سه شنبه, 01 اسفند 1396 ساعت 13:41

ملکه عزتی -در 8 مارس علیه حجاب اسلامی علیه آپارتاید جنسی و با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی بمیدان بیاییم!

ملکه عزتی -در 8 مارس علیه حجاب اسلامی علیه آپارتاید جنسی و با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی بمیدان بیاییم!
هنوز اعتراض ۳۹سال پیش زنان علیه حجاب و قوانین ضد زن حاکمیت نوپای تحمیل شده به مردم در ایران از خاطره ها پاک نشده است.  در طی این ۳۹ سال  همه شاهد مبارزات آشکار و پنهان زنان علیه قوانین ضد زن و آپارتاید جنسی حاکم بر دستگاه فکری رژیم اسلامی ایران بوده ایم. انچه که بیشتر از همه چیز بچشم میاید مقاومت و تسلیم نشدن زنان در مقابل قوانین اسلامی، تن ندادن به حجاب اسلامی آنچنانکه  مد نظر سران  رژیم بوده، تن ندادن به خیال خام حذف زنان از جامعه و ایستادگی در برابر  طرحهای متعدد مجلس و ارگانهای قانونگذاری برای راندن زنان به کنج خانه و آشپزخانه با ادعای دروغ شان والا و خطیر مادری زن و وظیفه زن در مراقبت از حریم خانواده تا هر ترفند عقبمانده دیگری برای جلوگیری از حضور زنان و حذف کامل آنان از حوزه فعالیتهای اجتماعی است. همزمان شاهد عروج جنبش آزادی زن بوده ایم. بنیادهای فکری این رژیم و باورهای سران آن توسط زنان و با مقاومت زنان در مقابل قوانین اسلامی، مستقیما به چالش کشیده شده است. هر روزه و مداوم هزار و یک طرح برای تسلیم زنان و قبول حجاب اسلامی و رعایت شئونات دینی ابداع کردند و همگی به شکست کشیده شد. منهیان از منکرشان کتک خوردند و حضور و پرسه گشتهای متعدد سپاه و نیروهای اطلاعات در خیابانهای شهرهای بزرگ، دستگیری زنان به اصطلاح بد حجاب بخوانید تسلیم نشده در مقابل حجاب اسلامی و گرفتن تعهد برای رعایت حجاب اسلامی نتیجه ایی نداد. تذکر وارشاد و روشنگری هم بی نتیجه ماند. ربط  زلزله و سیل و بلایای طبیعی به مسله زن و رعایت حجاب هم جواب نداد. زنان قصد تسلیم شدن و خانه نشین شدن نداشتند و ندارند. زمانیکه شعبان بی مخهای رژیم در کف چرانی و سادیسم ضد زن اسلامیشان  فاطمه و زینب  را سمبل و الگوی رفتاری زنان معرفی کردند و تلاش کردند روز تولد فاطمه را بعنوان روز زن علم کنند، جنبش آزادی زن علیه تبعیض جنسیتی و قوانین اسلامی ضد زن  در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ۸ مارس روز جهانی زن و سنتهای مبارزات جهانی زنان را مبنای جنبش و تحرکات اعتراضی خود قرار داد. جنبش آزادی زن در راهپیمایی و با قطعنامه های کوبنده ی ۸ مارس درتهران از همان ماه های  اول بقدرت رسیدن رژیم اسلامی و در سالهای بعد که در سنندج و بقیه شهرها صادر شد  کلیت این نظام و قوانین آن را به چلنج کشیدند. هنگامیکه اسید پاشیها در شهرهای بزرگ علیه زنان سازمان داده شد، هزاران نفر به خیابانها آمدند و علیه این عمل ضد انسانی و شنیع اعتراض کردند و عملا  و آشکارا انگشت اتهام را به سوی نظام و سران آن نشانه گرفتند. هر کدام از سیاستمداران شیادی که قصد بقدرت رسیدن و جای گرفتن در راس نظام را داشته اند با وعده و وعید دخالت زنان در دولتشان قصد خرید رای زنان را داشته اند. همه فهمیده اند و میدانند پاشنه اشیل این نظام در کنار همه مصافهای دیگری که با آن روبروست مسله زن و حقوق زن است. جمهوری اسلامی و سران آن میدانند اگر جنبش سازمانیافته و متحد آزادی زن بطور همه جانبه در صحنه اعتراضات حضور گسترده تری پیدا کند دم و دستگاه حاکمیتشان پیچیده شده و شیرازه نظم کثیف اسلامیشان از هم پاشیده خواهد شد.  پتانسیل این جنبش و موقعیت این جنبش را در تسریع روند فروپاشی و سرنگونی حکومتشان را میشناسند و هر تلاشی کرده اند تا از گسترده شدن این جنبش جلوگیری کنند. زمانی فمینیستهای اسلامی را به میدان آوردند، زمانی اصلاح طلبان حکومتی را علم کردند و زمانی سمفونی گوشخراش اسلام با حقوق زن مغایرتی ندارد را توسط امثال شیرین عبادی و گفتگوی تمدنها به مردم  دنیا معرفی کردند. امروز هم گویا زنان بد حجاب دیروز، شامل الطاف جانیان سپاه و حزب الله قرار گرفته اند و دیگر آنان را دستگیر نکرده و به پیشانیشان پونز نمیچسپانند بلکه در دوره های آموزشی ارشاد خواهند کرد تا بعد ۳۹ سال به خواص حجاب اسلامی پی برده و آن را رعایت کنند. اما حنایشان دیگر رنگی ندارد، شکست خورده اند. پتاسیل ضد اسلامی و ضد مذهبی این جنبش آنچنان بالاست که هر روز در گوشه ایی از آن جامعه در بالای  سکویی در سر چهارراهی زنی در اعتراض به حجاب اسلامی یا آن را از سر برمیدارد و این نخواستن را آشکارا به نمایش میگذارد یا این نشان آپارتاید جنسی را به آتش میکشد و نوید بزیر کشیدن کلیت این نظام ضد زن را به جامعه میدهد. در چنین شرایطی است که به استقبال ۸ مارس روز جهانی زن میرویم. روز همبستگی جهانی زنان در سراسر دنیا، روزی که حقوق جهانشمول زنان خارج از تعلق قومی و جغرافیایی برسمیت شناخته شده است. روزیکه فرصت این را خواهیم داشت تا علیه زن ستیزی،علیه نابرابری، علیه ستم و تبعیض جنسیتی، علیه استثمار مضاعف نظم کاپیتالیستی وعلیه هر نوع بیحقوقی در صفوف متحد و یکپارچه بمیدان بیاییم. بعد از خیزش انقلابی دیماه ۹۶ و خروش مردم بجان آمده از۳۹سال بیحقوقی، فقر و استثمار و نشستن بر سفره های خالی خود و همزمان شاهد هرروزه فربه شدن شکم وپرشدن جیب سرمایه داران و وابستگان رژیم. مردم خسته از گور خوابی و هدر رفتن زندگی کودکان کار و خیابان، مردم خسته از وعده و وعیدهای پوچ و توخالی این و آن جناح رژیم در مصاف رودررو با کلیت نظام اعلام کردند دیگر نه دیگر تن نمیدهیم. امروز و در این ۸ مارس مشخص میتوان و باید بتوان قدرت جنبش آزادی زن را  بنمایش گذاشت. میتوان و میشود هر کار دیگری هم کرد. میتوان جشن گرفت، چراغانی کرد، جمع شد و فضایی از شادی را بر محله و کوچه حاکم کرد اما کاری که رژیم را و سران رژیم که در دیماه امسال بوحشت انداخت حرف سرراست مردم در خیابانها بود. اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا! این فریاد بشکل بسیار روشنتر و گویاتر در ۸مارس در روز جهانی زن میتواند از میان صف متحد و یکپارچه زنان سرداده شود. مرگ بر جمهوری اسلامی! میتوانیم چون اینروزها پایه های این نظام چنان بی ثبات شده که ریس جمهورش برای خلاصی از وحشت سرنگونی به زعم خودش مردم راه نشان میدهد..صندوق، صندوق!! دعوت به رفراندوم میکند، اصلاح طلبان حکومتی که تا دیروز طراح شیوه های متعدد سرکوب بودند و در بازجویی و شکنجه زندانیان سیاسی از هم گوی  سبقت میربودند امروز خواهان رفراندوم شده اند!! میدانند رفتنی هستند، کلیت رژیم زیر ضرب قرار گرفته. میدانند دیر یا زود همه باید بفکر فرار از مجازات دادگاههای مردمی باشند در آیینه اعتراضات آینده خود را دیده اند، وحشت کرده اند و میخواهند مردم را به بیراهه بکشانند. این فضا، فضای ما مردم معترض، فضای زنان متنفر از آپارتاید جنسی و بیحقوقی اعمال شده  از طرف جمهوری اسلامی است. فضایی است که رسما در خیابانها پیام خود را بگوش حاکمان سرمایه و مدافعان اسلامی آن برسانیم، نه به آپارتاید جنسی، مرگ بر بر جمهوری اسلامی و با این شعار و خواسته خواهان برچیده شدن کلیت این نظم پوسیده و ضد بشری باشیم. حمله خواهند کرد، دستگیر میکنند؟ شاید! اما جمهوری اسلامی، بعد از دیماه ۹۶ دیگر آن نظام مخوف قدرتمندی که میکشت و میزد و جوابگوی کسی هم نبود نیست. از حل کوچکترین چالشها عاجز مانده اند. آخرین دست و پا زدنهایشان است.آنچکه امروز شاهد آن هستیم گسترش تعرض عیان زنان علیه پایه های قدرت این حاکمیت است. چلنچ حجاب بعنوان کد و لوگوی اسلامیت نظام در کل منطقه و دنیا و از سر برداشتن آن توسط زنان بطور علنی در خیابان، درمعابرعمومی و در ملا عام تنها در شرایطی ممکن است که رژیم نفسهای آخر را میکشد و در گرداب ناتوانی از حل بحرانهایش دست و پا میزند. چه کسی  قبل از خیزش توده ایی مردم  در دیماه ۹۶میتوانست تصور کند در ایران تحت حاکمیت ج.ا زنانی در خیابان و در اعتراض به حجاب اسلامی روسری از سر برمیدارند و با این عمل اعلام میکنند نه به حجاب اسلامی؟ این اتفاق باید نقطه عطف  مهمی در بررسی شرایط امروز جمهوری اسلامی، موقعیت و جایگاه جنبش آزادی زن و نقش این جنبش در برگزاری ۸ مارس پرشکوه با شعار نه به حجاب اسلامی، نه به آپارتاید جنسی و مرگ بر جمهوری اسلامی باشد. ما زنان میتوانیم کوبندگان میخ آخر به تابوت ۳۹ سال وحشت و خوف و ببند و بگیر، فقر و نداری و فحشا و اعتیاد و فلاکت تحمیل شده بر جامعه باشیم...در ۸ مارس باید بتوانیم گوشه ایی از این قدرت را به نمایش بگذاریم و وحشت کل جمهوری اسلامی را از کابوس سرنگونی به واقعیتی ملموس و روشنتر از همیشه تبدیل کنیم .
زنده باد 8 مارس
مرگ بر جمهوری اسلامی
ملکه عزتی
فوریه 2018

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید