سه شنبه, 17 بهمن 1396 ساعت 09:19

مصاحبه اکتبربا عبدالله دارابی در مورد گارد آزادی

مصاحبه اکتبربا عبدالله دارابی در مورد گارد آزادی  abedarabi
اکتبر: سیاست گارد آزادی  چه هست و با چه هدفی تشکيل شده است؟
عبداله دارابى: در پاسخ به این سوال، بدوا با يک نقل قول کوتاه از مارکس شروع می کنم تا به کمک آن بتوان در همچین شرایطی هدف ازتشکيل نیرویی چون گارد آزادی را هر چه واضح تر در ذهن و افکار خواننده القا کنم.
یکی از احکام مارکس در مورد انقلاب چنين است: "انقلاب، ضمن پیشروی خود، یک ضد انقلاب بهم فشرده و محکمی بوجود می آورد يعنی دشمن را مجبور ميکند به وسائل تدافعی بيش ازپيش شديدی متوصل شود و بدینطريق وسائل بيش از پيش نيرومندی برای حمله تهيه می نمايد". نسل ما به وضوح همچین شرایطی را ديده و تجربه کرده است.
 رژیم سلطنتی را ساقط کردیم و ٣٩ ساله علیه رژیم بغایت ارتجاعی جمهوری اسلامی هم می جنگیم. تا جايی که به فعالیت سیاسی حزب ما در کردستان بر میگردد  بقول منصور حکمت"باید به بعد نظامی فعالیت و خصلت مسلح سازمان سیاسی بطور جدی فکر کرد چون دولت های مرکزی در چند کشور، و رژیم اسلامی بطور اخص، نظامیگری و اسلحه را وارد معادلات سیاسی کردستان کردە اند".
يک حزب کمونیستی جدی در کردستان اگر بخواهد فعاليت کند متاسفانه نمی تواند با تعيين تکلیف صرفا سیاسی وارد عرصه سیاست شود چون به آن مجال نمی دهند به نیروی قابل اعتماد مردم تبدیل شود. در دورە های انقلابی وقتی طبقه کارگر و صف آزادیخواهی و برابری طلبی در جامعه ارتجاع سرمایه را وادار به  آخرین حد مقاومت ميکند باید تعرضات و پيشروی های خود را نيز همه جانبه تر در همه عرصه های نبرد سازمان دهد و همه آنها را با هم هماهنگ نماێد تا به اتکا به آن، جامعه را با کم ترين تلفات و درد سر از تند پیج های سیاسی موجود عبور دهد. ما نیز بمثابه يک حزب کمونیستی کارگری خود را موظف می دانیم در همچین شرایطی که  برای جامعه ایران پیش آمده  واقع ببنانه تر و همه جانبه تراز پيش برای رسیدن به اهداف طبقاتی مان عرصه های کار و فعاليتمان را تعميم بخشیم و با سازماندادن گارد آزادی جنبه دفاع از حزب و طبقه کارگر را تقويت نماییم، تا بتوانیم پتانسیل نظامی حزب را در راستای متحقق ساختن اهداف استراتژیک حزب همانا اعتلای سیاسی و ‌قیام شهری جنبش طبقه کارگربکار ببندیم.
با توجه به پیچیدگی اوضاع سیاسی کل ایران، باید خصلت مسلح سازمان حزب را کاملا جدی گرفت و سر سوزنی از آن غافل نمانیم. همينجا باید خاطر نشان کرد از نظر ما تشکیل گارد آزادی مطلقا از سر تقدیس مبارزە مسلحانه قابل بحث نیست و نخواهد بود. بهمين خاطر همين حالا وقت آن فرا رسیده که احزاب کمونيستی و طبقه کارگر ايران دامنه فعالیت خود را در برابر این رژیم هار ارتجاعی گسترش دهند و در کنار کار و فعالیت بنیادی همانا جلب و جذب و سازماندهی مردم، به جنبه سازماندهی نیروی دفاع از خود نیز توجه لازم بکار برده شود.
با توجه به آن، قبل از هر چیز باید درک روشنی از ایجاد گارد آزادی وجود داشته باشد تا به کمک آن اهمیت و فوايد درست دفاع از خود و جامعه را دریابيم. چون در طول تاریخ هروقت مردم برای دفاع از خود دست به اسلحه برده اند بلافاصله آنها را اشرار و یاغی، اوباش و آدمکش، جدايی طلب و وطن فروش، ضد امنیت، عامل بيگانه و مزدور و تروریست و ده ها القاب ناشایست و نا مربوط دیگر را... به آن نسبت داده اند و بهمین خاطردر مواردی هم قتل عامشان کردند تا بدینوسیله آنان را از دستێابى و تجهیز به وسایل دفاع از خود دور سازند. در نتیجه، درک درست در این زمينه بخش بزرگی از پیشبرد این عرصه از کار گارد آزادی است.  بر عکس القاب فوق الذکر، گارد آزادی یک ضرورت سياسی و اجتماعی امروز جامعه ایران است که حزب ما را وا داشته تا به سازمان دادن آن در سراسر ایران بپردازد و از انطباق آن با  استراتژی حزب و مبارزات جاری مردم در راه سرنگونی جمهوری اسلامی ایران گام بردارد. همه می دانیم از نظر اکثریت جامعه ایران جمهوری اسلامی رفتنی است. اما خودش نمی رود بلکه بايد با زورآنرا از اریکه قدرت پايين کشید و بدینوسيله دستش را از زندگی مردم کوتاه کرد. بهمين خاطر گارد آزادی بخش قابل توجهی از فعالیت برای تسهيل امر سرنگونی جمهوری اسلامی و یک حلقه مهم قدرت گیری حزب است. گارد آزادی ابزاری است که با استفادە از آن طبقه کارگر و حزب تضمین ميکند که در پروسه سرنگونی جمهوری اسلامی و بعد از آن امنيت سياسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه تضمین شود. بعلاوە ضامن اعمال حاکمیت مردم بر زندگی شان و وسیله ای در دست آنها برای کوتاه کردن دست جریانات اسلامی و تروريستی، گانگستر های سیاسی و جریانات قومی و ناسیونالیستی از زندگی شان است.
در محدویت فعالیت گارد آزادی باید فضا ی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای مردم آزادتر و برای همکاران رژیم و جريانات باند سیاهی محدود تر شود. تلاش برای يک فضای آزاد و باز سیاسی و فرهنگی، مبارزه با ميليتاريزه کردن فضای باز جامعه و نهایتا ايجاد امکانات کنترل محله توسط گارد آزادی قطب نمای اصلی تعيين وظایف واحد های گارد آزادی است.
گارد آزادی قبل از هر چیز مانع از آن ميشود که کسی یا نیرويی بتواند با زور و ارعاب اراده خود و یا هر قانون و سنت ارتجاعی را به مردم تحمیل نماید. در شرایط کنونی شناسایی کردن نهاد های نظامی، اطلاعاتی، انتظامی، پادگانهای رژيم، دار و دسته های رژيم وغیره و تلاش برای نفوذ در آنها در هر محل یکی از وظایف مهم گارد آزادی بشمار میرود.
اکتبر: درشرایط کنونی و با توجه به خیزش اعتراضی مردم در ایران که جمهوری اسلامی را مورد تعرض قرار داده، آیا گارد آزادی در این شرايط ضروری بنظر می رسد؟
عبداله دارابی: من در بالا به اختصار اشاره کردم که خصلت مسلح حزب یک امر دل بخواه ما و مطلوب ما نیست. ما کمونيست ها هر قدر در آرزوی یک تعيين تکلیف سیاسی و غير نظامی باشیم با توجه به اوضاع و احوال پیچيده کنونی جهان امروز از جمله خود ایران، بایستی طبقه کارگر و حزب ما از توان دخالت نظامی در بالاترين سطح برخوردار باشد، اگر نه به هيج وجه شانسی برای مطرح شدن در صحنه سیاست ایران و تعيين تکليف سیاسی به نفع جامعه نخواهيم داشت. بالا تر اشاره کردم مفاهیم اصلی استراتژی حزب ما اساسا شهر ها، جنبش طبقه کارگر، اعتلای سیاسی و قیام شهری هستند که باید نيروی مسلح ما عملا در تطابق با آن حرکت کند و در راستای تحقق آن گام بر دارد نه هيچ چیزی دیگر. ولی اگر شرایط و اوضاع و احوال ایران بر منوال دیگری پيش برود، آنگاه نيروی مسلح حزب در ادامه فعالیت خود ميتواند مثل یک ارتش با وظایف تماما نظامی نیز ابراز وجود کند. عليرغم اینکه در حال حاضر همچين شرایطی  ‌مد نظر این نوشته نیست ولی اشارە به این نکته نیز از دایره این بحث بدور نمی باشد.  ولی با وجود همه اینها باید این را پیش فرض دانست که چشم انداز آتی اوضاع ایران و کردستان بسیار پيچيده تر از آنچه که هست می باشد. با توجه به آن باید برای هر احتمال و جابجايی و هر تغيير و تحولی آمادە بود و پا به پای آن نیز برای ایجاد پتانسیل نظامی منطبق بر آن  تلاش نمود.  از قرار معلوم پیداست که ایجاد پتانسیل مسلح حزب نه تنها با خيزش اعتراضی فی الحال موجود مردم ایران در تناقض نيست، بلکه  ضرورت سیاسی و اجتماعی آن سازمان دادن آنرا ده چندان می کند. چون قدرتی را سازمان می دهيم که نفس موجوديت و کارکردش تناسب قوا را به نفع مردم تغييڕ خواهد داد، بطوریکه ازتعرض دار و دسته هایی که قصد دارند به انقلاب خون به پاشند و جامعه را به تباهی بکشند می ايستد و آنها را از سر راه پیشروی خویش خارج می کند. مشابه آن در انقلاب ١٩١٧شوروی و حتی انقلاب ٥٧ ایران کاملا مشهود و نمایان است. با توجه به آن باید از هم اکنون در جهت ایجاد يک اهرم قدرتمند نظامی منطبق بر شرایط موجود تلاش نمود و به سرعت آنرا سازماندهی و به راە انداخت.
عبداله دارابی
05-02-2018

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید