جمعه, 20 بهمن 1396 ساعت 10:16

سیاوش دانشور - در سالروز قیام ٢٢ بهمن، وحشت ارتجاع از انقلابی دیگر

سیاوش دانشور - در سالروز قیام ٢٢ بهمن، وحشت ارتجاع از انقلابی دیگراز پنت هاوس های تهران تا گورهای نصیر آباد "برخیز ای داغ لعنت خورده" ...  سیاوش دانشور

اینروزها سران و کاربدستان قدیم و جدید جمهوری اسلامی مرتبا منبر میروند، به مردم اظهار وفاداری میکنند، قول میدهند که مسئولین گوش شنوا داشته باشند، از انتقاد و حتی اعتراض دفاع میکنند، میگویند صدای مردم را بشنویم وگرنه انقلاب میشود، سرنگون می شویم، سرنگونی یک خطر واقعی و نزدیک است، جامعه دارد یک "نه" بزرگ میشود!

خامنه ای رهبر حکومت اوباش اسلامی به ابواب جمعی اسلامیون و لات و لوت های نظام فراخوان تظاهرات حکومتی برعلیه حکم تاریخی مردم برای سرنگونی نظام را داده است. روحانی در مقبره خمینی قاتل، هشدار میدهد که نکند صدای انقلاب را دیر بشنویم و در حالی که در همان نظام کسی حرفش را نمیخرد، از جانب مسئولین نظام وعده میدهد که گوش مسئولین برای شنیدن باز است، اعتراض حق مردم است. کروبی نقش دیگری دارد. او به خامنه ای حمله میکند تا نظام و اسلام و خمینی و دستگاه لفت و لیس و فاسد دین را نجات دهد. جنتی که گوئی از تاریکخانه ارواح بیرون جهیده است، نفیر می کشد که سرنگونی نظام در سال آتی یک خطر است. خاتمی که تا دیروز اجازه شرکت در عقدکنان و عزاداری را هم نداشت و "ممنوع التصویر" بودن این الهه زیبائی اصلاحات دینی وجدان ژورنالیستی بی بی سی را پاک آزرده کرده بود، چراغ خاموش از "حصر" در آمد؛ به راس مجمع مفتخوران و عقب ماندهای جامعه یعنی "روحانیون مبارز" رفت تا اطلاعیه سرکوب مردم را صادر کند، تا نشان دهد اصلاح طلبان و دو خردادیها بوقت خودش همان سی خردادیها هستند. برای خاتمی جلسه سخنرانی گذاشتند تا اندر باب اصلاحات و انقلاب حرف بزند. خاتمی میگوید امام جانش هم اصلاح طلب بود، اول شاه را نصیحت کرد و قصد مخالفت با سلطنت نداشت، ولی چون گوش شنوا نبود "انقلاب"شد. لذا اگر گوش شنوا داشته باشیم، "گفتگوی ملی" کنیم، "نه" بزرگ شکل نمی گیرد؛ "انقلاب" رُخ نمیدهد. الحق این خاتمی از خرگوش هم باهوش تر است!

اینروزها به هر روزی نامه رژیم و شبکه های خبری و رسانه های رژیم و رسانه های طرفداران حکومت در خارج نگاه می کنید، یک تم محوری، یک نگرانی مشترک موج میزند؛ خطر سرنگونی و انقلابی علیه وضع موجود. همه در یک صف واحد در پیشگاه مردم "اصلاح طلب" و "حرف گوش کن" و "ضد فساد" شده اند! خجالت هم نمی کشند! با بحث اصلاحات دینی و منطق بد و بدتر و وعده های سرخرمن و صنعت دروغ و صحنه سازی، بیست سال برای حکومت وقت خریدند. یک سر سوزن، یک قانون ناچیز، یک مصوبه از این جماعت بنفع مردم که بشود با هزار ارفاق "اصلاحات" نامید درنیامد. "اصلاحات و گفتگوی ملی و آشتی ملی" برای این جماعت یعنی شریک شدن در قدرت، در حاصل استثمار کارگر و ثروت اجتماعی، در موقعیت و مقام و منصب، در تداوم بردگی و تبعیض و نابرابری و اعدام و ترور و در دوام اختناق و آپارتاید و اسلام و حجاب.

این نمایش جدید حکومتی، این وحدت صوری جناح ها، این اعتراف و هشدار و فریادهای مکرر، درست وقتی عملی شده است که فاکتور "نه" بزرگ عروج کرده است. درست وقتی که حکم سرنگونی در مقیاسی توده ای و سهمگین کف دست کل حکومت از هر باند و جناح قرار داده شده است، اعتراض در گوشه گوشه به اشکال مختلف از ابتکارات فردی و گروهی تا تحرکات و تظاهرات شبانه و اعتصاب و اعتراض و شعارنویسی علیه حکومت ادامه دارد. سوال اینست؛ آیا می توانند جلوی این سیل را بگیرند؟ از سوئی تلاش میکنند با سرکوب شدید مهار از دست شان در نرود و همزمان اعتصاب کارگری و تظاهرات ضد حکومتی و اعتراض زنان علیه حجاب اسلامی را با سرکوب و تهدید به خشونت شدید پاسخ میدهند. از سوئی اصلاح طلبان را جلو انداخته اند تا حرف مُفت بزنند، از خود آقا هم انتقاد کنند، از سوی دیگر نمی توانند مهار جامعه را حتی موقتا دست این ورشکستگان سیاسی بدهند. وضعیت رژیم بسان کسی است که لای چرخ دنده قدرتمندی گیر کرده است. نتیجه حرکت این چرخ دنده به هر سمتی دورنمای وخیم تر شدن اوضاع و خُردتر شدن بدنه حکومت است.

نگرانی همه تان بجاست. نسخه های همه تان بیهوده و پوچ است. اگرچه به اتحاد زیر پرچم خمینی و خامنه ای و اصل نظام تظاهر می کنید، اما در درونتان غوغائی برای شکستن این بن بست برپاست. منصور حکمت در همان دوره کیا و بیای خاتمی و اصلاحات دینی گفت این "جنگ بازنده ها" است! وقتی فاکتور سوم، نیروی سوم، نیروئی از بیرون حکومت بمیدان می آید، معادله "اصلاح طلب و اصولگرا" بی ربط تر از پیش میشود. تمام میشود، جامعه از کل حکومت عبور میکند، سرنگونی به حرف اول و آخر جامعه بدل میشود، آینده توسط نیروهای بیرون حکومتی و جنبش های سیاسی و طبقاتی متمایز شکل می گیرد. امروز از خامنه ای و جنتی و دایناسورهای حکومتی تا آخوندهای خندان دیروز شکنجه گر که بعدا اصلاح طلب و "دگراندیش"شدند، همه "کاسه چه کنم" دستشان گرفتند و برای نظام کثیف و فاسد و جنایتکار اسلامی شان شیون و زاری میکنند. این نمایش وحشت ارتجاع و ضد انقلاب اسلامی است که خود را در "خطر" یک انقلاب دیگر می بیند. انقلاب ٥٧ انقلابی برای آزادی و برابری و رفاه بود. انقلابی که توسط ضد انقلاب اسلامی درهم کوبیده شد. جمهوری اسلامی محصول انقلاب نبود اما بعنوان ماحصل "انقلاب اسلامی" در بوق شد و به مردم با گلوله تحمیل شد. دوره اینها به پایان رسیده است. اینبار ضد انقلاب اسلامی در وحشت از انقلابی دیگر که علیه کل بنیادهای وضع موجود است، یک لحظه آرام ندارد. این دیگر حتی شبحی نیست که بر فراز تاریکخانه اسلامی و نظم موجود در گشت و گذار است، این واقعیتی عینی و سر سخت است که توضیح دهنده وحشت کل ابواب جمعی حکومت اسلامی و موئتلفین طبقاتی و بیرون حکومتی است.

کارگران، زنان، مردم زحمتکش، جوانان انقلابی!
موقعیت خود را دریابیم. ما با قدرت اعتراض خود و فریاد بلندمان کل صحنه سیاست در ایران را شخم زده ایم، معادلات تا قبل از اعتراضات توده ای همه بهم خورده اند، همه چیز از نو تعریف شده است، وزن و جایگاه و افق سیاسی و آینده نیروها دگرگون شده است. کل حکومت به گذشته تعلق دارد. امروز تلاش میکنند گذشته را در اشکال جدیدی وعده بدهند اما یکقدم جلوتر همدیگر را پاره می کنند. در اپوزیسیون نیز پسرعموهای اینها در وضعیت وخیم تر و دفاعی تری قرار دارند. هنوز تریبون اصلاح طلبان در داخل اند و صد البته بیشتر از خامنه ای و جنتی و روحانی و خاتمی علیه انقلاب و انقلابیگری و سرنگونی طلبی و کارگر و کمونیسم لیچار می بافند. آینده را اما همین نیروی اجتماعی مردم کارگر و زحمتکش که فریادشان علیه سرمایه دار و آخوند و نظم موجود دنیا را متحیر کرده است، شکل میدهد. آینده را زنانی که هیچوقت تسلیم نشدند و بزودی پیرزویشان را در مقابل دوربینهای جهان جشن خواهند گرفت، شکل میدهند. آینده را جنبش هائی شکل میدهند که وجدان آگاه و نیروی پیشرو مقاومت علیه ارتجاع و اسلام و خرافه و سرمایه و نظم موجود بودند، و امروز علیه حکومت یک نیروی عظیم و سهمگین اند. مهمترین نیروئی که سیاست ایران تاکنون بخود دیده است. این نیرو فعلا مقداری رُخ نشان داده است و میرود که آینده را حدّادی کند. امروز ضروری است این اردوی انقلابی در موقعیت جدیدش به دنیا و جامعه و سیاست و مسائل مورد جدال نگاه کند. دامنه بازی بزرگ و استراتژیک است. نیروهائی درعین مقاومت و تلاش برای بقا در حال اضمحلال اند و نیروهائی که هنوز حجاب سیاه اختناق نمیگذارد شفاف تر دیده شوند، در حال تبدیل شدن به مهمترین نیروی سیاسی و اجتماهی و طبقاتی در سیاست ایران هستند.

دوران کنونی دوران تحزب و تشکل و فعالیت متشکل با سیاستهای روشن و انقلابی و منطبق با امیال و تمایلات دهها میلیون مردم کارگر و زحمتکش و زن و مرد آزادیخواه است. دعوت من از فعالین جنبشهای آزادیخواهانه برابری طلبانه اینست که متشکل شوید، متحزب شوید، انتخاب سیاسی کنید، و ترجیحا به حزب کمونیست کارگری حکمتیست بپیوندید. باید به پیشروی و پیروزی راه حل کارگری فکر کنیم و موانع را از سر راه برداریم. به سیاستها و تاکتیک های خودویژه و منطبق با منافع جنبش و خیزش انقلابی مان و ویژه دوره انقلابی که بسرعت ایران وارد آن خواهد شد فکر کنیم. این روزها را باید جدی گرفت. اینروزها دارد تاریخ شکل میگیرد، ساخته میشود، ورق میخورد. همه چیز بستگی به پراتیک انقلابی ما، به سیاست انقلابی و کمونیستی ما، به تشخیص سیاسی درست و عمل بموقع ما، به افق بزرگ ما برای بسیج نیرو برای یک پیروزی کارگری گره خورده است.

در سالروز انقلاب ٥٧ طلیعه انقلابی زیر و رو کننده قرن بیست و یکمی به واقعیتی غیر قابل انکار بدل شده است. این تحول بزرگ میتواند و باید سرنوشتی متمایز با انقلاب ٥٧ داشته باشد. وظیفه ماست که وحشت بورژوازی اسلامی از سرنگونی و انقلاب علیه وضع موجود را به واقعیت بدل کنیم و روی دوش تجارب انقلاب ٥٧ و اجتناب از کمبودهای آن، پیروزی سوسیالیسم در ایران را متحقق کنیم. ایران سوسیالیستی یک "ذهنی گرائی" عده ای عاشق آزادی و برابری و خوشبختی انسانها نیست، نه فقط سوسیالیسم یک زمینه قوی اجتماعی دارد، نه فقط فرهنگ و ادبیات سوسیالیستی و کموینستی کارگری به جز لایتجزای هر اعتراض آزادیخواهانه بدل شده است، بلکه هیچوقت در سیاست ایران در صد سال گذشته، تا این حد نیاز به سوسیالیسم، نیاز به رهائی از انقیاد فکری و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی تا این حد با سوسیالیسم و فقط با سوسیالیسم گره نخورده است. ترس بالائی ها بجاست اما تلاششان بیهوده است. امید پائینی ها واقعی است اما تلاشی هرکولی برای ساختن آینده ای آزاد و برابر و سوسیالیستی پیش رو دارند. آینده از آن ماست! *

٨ فوریه ٢٠١٨

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید