سه شنبه, 17 بهمن 1396 ساعت 09:13

سعید یگانه - از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه تا رژه کارگران هیپکو در اراک

سعید یگانه - از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه تا رژه کارگران هیپکو در اراکsaied
بعد از گذشت یک هفته از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه روز یکشنبه ۱۵ بهمن سرکوبگران جمهوری اسلامی با حمله و اشغال نظامی کارخانه دست به ضرب و شتم و دستگیری کارگران زدند . فرماندار شوش و کارفرمایان و نیروهای سرکوبگر دست به دست هم دادند تا اراده کارگران برای ادامه اعتصاب را در هم شکنند.تعداد زیادی از کارگران را دستگیر و با خود بردند تا کارگران اعتصابی، به آزادی کارگران دستگیر شده قانع شوند و دست از اعتصاب بکشند. اما این یورش وحشیانه به کارگران نتوانست عظم و اراده کارگران برای ادامه اعتصاب و پیگیری مطالبات خود را در هم شکند و دولت ناچار شد کارگران را آزاد کند.امروز دوشنبه ۱۶ بهمن نه تنها کارگران دست از اعتصاب نکشیدند ، بلکه کارگران بازنشسته نیز برای پیگیری طلب خود از کارفرمایان وارد کارخانه شده و به اعتصاب پیوستند.
امروز دوشنبه کارگران مرکز تولیدی هیپکو در ادامه اعتراض و اعتصاب تا کنونی برای کسب مطالبات و حقوقهای معوقه خود به اعتراض در کارخانه بسنده نکردند و دسته جمعی در اعتراض به سرکوب، فقرو ستم واستثماردولت و سرمایه داران مفتخوردر خیابانها ی شهر اراک دست به راهپیمایی زدند و ضمن آگاه کردن افکارعمومی ازبیحقوقی و وضعیت اسفبار کارگران ،نفرت عمیق خود را از شرایطی که دولت و سرمایه داران برای کارگران بوجود آورده اند اعلام کردند.
این روزها و بخصوص بعد از خیزش سراسری مردم علیه رژیم نکبت اسلامی ، اعتصاب و مبارزه کارگری دراکثر مراکزتولیدی با خواست و مطالبه مشابه رو به افزایش است و همراه با نارضایتی و اعتراض عمومی مردم در جامعه می رود که شرایط را برای ادامه اعتراض و مبارزه همه مردم در جامعه مساعد ترکند .هم اکنون دهها مراکز تولیدی در اعتراض و اعتصاب به سر می برند. دیروز کارگران شهرداری شهراهواز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد های خود دست به اعتراض زدند و دفتر رئیس شهرداری را به آتش کشیدند .
اعتراض به موجودیت جمهوری اسلامی در گوشه و کنار جامعه رو به افزایش است و هر روز به نوعی انگشت تو چشم این رژیم فرو می برند.  تعرض به نهادهای مذهبی و آتش زدن عکس خامنه ای، تا  برداشتن حجاب در اماکن عمومی  در اعتراض به حجاب اسلامی و قوانین ضد زن ، دهن کجی وابراز نفرت از اسلام و جمهوری اسلامی تا زدن آخوند درمیادین شهر ، تا اعتراض و اعتصاب کارگری همه و همه نشانه نفرت و نارضایتی عمیق همه مردم از جمهوری اسلامی و سیستم استثمارگر حاکم در ایران است .
در این میان کارگران بیشتر از همه از دست این جانیان خون دل می خورند . هم سرکوب میشوند و هم کار می کنند و حقوق نمی گیرند. ۸۰ در درصد کارگران امنیت شغلی ندارند و زندگی آنان امروز به فردا در گرو کارفرمایان  ، اخراج واز دست دادن شغل و محروم کردن انان از این دستمزد ناچیز نیزهر لحظه انها را تهدید می کند.
زندگی برای مزد بگیران غیر قابل تحمل است . کارگران دریافته اند که کوتاه امدن در مقابل حکومت سرکوبگر و سرمایه داران مفتخوریعنی فرسودگی و نابودی خود و خانواده انان . میلیونها کارگربطور دائم با وجود سرکوب و حشیگری رژیم ، در مبارزه برای تغیرشرایط معیشت و وضعیت اقتصادی خود هستند . در شرایطی کنونی که مردم برای تعین تکلیف با رژیم سرکوبگر اسلامی خیز بر داشته اند و به جان ان افتاده اند ،  توقع و انتظار از طبقه کارگر ایران بخصوص در مراکز مهم و صنعتی برای دخالت موثرتر در روند سیاسی و سیر تحولات جامعه بالاست  . طبقه کارگر خود می تواند منشع تغیر باشد، اگر متشکل و قدرتمند تر به میدان بیاید .
سعید یگانه
5 ف.ریه 2018- از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه تا رژه کارگران هیپکو در اراک

بعد از گذشت یک هفته از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه روز یکشنبه ۱۵ بهمن سرکوبگران جمهوری اسلامی با حمله و اشغال نظامی کارخانه دست به ضرب و شتم و دستگیری کارگران زدند . فرماندار شوش و کارفرمایان و نیروهای سرکوبگر دست به دست هم دادند تا اراده کارگران برای ادامه اعتصاب را در هم شکنند.تعداد زیادی از کارگران را دستگیر و با خود بردند تا کارگران اعتصابی، به آزادی کارگران دستگیر شده قانع شوند و دست از اعتصاب بکشند. اما این یورش وحشیانه به کارگران نتوانست عظم و اراده کارگران برای ادامه اعتصاب و پیگیری مطالبات خود را در هم شکند و دولت ناچار شد کارگران را آزاد کند.امروز دوشنبه ۱۶ بهمن نه تنها کارگران دست از اعتصاب نکشیدند ، بلکه کارگران بازنشسته نیز برای پیگیری طلب خود از کارفرمایان وارد کارخانه شده و به اعتصاب پیوستند.
امروز دوشنبه کارگران مرکز تولیدی هیپکو در ادامه اعتراض و اعتصاب تا کنونی برای کسب مطالبات و حقوقهای معوقه خود به اعتراض در کارخانه بسنده نکردند و دسته جمعی در اعتراض به سرکوب، فقرو ستم واستثماردولت و سرمایه داران مفتخوردر خیابانها ی شهر اراک دست به راهپیمایی زدند و ضمن آگاه کردن افکارعمومی ازبیحقوقی و وضعیت اسفبار کارگران ،نفرت عمیق خود را از شرایطی که دولت و سرمایه داران برای کارگران بوجود آورده اند اعلام کردند.
این روزها و بخصوص بعد از خیزش سراسری مردم علیه رژیم نکبت اسلامی ، اعتصاب و مبارزه کارگری دراکثر مراکزتولیدی با خواست و مطالبه مشابه رو به افزایش است و همراه با نارضایتی و اعتراض عمومی مردم در جامعه می رود که شرایط را برای ادامه اعتراض و مبارزه همه مردم در جامعه مساعد ترکند .هم اکنون دهها مراکز تولیدی در اعتراض و اعتصاب به سر می برند. دیروز کارگران شهرداری شهراهواز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد های خود دست به اعتراض زدند و دفتر رئیس شهرداری را به آتش کشیدند .
اعتراض به موجودیت جمهوری اسلامی در گوشه و کنار جامعه رو به افزایش است و هر روز به نوعی انگشت تو چشم این رژیم فرو می برند.  تعرض به نهادهای مذهبی و آتش زدن عکس خامنه ای، تا  برداشتن حجاب در اماکن عمومی  در اعتراض به حجاب اسلامی و قوانین ضد زن ، دهن کجی وابراز نفرت از اسلام و جمهوری اسلامی تا زدن آخوند درمیادین شهر ، تا اعتراض و اعتصاب کارگری همه و همه نشانه نفرت و نارضایتی عمیق همه مردم از جمهوری اسلامی و سیستم استثمارگر حاکم در ایران است .
در این میان کارگران بیشتر از همه از دست این جانیان خون دل می خورند . هم سرکوب میشوند و هم کار می کنند و حقوق نمی گیرند. ۸۰ در درصد کارگران امنیت شغلی ندارند و زندگی آنان امروز به فردا در گرو کارفرمایان  ، اخراج واز دست دادن شغل و محروم کردن انان از این دستمزد ناچیز نیزهر لحظه انها را تهدید می کند.
زندگی برای مزد بگیران غیر قابل تحمل است . کارگران دریافته اند که کوتاه امدن در مقابل حکومت سرکوبگر و سرمایه داران مفتخوریعنی فرسودگی و نابودی خود و خانواده انان . میلیونها کارگربطور دائم با وجود سرکوب و حشیگری رژیم ، در مبارزه برای تغیرشرایط معیشت و وضعیت اقتصادی خود هستند . در شرایطی کنونی که مردم برای تعین تکلیف با رژیم سرکوبگر اسلامی خیز بر داشته اند و به جان ان افتاده اند ،  توقع و انتظار از طبقه کارگر ایران بخصوص در مراکز مهم و صنعتی برای دخالت موثرتر در روند سیاسی و سیر تحولات جامعه بالاست  . طبقه کارگر خود می تواند منشع تغیر باشد، اگر متشکل و قدرتمند تر به میدان بیاید .
سعید یگانه
5 فوریه 2018

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید