دوشنبه, 08 آبان 1396 ساعت 09:03

سيف خدايارى - دستگيرى محمود صالحى - ادامه سركوب كارگرى

 سيف خدايارى - دستگيرى محمود صالحى - ادامه سركوب كارگرىترور آزادى بيان در اردن - سيف خدايارى

محمود صالحى از فعالين كارگرى در ايران براى دهمين بار توسط مقامات سركوبگر اطلاعات دستگير و بازداشت شد. صالحى را در بيمارستان و هنگام معالجات مربوط به دياليز كليه اش دستگير كردند. او در دو دهه گذشته به طور مرتب بازداشت، زندانى، شكنجه و آزار ديده است و سلامت جسمى او به خطر افتاده است. دستگيرى مجدد محمود صالحى در بيمارستان و با وضعيت جسمى او، وقيح ترين تعرض سركوبگرانه جمهورى اسلامى است. در دو سال گذشته شاهرخ زمانى، كوروش بخشنده، محمد جراحى از فعالين كارگرى با همين سياست سركوبگرانه جان خود را از دست داده اند.
سياست سركوب و بويژه سركوب صداى اعتراض فعالين كارگرى در كنار تعرض به معيشت چند بار زير خط فقرطبقه كارگر، بيكارى و فقر گسترده و افزايش ناهنجاريهاى اجتماعى، به فلاكت كشاندن توده هاى ميليونى و ... زندگى طبقه كارگر، اقشار ميانى جامعه و پايينى جامعه را تهديد مى كند. در كنار اين تصوير فسادهاى ميلياردى سران جمهورى اسلامى، تعطيلى واحدهاى توليدى و گسترش سرمايه دارى تجارى، سود سرشار سرمايه دارى ايران از قبل كار ارزان و تسهيل سركوب طبقه كارگر توسط حاكميت جمهورى اسلامى كشمكش طبقاتى را حادتر كرده است و ناگزير اعتراض به وضعيت موجود را به تقابل آشكار با جمهورى اسلامى كشانده است. " خطر" عصيان اجتماعى و تعرض مستقيم به دستگاه سراپا فساد را تشديد كرده است- اعتراض مالباختگان به مراكز مالى غارتگر خشم تركيده و نشانه اى از نفرت از كل اين نظام است.
اين تقابل و كشمكش به طور ناگزير پاى فعالين كارگرى و انسانهاى برابرى طلب را به عرصه هاى مختلف مبارزه كشانده است. به دليل سركوب سيستماتيك و عميق ، عدم وجود تشكل هاى كارگرى - كه مطالبات و خواسته هاى كارگران از طريق آن به شكل متعارف پيش برود، به فعال كارگرى در ايران وظايف چندگانه اى محول كرده است: از اعتراضات صنفى و واحدهاى مختلف كار تا تجمع در مقابل ارگانهاى مختلف مانند مجلس، استاندارى ها، وزارتخانه ها، دادگسترى ها و ... از اعتراض به حكم جبارانه و ضدانسانى اعدام- كه قربانيان آن از اقشار و توده هاى آسيب پذير هستند تا حمايت از اعتراضات معلمان، از مبارزه براى تغيير قوانين سركوبگرانه تا اعتراض به دستگيرى فعالين كارگرى و اجتماعى تا تلاش براى آزادى آنها و ... در چنين پرسپكتيوى فعال كارگرى فقط يك فعال كارگرى به معنى كلاسيك كلمه نيست: يك انسان مبارز است كه نظم موجود را در تمام زواياى آن نشانه گرفته است.
 وظايف چندگانه فعالين كارگرى علاوه بر فرسايش روحى و خستگى مضاعف - و نيز استهلاك انرژى آنان در عرصه هايى كه به آنان تحميل مى شود، دست سركوب را بازتر كرده است. طبقه كارگر در اين جدال نابرابر و كشمكش كمرشكن، هزينه هاى مضاعفى را تحمل كرده است. از دست دادن رفقايى چون شاهرخ زمانى، محمد جراحى، كوروش بخشنده و سركوب مستمر فعالينى مانند صالحى، شهابى، عظيم زاده، نجاتى و ... هزينه سنگينى است كه بخش خودآگاه طبقه كارگر پرداخته است. گرچه سياست سركوب نتوانسته است صداى اعتراض شجاعانه اين پيشكسوتان طبقه را براى هميشه خاموش كند، اما هزينه هاى انسانى سنگين و زخمى بر پيكر طبقه كارگر وارد كرده است كه جبران ناپذير است.
تعرض به جان فعالين كارگرى و چماق سركوب بر سر آنان سنگين تر از آن است كه با " محكوم مى كنيم" جواب گيرد. اين تسلسل سركوب بايد پايان يابد. بخش خودآگاه طبقه كارگر و فعالين آن بايد سبك كار بهترى در مواجهه با سركوب در پيش گيرند و امكان تعرض و هزينه هاى سركوب را كمتر كنند. تلاش براى تشكل هاى كارگرى و فعاليت هاى صنفى مستلزم خودآگاهى بيشتر كارگران به خواسته ها و مطالبات برحق خويش است. مبارزه عليه بيكارى با مطالبه كار يا بيمه بيكارى، مى تواند كابوس بيكارى و به زانو در آوردن بخش شاغل را كمتر كند. جنبش هاى اجتماعى راديكال و پيشرو در هم تنيده هستند، اما انتخاب عرصه مشخصى از فعاليت مى تواند دايره سركوب را محدودتر كند. بر همه ما روشن است كه تا سرنگونى نظم موجود، سايه سهمگين سركوب در اشكال مختلف باقى خواهد ماند، اما براى كم هزينه تر كردن سياست سركوب بايد با اتحاد و انسجام بيشتر و با سازماندهى و سبك كار متفاوت از آنچه كه هست، به جنگ وضع موجود رفت. قطعاً تلاش براى آزادى محمود صالحى عاجل ترين وظيفه طبقه است. نبايد گذاشت  سرنوشت شاهرخ ها و جراحى ها تكرار شود.

ىسيف خدايارى  

آخرین ویرایش در دوشنبه, 08 آبان 1396 ساعت 12:12

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید