جمعه, 13 بهمن 1396 ساعت 09:58

سیوان كریمی - حجاب اجباری یا حجاب اسلامی

سیوان كریمی - حجاب اجباری یا حجاب اسلامی"سرخوردگی" زیباكلام  سیوان كریمی

در میدیای اجتماعی موضوع حجاب داغ است. تعدادی از زنان و دختران در تهران و چند شهر دیگر بدون ترس و واهمه حجاب خود را كنار می گذارند. رسانه هایی مانند بی بی سی هم این اخبار را یكی یكی پوشش می دهند و از آن به عنوان "نه به حجاب اجباری" یاد می كنند. در واقع باید گفت كه چیزی به عنوان حجاب اجباری یا اختیاری وجود ندارد. صحبت بر سر نفس حجاب است. حجابی كه از پایه های اسلام سیاسی است و سمبل آنست. حجاب همان جایگاه را برای اسلام دارد كه نشان "اس اس" برای نازی ها داشت.

ملی اسلامی ها با مهرانگیز كار و مسیح علینژادها و رسانه هایشان از جمله بی بی سی و صدای آمریكا سعی دارند در برابر مبارزه علیه حجاب اسلامی سدی ایجاد كنند. می خواهند مبارزات مردمی را كه با آتش زدن مسجدها و امام زاده ها و مراكز بسیج و قرآن آغاز شده بود، متوقف كنند. مساله بسیار واضح و روشن است. مطالبه مردم و جنبش آزادی زن كه از روز اول روی كار آمدن جمهوری اسلامی با شعار نه به حجاب اسلامی آغاز شده است، مختل كنند. هر روز تلاش می كنند كه یك گوشه از این مبارزه و اعتراض را با دست انداز مواجه كنند. كاری كه عبث است. كاری كه نتیجه ای جز شكست نخواهد داشت. زنان مبارز و طبقه كارگر و مردم برابری طلب در ده روز دیماه انتخاب خود را كردند، برایش به خیابان آمدند و مراكز اسلامی و دینی را به آتش كشیدند. معنی این كار نه به "حجاب اسلامی" بود. حالا شماها تلاش می كنید كه مطالبات واقعی این مبارزه را تقلیل دهید، از نه بزرگ به حجاب به تقسیم بندی حجاب اجباری و اختیاری برسید؟

این شعار "نه به حجاب اجباری" در كنار ملی اسلامی ها، از طرف مجاهدین هم می تواند مطرح شود. این طیف با همه اقمارش تلاش می كند كه حجاب را به عنوان "پوشش" معرفی كند و سپس بحث اجبار و اختیار را پیش بكشد. حجاب سمبل بردگی زن است، سمبل آپارتاید جنسی است و باید از جامعه جمع شود.

ما علیه حجاب اسلامی هستیم. علیه نماد بردگی و به انقیاد كشاندن زنان هستیم. حجابی كه هدفش تبدیل زنان به شهروندان درجه چندم است. حجابی كه تحقیر زن را در مخیله اش می پروراند و همزمان یک جامعه را تحقیر می كند. برای آزادی زنان در جامعه باید تمام نمادهای تحقیر و بردگی و آپارتاید جنسی از بین برود و حجاب قدم اول است. بحث اجبار و اختیار در مورد مسائلی كه هدف آن تحمیل تبعیض و فرودستی به زنان است كاملا بی معنی است، خارج از اصول انسانی است و برای جامعه آزاد و برابر غیر قابل پذیرش. یك نكته در این بین بسیار مهم است. خود ملی اسلامی ها و بی بی سی ها و علینژادها می دانند كه فاتحه اسلام در ایران خوانده شده و این ترم "حجاب اجباری" از جمله تلاشی است برای بیرون بردن اسلام از زیر ضرب انتقاد و عمل رادیکال انسانهای آزادیخواه و برابری طلب. جنبش آزادی زن رادیكالترین بخش جنبش حق زن در جامعه است كه تلاش می كند زنان را از زیر ضرب تحقیر و بردگی و آپارتاید و نابرابری خارج كند و معلوم است كه در مقابل این خواست ماگزیمالیستی دست انداز ایجاد كنند تا بتوانند مساله حجاب را به عنوان "پوشش" و پس از آن عناوین "اجباری و اختیاری" مطرح كنند. اما کمی دیر رسیده اند.

انسانهای آزادیخواه و برابری طلب باید هرچه وسیعتر در صف مبارزه انقلابی برای تغییر وضع موجود و تحقق آزادی و برابری کامل زن و مرد قرار گیرند. باید یك صدا و در مقابل این حركت، ما هم جنبش خود را نمایندگی كنیم و آن را به پیش ببریم. شعار ما "نه به حجاب اسلامی" و "مرگ بر جمهوی اسلامی" است. مطالبه ای كه نهایتا به از بین بردن پرچم اسلام سیاسی و الغای قوانین اسلامی و کلیه ابزارهای تحقیر و سركوب در جامعه منتهی می شود.

ما از آزادی پوشش هر انسان بالغ دفاع می كنیم. هر انسانی این اختیار تام را دارد كه پوشش خود را انتخاب كند. این مساله با حجاب اجباری متفاوت است. وقتی ترم حجاب اجباری پذیرفته شود، یعنی حجاب را به عنوان پوشش بپذیریم. اما حجاب پوشش نیست. یك نماد است، یك سمبل است و هدفش تحقیر، سركوب و بردگی زن. در یك جامعه آزاد، باید این حق را به رسمیت شناخت كه انسانها، حتی اگر حجاب را برگزینند، در انتخاب پوشش خود آزاد باشند.

فوریه ٢٠١٨

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید