چهارشنبه, 16 اسفند 1396 ساعت 16:56

هیرش مجیدنیا - ویژگی های ۸ مارس و جنبش سرنگونی طلبی

هیرش مجیدنیا - ویژگی های ۸ مارس و جنبش سرنگونی طلبی از مه ۱۹۶۸ تا مه ۲۰۱۶ پاریس - هیرش مجید نیا

امسال در شرایطی به استقبال 8 مارس روز جهانی زن میرویم که درماه های گذشته و مشخصا در دی ماه امسال جنبش اعتراضی عظیمی در اکثر شهرهای ایران درتقابل با کلیت سیستم جنایتکار حکومت اسلامی شکل گرفت که شعارها و خواستهای مختلفی از منظر سرنگونی خواهی این خیزش انقلابی دراین اعتراضات نمود عینی پیدا کرده بود.حضور نمادین و سمبلیک دختر جوانی در خیابان انقلاب تهران که با ایستادن بر روی سکویی حجاب اسلامی را پرت کرده بود و کلیت سیستم حکومت اسلامی را به چالش کشید تبدیل به الگویی سراسری برای زنانی شد که به سیاست آپارتاید جنسی و قوانین اسلامی و کلیت جمهوری اسلامی معترض بودند و به این شکل اعتراض خود را نشان دادند.همچنین اعتراضات و اعتصابات  گسترده کارگری و خیزش اعتراضی-سراسری  مردم  که با شعار سرراست "مرگ بر جمهوری اسلامی"،اصلاح طلب،اصول گرا دیگه تمومه ماجرا"و سایر شعارهایی که نشان دهنده اوج نفرت جنبش سرنگونی خواهانه ای است که سی و نه سال است با کلیت حکومت اسلامی و قوانین ضد انسانی اش مبارزه میکند، بار دیگرحقانیت جنبش کارگری و جنبش سرنگونی طلبی را اثبات نمود.در این میان گرایشات مختلف و جنبش های اجتماعی از زاویه منافع جنبشی و خاستگاه طبقاتی شان به تجزیه و تحلیل و نهایتا راه کار ارائه دادن برای این حرکت و خیزش انقلابی پرداختند.موضع جنبش کمونیستی و کارگری بدور از هرگونه پوپولیسم و یک کاسه کردن تمامی گرایشات تحت عنوان همه باهم ،مواضع،استراتژی و خوانش خود را از افق پیشاروی این جنبش اعتراضی و چه باید کرد های اساسی پیشاروی این جنبش رو به جامعه ارائه داد.در این میان گرایشات بینابینی و بشدت هیجانی که بدون داشتن تحلیلی واقعی، دیدگاه های مطلوب گرایانه خود را بر این خیزش انقلابی مردم استنتاج کردند و به نتایج عجیبی هم رسیدند.اما گرایش ملی-اسلامی که در پس این خیزش انقلابی و در صورت سازمان یافتن رادیکال آن سقوط و سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی را می دید، یکباره بخود آمدند و بنا به سرشت و ماهیت جنبش اصلاح طلبانه و لاک پشت وار ملی -مذهبی خود شروع به تحریف واقعیات از تریبون های همیشه حاضر و شرکای جنبشی خودشان یعنی کانال بی بی سی و سایر مدیاهای بورژوازی کردند و درباره مذمت  خشونت!!!و ترم انقلاب شروع به نصایح رفرمیستی خطاب به جنبش اعتراضی مردم کردند.چهره های خاک خورده و زیر خاکی این جنبش به میدان آمدند و با تومارهای مضحکی خواست سرنگونی طلبی مردم معترض را زیر کاتاگوری" رفراندوم" درز گرفتند.در مورد جنبش آزادی زن و افق ها و خواستهای این جنبش هم به همین طریق گرایشات دلواپس و اصلاح طلب ملی_مذهبی همدوش با سایر خوانش های درونی حکومت اسلامی سعی کردند این جنبش آزادی زن را که سی و نه سال است با وجود تمامی سرکوب ،کشتار و اسیدپاشی وغیره همچنان در میدان بوده است و برعلیه کلیت حکومت اسلامی مبارزه کرده است را زیر ترم خودساخته و بشدت هدفمند"حجاب اجباری"محدود کنند.این گرایش مشخص سعی کرد از طریق سخنگویان ریز و درشتش از مسیح علی نژاد گرفته تا مشاورین دست چندم کانال های بورژوازی افق و استراتژی این جنبش آزادی زن را به بحث حجاب و آن هم نه با خوانش"حجاب اسلامی"بلکه با تعریف بشدت محدود آن که در ورای آن اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی قرار است با گفتمان موریانه خورده اصلاحات، بازتطهیر شده واز سقوط حتمی نجات پیداکند و کابوس سرنگونی حکومت اسلامی را با رویای مالیخولیایی یک حکومت اسلامی متعارف و اصلاح شده بدل کنند به تحریفات آشکار خود با امکانات وسیع میدیایی و تبلیغی ای که در اختیار دارند به این طریق ادامه دادند.اما بدون شک جنبش آزادی زن مشخصا در مراسم 8 مارس امسال با چالش عظیمی روبرو است.از یک سو بایستی با وجود تمامی فضای سنگین امنیتی ای که توسط حکومت فاشیست اسلامی در جامعه گسترانده شده است بتواند با شعارها و خواستهای جنبشی خود به میدان بیاید و از سوی دیگر ترندها وگرایشات تقلیل نگر دیگری که جنبش آزادی زنان ایران را محدود و منکوب میکند را افشا کرده و افق رادیکال و سوسیالیستی خود را رو به جامعه نشان دهد.8 مارس امسال محل تلاقی این جنبش ها و گرایشات مختلف طبقاتی است اما صف جنبش آزادی زن با افق روشن و برابری طلبانه و سوسیالیستی اش همدوش با جنبش کارگری و جنبش اعتراضی و سرنگونی خواهانه مردم میتواند افق و روزنه یک جامعه آزاد و برابر بدور از قوانین اسلامی و بدور از مناسبات سرمایه داری را رو به جامعه نشان دهد.
زنده باد 8 مارس
زنده باد همبستگی طبقاتی جنبش کارگری
هیرش مجیدنیا
2/3/2018

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید