژیم اسلامی و گرایشات راست و چپ در جنبش کارگری و در بطن مبارزات سیاسی- اجتماعی که بدان اشاره کره ام، واقعی، جدی و ملموس در جامعه ایران و کردستان می باشد. حکومت اسلامی علیرغم هر تهدید و شدت عمل سرکوبگرانه و دامن زدن به ایجاد فضای امنیتی و رعب و وحشت  و گسیل موتور سواران و لباس شخصی ها و مانور دادن، در طول حاکمیت سیاسی اش تاکنون راه بجائی نبرده و نخواهد برد. چون ریشه در واقعیت اجتماعی دارد. این تهدیدی جدی است برای بقای حاکمیتش!

تجارب گذشته را باید بکار گرفت

باید تاکید کرد که وجود و تقابل گرایشات و سنت توده ایستی و کارگر کارگری و رادیکال سوسیالیستی که اشاره شده است، واقعی است. نباید غافل بود. برگزاری مراسم های بزرگداشت روزهای  اول مه و ۸ مارس بطور علنی در مراکز شهرها  در کردستان بویژه از سال ۱۳۶۵ تاکنون، چون ستنی ملموس واجتماعی است. سرکوبگران اسلامی با تمامی امکانشان همیشه  تلاش کرده و  می کنند از برگزاری چنین مراسم هائی به هر شیوه ممکن جلوگیری کنند اما موفق نشده اند!

برای نمونه ”  بزرگداشت مراسم های  اول مه درشهرهای کردستان در سال ۱۳۹۵ که به نسبت ۳-۴  سال قبل تر، متمرکزتر، سازمان یافته تر و هدفمندتر، با دوری جستن از رفتن به کوه و دشت و صحرا و صرفا اکتفاء کردن به محل کار،   بویژه در شهرهای   سنند ج، مریوان و سقز، از طرف تشکل های کارگری سندیکای خبازان در  دفاتر و مراکز این شهرها  و عیلرغم حضمر سنگین نیروهای امنیتی- انتظامی و تاکید بر مفاد رادیکال قطعنامه مشترک خبازان سنندج و مریوان.  و در مرکز شهر سنندج روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ – ۱ ماه مه ۲۰۱۶، از طرف انجمن کارگرا ن ساختمانی  در خیابان سیروس در قلب شهر سنندج با شرکت فعالین برابری طلب و کمونیست .سخنرانی در محل تجمع و راهپیمائی طرح شعرهایکارگر. اتحاد. اتحاد. کارگر زندانی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی ازاد باید گردد. کار. مسکن. آزادی. نان. مسکن. آزادی و … برگزار گردید که نه تنها ویژگی خاص  مراسم های یزرگداشت  اول مه، بلکه می توان گفت جوانه های شرایط جدیدی در برجسته شدن جایگاه و موقعیت کارگران و تشکل های شان و ایفای نقش جدیدی تر، در کردستان  ” می باشد. که از طرف تشکل های کارگری موجود و علنی برگزار گردید. و …امسال نیز باید این سنت و روش را ادامه داد و از رفتن به کوه و دشت وصحرا، خودداری کرد!از آن . تجارب بسیار گرانبها و تحمیل کردن خود به سرکوبگران اسلامی سرمایه داری بود، باید درس گرفت!

نقطه تاکید فعالین و رهبران کارگری- اجتماعی چه باید باشد؟

قطعا  نهادهای امنیتی- انتظامی طبق سنت معمول سرکوبگرانه شان تلاش می کنند حکومت نظامی اعلان نشده برای ایجاد فضای رعب و وحشت در ادامه سیاست تاکنونیشان دست به بگیر و ببند و احضار و اخطار به فعالین خواهند کرد تا بلکه بتوانند  از برگزاری مراسم اول ماه روز جهانی کارگر  بویژه در مراکز شهرها در کردستان ، ممانعت بعمل آورند.  باید تلاش مرتجعین را  با برنامه ریزی خنثی نمود. این کار ممکن است،  همچنانکه سالهای قبل ممکن شد. تلاش جمعی و متحدانه و بدور از فرقه گرایی رهبران و پیشروان کارگری- اجتماعی برابری طلب میتواند این امر را یکبار دیگر ثابت کنند. جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی در ایران و کردستان جنبشی زنده، بالقوه و حتی بعضا بالفعل می باشد. ممانعت بعمل آوردن از ابراز وجود آن غیر ممکن است. برگزاری مراسم  های سال گدشته  در قلب شهر های سنندج، مریوان و سقز نمونه بسیار بارز این ادعا می باشند.

نکته بسیار بر جسته ای که لازم است از آن دوری جست. سال 1396 عده ای از  تحت تاثیر تبلیغات تشکل  ضد کارگری خانه کارگر در سنندج، قرار گرفته بودند . متوهم شده و بدنبال فراخوان آن رفته بودند. که نوعی نشان از خود نمائی گرایش ” قانون گرائی و امکان گرائی- سنت توده ایستی ” است. و … ممکن است امسال نیز چنین تشکل ضد کارگری دست به چنین کاری بزند. نباید متوهم شد. ماهیت آن روشن است. باید سیاست و سنتش را طرد و منزوی کرد.

قطعا لازم است که  بر اتحاد و همبستگی و سنت اجتماعی طبقاتی و علیه هرگونه انزوا طلبی و گوشه گیری به هر بهانه واهی از جمله برگزاری مراسم در محل کار،  در چنین روزی، تاکید کرد.

–  لازم است و باید تلاش کرد مراسم اول مه با تاکید بر برگزاری آن در مراکز اصلی شهرها، و یا به هر شیوه  و شکل ممکن برگزار شود.  – اساسی ترین تجارب تحرکات انجام شده در سالهای قبل در کردستان و بویژه درسال ۱۳۹۵ را باید مبنای کار متحدانه در همبستگی سیاسی- طبقاتی و اجتماعی قرار داد.

لازم است فعالین، سازماندهندگان اصلی قبل ازهر چیزی از هرگونه تنگ نظری، فرقه گرائی و بهانه تراشیهائی که مانع سازماندهی در ابعاد سراسری است، دوری جوست.  بعنوان امری بسیار اساسی و روزی جهانی بدان نگریسته شود.  برای توسعه و و گسترش سازماندهی این روز در دیگر شهرها در ابعاد جامعه کردستان  ضرورت دارد به شکل دقیق برنامه ریزی نمود.

در تمامی شهرها محافل وسیعی از فعالین آزادیخواه و برابری طلب بطور پراکنده وجود دارند. لازم است این محافل بشیوه شبکه ای وسیع بهم بافته شوند تا مطالبات یکدستی طرح و در دستور قرار داده شود  و مراسم ها  در ابعاد هر چه وسیعتر و در شکل اجتماعی بروز پیدا کند.. با شرکت کردن هر چه بیشتر مردم در مراسم اول مه، تجمع ها  باشکوهتر و هراس و وحشت رژیم هر چه بیشتر خواهد شد .

امید است بر این مبنا  تاکنون در رابطه با بزرگداشت  این روز چون سنت همیشگی سال های قبل،  فعالین و سازماندهندگان با همدیگر تماس و هماهنگی ایجاد کرده بر مبنای اتحاد و همبستگی طبقاتی – اجتماعی  قبل از هر چیز کمیته برگزاری مراسم اول ماه مه را تشکیل داده و بررسی چگونگی گرامیداشت این روز را به هر شیوه و شکل ممکن انجام داده باشند.

–  باید اعلام کرد در این روز کار تعطیل است،  قاطعا با گرایش کارگر کارگری ” کارگر گرائی و سنت . گرایش توده ایستی ” که  تلاش می کند در محل کار مراسم جشن برگزار شود مرزبندی کرد. - بعنوان آلترناتیو ممکن، لازم است از هم اکنون برنامه ریزی و سازماندهی کرد. محلات  مسکونی متفاوت را مد نظر گرفت و طبق برنامه آذین بندی  چندین محله مسکونی در چنین روزی  دردستور قرار داده شود. کل ساکنین محل را مطلع و دعوت کنید رقص و شادی همراه  با طرح مطالبات. این نمایش قدرت و همبستگی برای سرکوبگران غیر قابل کنترل می باشد.

برگزاری مراسم و تجمع در روز اول ماه مه مستقیما حکومت اسلامی و قوانین استثمارگرانه وضد کارگری را نشانه می گیرد و به چالش می کشد.باید به تمامی قوانین  تبعیض آمیز و ضد انسانی به فقر و فلاکت تحمیل شده و بویژه:  دستمزد ۴ برابر زیر خط فقر نه گفت و خواهان دستمزد بر مبنای 5 میلیون تومان، باز گشائی تمامی مراکز کاری- تولیدی و به حد ظرفیت رسانیدن ،  بازگشت به کار تمامی اخراج شدگان  (بیکار شدگان)  ایجاد مراکز کاری، تامین بیمه بیکاری مکفی و بیمه های اجتماعی و درمانی و خاتمه دادن به کشتار کارگران کولبر، از مطالبات فوری و حیاتی  گردید. و بر اجرای آن پافشاری کرد!

27 اسفند ماه 1396- 18 مارس 2018       این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

منتشر شده در نشریه اکتبر شماره 237 نشریه کمیته کردستان حزب حکمتیست

***

سه شنبه, 29 اسفند 1396 16:26

اطلاعیه کمیته کردستان حزب حکمتیست در باره، ورود نيروهاى رژيم فاشيست تركيه به شهر عفرين طبل رسوايی دنياى دمكراسى

بالاخره جنگ و مقاومت عفرين نشان داد كه اراده جمعى و متحد انسانها سلاح كارآمدى است كه میىتواند با ارتشها، پيمانهاى نظامى پر قدرت و وجدان خفته نظم حاكم سرمايه دارى مقابله كند، و اين نور اميدى در دل تمامى انسانهاى تشنه آزادى و عدالت تابانده است. ورود جانيان اسلامى مورد حمايت دولت تركيه به عفرين و شمشير چرخاندنهاى مردان ريشى فرارى از داعش در ميادين اين شهر، تسخير موصل و رقه و شهرهاى ديگر عراق و سوريه را توسط جانيان داعش بياد مى آورد. اين صحنه هايی كه وحوش اسلامى در عفرين با كمك بى بى سی و صداى آمريكا و تلويزيون رووداو و غيره در جهان پخش كردند، حتى براى سلطان خود خوانده فاتح نمى تواند جاى مباهات و به عنوان پيروزى قلمداد شود. اين صحنه هاى كريه را درمقابل آن جنگ نابرابر ٥٨ روزه زنان و مردان مبارز عفرين بگذاريد، اين نعره كشى لاتهای جانى اسلامى را در مقابل موج عظيم پشتيبانى از جنگاوران و مردم همبسته عفرين بگذاريد، اين نعره هاى پيروزى را درمقابل تنفر اكثريت مردم جهان از اردوغان و حكومت سركوبگر او بگذاريد، آنگاه چه چيزى بعنوان دستاورد پيروزى براى اين ديكتاتور افسار گسيخته باقى مى ماند؟ بگذار در مورد پيروزى خودشان هرچه دلشان مى خواهد بگويند، اما بواقع در چاله تنفر و خشم صدها ميليون انسان گرفتار آمده اند و بايد تاوان پس بدهند. سير تحولات منطقه و مقاومت مردم در كردستان سوريه به هر سمتى برود، از يكطرف درس اتحاد و همبستگى حماسه عفرين ماندگار خواهد ماند، و از طرف ديگر دولت فاشيست اردوغان و مزدوران قصى القلب او از بازندگان تحميل سناريوى سياه فعلى برسرنوشت ميليونها انسان بيگناه منطقه خاورميانه خواهند بود.

از سوى ديگر در اين جنگ خونين و نابرابر در همين ٥٨ روز شايد به اندازه چندين دهه توهم به كمك و يارى صاحبان قدرت جهان ريخته شد. پوشالى بودن و نقش عروسكى انواع و اقسام سازمان و نهاد مدعى دفاع از حقوق انسان، مدعى دفاع از كودك و مردم بى پناه بر بخشهاى وسيع تر مردم خاورميانه محرز شد. به عينه ديده شد كه سرنوشت مردمى كه مى خواستند در جهنم سوريه آرامش داشته باشند، تحت معامله و تبانى قرارگرفته و قربانى بند و بست منافع دول كوچك و بزرگ سرمايه دارى شد. اتكا به خود و نيروى خود بعنوان تكيه گاه و رمز پيروزى نزد بخشهاى مهمى از جامعه مقبوليت يافت.

درس ديگر عفرين كه در كردستان تمام كشورهاى منطقه براى كمونيستها و صف مبارزين عدالتخواه درسى آشناست، بى ربطى ناسيوناليسم كرد و احزاب مربوطه آن به سرنوشت و مقدرات مردم زحمتكش و ستمديده منطقه است. نشان داده شد كه ناسيوناليسم كرد واحزاب آن، مردم كردستان را فقط براى سياهى لشكر و رسيدن به منافع حقير خود احتياج دارند و در غير اينصورت حاضر اند در صف دشمنان مردم عليه شان بايستند. در يوزگى از درگاه سركوبگران مردم كردستان و پهلو گرفتن در كنار صفبنديهاى دولتهاى سركوبگر منطقه يك بخش از آنها را عملا در مقابل مقاومت مردم عفرين قرار داد و يكبار ديگر پرده از روى ادعاهاى دروغين شان دال بردفاع از مردم كرد برداشت.

مبارزه و مقاومت مردم عفرين و كردستان سوريه براى دفاع از حق زندگى و امنيت در جنگ ويرانگر كنونى قطعا ادامه خواهد داشت. بايد تجارب دوره اخير اين مبارزات و تلاش براى رفع كمبودها و اشتباهات آن را مايه پيشرويهاى آتى كرد.

كميته كردستان حزب حكمتيست ضمن محكوم كردن رژيم جنايتكار و متجاوز تركيه و مزدوران وابسته اش در حمله به شهر عفرين، كماكان خود را پشتيبان مبارزات حق طلبانه مردم كردستان سوريه براى دفاع از امنيت و خانه و كاشانه خود مى داند.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست

١٩ مارس ٢٠١٩

سه شنبه, 29 اسفند 1396 14:15

نشریه اكتبر شماره237 . نشریه کمیته کردستان حزب حکمتیست منتشر شد

http://hekmatist.org/attachments/article/6970/oktobr-237.pdf

 

 

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید