شنبه, 06 آبان 1396 ساعت 17:44

اسماعیل ویسی- تاکیداتی دررابطه با کنگره هشتم حزب حکمتیست و قرارهای پیشنهادی به کنگره

اسماعیل ویسی- تاکیداتی دررابطه  با کنگره هشتم حزب حکمتیست و قرارهای پیشنهادی به کنگرهesmail

کنگره هشتم حزب حکمتیست در شرف برگزاری است. پیشاپیش برگزاری کنگره را به  طبقه کارگر، تمامی فعالین کمونیست و جنبشهای اجتماعی آزادیخواه و برابری طلب تبریک می گویم. امید وارم که با طرح مصوبات درست و ترسیم اولویتها و خط و مشی سیاسی – پراتیکی روشن کنگره موفقی را برگزار کنیم و به این طریق حزب را هر چه بیشتر در دسترس جامعه و قابل انتخاب قرار دهیم .

کنگره هشتم، کنگره ایست روتین که بر اساس اصول سازمانی حزب برگزار می شود . ما کنگره را در شرایطی بر گزار می کنیم که جنگ های نیابتی قدرت های جهانی و ارتجاع منطقه ای و تروریستهای اسلامی که حکومت اسلامی سرمایه داران در ایران یکی از پایه های اساسی بوجود آورنده این شرایط بحرانی و ناامنی در ان است ، منطقه را از لحاظ اقتصادی- اجتماعی- زیستی ” هر چه بیشتربرای اکثریت مردم در منطقه و بویژه ایران نا امن کرده است ،این شرایط ویژگی خاصی را از لحاظ اتخاذ تصمیمات سیاسی و پراتیک اجتماعی به کنگره می بخشد و بر فضای کنگره تاثیر خواهد گذاشت .

زیرا، سرکوب و رشد و گسترش روزافزون اخنتاق سیاسی و عدم برسمیت شناختن هرگونه حق و حقوق ابتدائی آحاد مردم، دستگیری و زندانی کردن فعالین کارگری، سیاسی- اجتماعی ، دخالت در زندگی خصوصی مردم بویژه زنان و جوانان. همراه با اخراج، بیکار سازی، بسته شدن و تعدیل نیرو در مراکز اصلی صنعتی تولیدی- خدماتی، نا امنی شغلی، عدم بیمه بیکاری و دیگر بیمه های اجتماعی و درمانی و رشد و گسترش فقر و فلاکت و تعرض گسترده  و افسار گسیخته به سطح زندگی و معیشت اکثریت مردم . رشد و گسترش پدیده های شوم کودکان کار و خیابانی، کارتون خوابی، فحشا و اعتیاد از شاخص های اساسی و غیر قابل انکار امروز جامعه ایران، به یمن وجود حاکمیت ضد انسانی رژیم اسلامی سرمایه داران، می باشد. رژیمی که، در بن بست اقتصادی – سیاسی و اجتماعی قرار گرفته  و برای ادامه حیات ارتجاعی و استثمارگرانه اش، از سوق دادن هرچه بیشتر جامعه به استیصال، فقر و فلاکت و عملا گرسنگی دادن توده مردم زحمتکش برای تحمیل شرایط بدتر، متفرق کردن مبارزات کارگری و اجتماعی  برای فراهم کردن زمینه تامین کار ارزان و کارگر خاموش، از هیچ تلاشی فروگذاری نکرده و نخواهد، کرد. به دلیل وجود این شرایط بسیار مخاطره آمیز و تثبیت و تحمیل ناچیزترین سطح  زندگی با تحمیل دستمزدی حدودا 4 برابر زیر خط فقر، و حتی عدم پرداخت آن سطح نازل از دستمزدها " دستمزدهای معوقه " که نه تنها کفاف تامین هزینه های اولیه ی زندگی را نمیدهد، بلکه بر اساس اعتراف مسئولین و نهادهای تحت عنوان نهاد های کارگری وابسته به حکومت، و آمار های ارائه داده شده در ایران،  برابر با تامین زندگی 10 روزه خانوار4 نفری کارگری می باشد. که هم اکنون بیشتر از 50 در صد مردم در ایران و 90 در صد کارگران زیر خط فقر زندگی می کنند . حدودا 3 میلیون و 200 هزار کودک بدلیل عدم تامین شهریه مدرسه از تحصیل محروم شده اند. همچنین دیگرعوارض منفی انسانی- اجتماعی آن دامن زده شدن بیشتر به فقر، فلاکت، استیصال و گسترش پدیده  کودکان کار و خیابان ، فحشا، تن فروشی، اعتیاد، پیش فروش کودکان در رحم، کولبری در ابعاد دهها هزار نفری در جامعه کردستان و دیگر مصائب اجتماعی می باشد. خصلت نمای زندگی استیصال آمیزی و تحمیل شده به اکثریت توده مردم می باشد.

اما با این وصف و در تقابل تلاشهای رژیم اسلامی برای گسترش اختناق و تحمیل موقعیت بردگی مطلق به طبقه کارگر و اکثریت توده کارکن آن جامعه،  تاکنون نتوانسته است رؤیا های بورژوا- اسلامی ها را برای احیأ " بهشت سرمایه داری" مبتنی بر کارارزان و کارگر خاموش را متحقق کند. زیرا در بطن جامعه کشمکش و تقابل جدی جنبشهای اجتماعی ” کارگری، آزادی زن، معلمان، جوانان برای خلاصی فرهنگی ” هرچند بطور متفرق و غیر سازمانیافته،  وجود دارد . جنبشی عظیم مطالباتی اقتصادی- اجتمای، در آرا است که با مقاومت و اعتراض و اعتصابات کارگری روزمره خود، همچون اعتصابات کارگران بخشهای متفاوت مراکز کاری ،صنایع پتروشیمی، اعتصاب گسترده و شکوهمند کارگران هپکو و زرآب، کارگران ایران خودرو، اعتصابات سراسری پرستاران، اعتراضات سراسری و پیشرو معلمان و بازنشستگان در میدان هستند از نمونه های بارز این دوره جدید کشمکش و رویاروئی اردوی کار در ایران با کارفرمایان و جمهوری اسلامی سرمایه داری است و

در جغرافیای فعالیت سیاسی حزب حکمتیست در ایران و در منطقه نیز ” مسئله کرد – در سوریه و بویژه برگزاری رفراندوم برای استقلال از عراق و حساسیتهای خاصی که از دولتهای قومی فاشیستی اسلامی عراق، ایران و ترکیه تا مراکز ارتجاعی الازهر، اتحادیه عرب و دیگر دسته و دوایر مرتجع " حکومت اسلامی و تهیدی و لشکر کشی همراه با محاصره اقتصادی که عملا صلاح کشتار دسته جمعی مردم در کردستان می باشدوجود دارد. زیرا جامعه کردستان یکی از مناطق اصلی فعالیت حزب می باشد. که بخش تفکیک ناپذیر و ارگانیکی از اقتصاد سیاسی در ابعاد سراسری در ایران میباشد. به تبع آن هر فعل و انفعالی از لحاظ اقتصادی، سیاسی- اجتماعی و طبقاتی و مبارزاتی  انعکاس خاص خود را در کردستان خواهد داشت. در نتیجه مصافهای پیش روی حزب و از جمله کمیته کردستان، قرار داده است که در راستای جهتگیریهای سیاسی- اجتماعی و مبارزاتی سراسری حزب میتواند معنا و مفهومی عملی پیدا کند که بخشی پایه ای از “جدال اصلی عرصه های نبرد طبقاتی ” در ابعاد سراسری و تضاد طبقات اصلی اجتماعی " طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار” میباشد.

بر اساس توضیحاتی که دادم، بنظرم لازم است کنگره در مباحث و تدوین و تصویب اولویتهای زیر تاکید کند:

-وضعیت پیش آمده فوق باعث شده است که در جنبش کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی آزادیخواه و برابری طلب گرایش " حقوق مدنی. امکانگرائی-قانون گرائی، که عملا خلط بحث کار علنی- قانونی " است و در جامعه کردستان نیز ، جنبش اجتماعی ناسیونالیسم کرد در کل که جنبش سیاسی بورژوازی کرد می باشد و بر اساس آن احزاب سیاسی اش در اشکال و عناوین متفاوت ، تقویت شده و چون رقیبی واقعی و عینی در جامعه کردستان در تقابل با جنبش کمونیستی و چپ قرار گرفته و مانعی است در پیش پای پیشروی های مبارزه طبقاتی. که نباید غافل بود. پس در نتیجه:

تلاش برای شکل دادن به انسجام طیف کارگران کمونیست و رادیکال و به هم بافتن شبکه های محافل رهبران عملی و فعالین کارگری و اجتماعی در ابعاد اجتماعی متمرکز شد و از این طریق بر همه فعالیت های سیاسی و اجتماعی آزادیخواهانه و برابری طلبانه در جامعه تاثیر گذاشت.  

در این راستا لازم است بر وضعیت کارگران و تقابل طبقاتی اجتماعی در ایران اشراف داشت. و آگاه بر تحولات جامعه سرمایه داری در جامعه  و مبارزات کارگران و مردم زحمتکش ” جنبشهای آزادیخواهانه اجتماعی ”  برای بهره مند شدن از زندگی بهتر باید پرچم جنبش “مطالبات اقتصادی- اجتماعی ” کارگران، زنان و جوانان در ایران را تبدیل به پرچم مبارزاتی و هر نوع اتحاد طبقاتی – اجتماعی مبدل و برای نقش بر آب کردن و طرد خرافات و آراء و افکار و ترفندهای گرایشات متفاوت بورژوازی “اپوزیسیون و در حاکمیت” و رژیم اسلامی و استبداد و سرکوب آن در همه زمینه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و طبقاتی و سازمانی متمرکز شد.

برای جذب و جلب اعتماد کارگران کمونیست و رهبران عملی و فعالین اصلی در جنبش کارگری و اجتماعی به حزب، باید در فعل و انفعالات (جدل های ما بین گرایشات، کمونیستی و رفرمیستی “چپ و راست”) جنبش کارگری با طرح و برنامه روشن بمنظور شکل دادن به تحزب کمونیستی کارگری دخالت کرد و راه حلهای عملی و واقعبینانه را در پیش پای شان قرار داد.

نظام اقتصادی، اقتصاد حکومت اسلامی در بن بست کامل قرار دارد و می توان تاکید کرد که ورشکسته شده است. حتی توافق هسته ای و لغو تحریم های اقتصادی به فریادش نرسیده، است. عوارض زیانبار این وضعیت، بسته شدن و تعدیل نیروی کار در مراکز اصلی تولیدی می باشد که بیکار سازی وسیع و گسترش فقر و فلاکت در ابعاد معیشتی و زیستی در جامعه در ابعاد سراسری و بویژه در کردستان روی آوری دهها هزار نفر به کار طاقت فرسا و مرگ آفرین کولبری، ایجاد و تحمیل شده است. بیکاری وسیعی در بعد میلیونها نفر وجود دارد که فاقد هرگونه تامین بیمه های اجتماعی و بویژه بیکاری مکفی می باشند. موج بیکار سازی و بیکاری در جامعه کردستان بسیار ملموس و محسوس می باشد. راه حل عملی پافشاری کارگران بیکار شده و کولبر بر خواست اساسی “ یا کار یا بیمه بیکاری مکفی” می باشد. لازم است این مطالبه به سرلوحه مطالبات اساسی کارگران بیکار شده و ارائه " کارت رسمی معتادین از داروخانه های- مرکز بهداشتی و بهزیستی " قرار گیرد و حول آن، در ابعاد اجتماعی نیرو بسیج و متشکل کرد.

اولویت کاری برای دستیابی به مطالبات سازمانی- اجتماعی و طبقاتی، تماس مستمر با کارگران کمونیست و رهبران عملی کارگری توده ای در ابعاد اجتماعی می باشد. ملموس کردن شرایط موجود و قانع کردن و گام عملی و اساسی برداشتن برای تماس های مستمر با دیگر رهبران و محافل کارگری و توده ای در ابعا اجتماعی برای بهم بافته شدن شبکه محافل رهبران عملی و کمونیست، و دوری گزیدن از سبک کار مقطعی و بدون ربط به محیط کار و زیست می باشد. برای آن باید نقشه مند تلاش پیگیرانه نمود.

تشکل های توده ای کارگری- بمنظور متحد کردن صفوف طبقه کارگر و جلب و جذب “فعالین و رهبران عملی و کارگران کمونیست و رادیکال” و برای متشکل و متحد کردن طبقه کارگر لازم است بر مبارزات اقتصادی و “ارائه نوع تشکل توده ای کارگری” برای پیشروی و فائق آمدن بر پراکندگی که اکنون بر آنان حاکم است، در محل کار و زیست شان بصورت هدفمند اقدام وتبلیغ نمود. در این راستا لازم است فعالین و کارگران کمونیست و رهبران عملی کارگری و توده ای را فراخواند که برای ایجاد سازمانهای توده ای علنی در محل کار خود مبارزه و تلاش کنند و عملا به پای ایجاد آن بروند. به هم بافتن “شبکه محافل کارگران کمونیست و رادیکال و رهبران عملی کارگری” اساس پایه ریزی چنین تشکل هائی است. که عملا تلفیق کار علنی- قانونی است برای تحمیل خود بهعنوان نماینده کارگر به نهادهایحکومتی است

در این راستا لازم است فعالین و کارگران کمونیست و رهبران عملی کارگری و توده ای را فراخواند که برای ایجاد سازمانهای توده ای علنی در محل کار خود مبارزه و تلاش کنند و عملا به پای ایجاد آن بروند. بدیهی است هر نوع سندیکا، اتحادیه، صندوق های کارگری، تعاونی و انجمن هایی که توسط کارگران در محیط ها و مراکز کاری و تولیدی “محیط کار” به منظور پیشبرد امر مبارزاتی و دستیابی به مطالباتشان سازمان می یابد، باید بعنوان تشکلهای توده ای کارگری برسمیت شناخته شده و با همه وجود از آنها دفاع کرد.

تشکل اتحاد کارگری علیه بیکاری- همچنین لازم است بدلیل وجود بحران عمیق اقتصادی، و فقر و فلاکتی که دامنگیر کل جامعه ایران و از جمله کردستان و بویژه طبقه کارگر شده است و موج بیکار سازی وسیع کارگران، تلاش برای “متحد کردن کارگران بیکار و شاغل ” تحت عنوان “تشکل اتحاد کارگری علیه بیکاری” که اتحادی طبقاتی میباشد. چون اولویتی فوری برخوردار است و از مصافهای آتی در دستور قرار داده شود. تلاش نمود فعالین کارگری و اجتماعی را متوجه این امر خطیر کرد. خود را صاحب این عرصه کنند و عملا به پای مادیت بخشیدن بدان بروند.

سیاست سازماندهی ما- این جهت سیاسی- عملی در راستای روشن تر کردن “سیاست سازماندهی ما در کردستان” می باشد و به نوعی به ایجاد تجمع و محافل کارگری “با دیدگاهی کارگری و کمونیستی بر اساس ایجاد اتحاد  طبقاتی کارگران” و دامن زدن به رشد و گسترش و به هم بافتن “شبکه محافل کارگران کمونیست و رادیکال و رهبران عملی کارگری” کمک خواهد کرد و خواهد توانست در آینده “پایه های حزب حکمتیست در جامعه ایران ” در ابعاد اجتماعی را بر شانه های این تشکل ها و محافل واقعی قرار بگیرند، بنیاد نهاد که خواهد توانست عملا “تلفیق کار علنی- مخفی (کار علنی- قانونی) برای سازماندهی در محیط کار و زیست و هدایت و رهبری سیاسی مبارزاتی کارگران” را بطور تعیین کننده ای تامین کند و عملا “پایه های حزب حکمتیست در جامعه ایران ” در ابعاد اجتماعی و بر پایه طبقاتی کارگری تشکیل خواهد شد. در نتیجه تمرکز بر جنبش کارگری که مصاف اصلی فعالیت آتی میباشد و تدوین چشم انداز از این زاویه در نقشه عملی هدفمند.

تاکید بر چند نکته- -تلاش برای مبدل و تداعی شدن حزب درایران  بعنوان نماینده اصلی و پرچمدار " نه " توده کارگر و مردم زحمتکش به کلیت موجودیت جمهوری اسلامی. زیرا در تلاطمات سیاسی- اجتماعی آتی در ایران " تقابل جنبشهای اجتماعی چپ و راست " برای تعیین تکلیف سرنوشت حاکمیت سیاسی، واقعیتی انکار ناپذیر است. پس لازم است برای مبدل شدن به نماینده و پرچمدار جنبش کمونیستی کارگری و قطب چپ جامعه حول پرچم حزب حکمتیست در بطن صحنه سیاست اجتماعی در تقابل با جمهوری اسلامی و جنبش بورژوا ناسیونالیستی کرد و احزاب مربوطه .با طرح و برنامه سازمانگرانه :
تلاش برای گسترش و سازماندهی گارد آزادی در ابعاد اجتماعی.- دخالت موثر در جنبش  آزادی زن تلاش برای جلب و جذب فعالین.  سازماندهی وهدایت آن از طریق ایجاد شبکه فعالین آن – دخالت موثر در جنبش جوانان سکولار و مدرن برای خلاصی فرهنگی- اجتماعی. عمل کرد!

اسماعیل ویسی       این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

22 مهر 1396- 14 اکتبر 2107

منتشر شده در نشریه کنگره شماره 3. ویژه کنگره هشتم حزب حکمتیست

***

اسماعیل ویسی- قرارهای پیشنهادی به کنگره هشتم حزب کونیست کارگری- حکمتیست

قرار شماره 1- تلاش برای سازماندهی جنبش اجتماعی- الغای بی قید و شرط " مجازات اعدام "

حمایت کنندگان: نسرین محمودی آذر

بدون شک "مجازات اعدام "، جنایت سازمانیافته و آگاهانه دولت و نهادهای سیاسی حاکم، علیه مردم بیدفاع و قتل عمد دولتی است!. قربانیان اعدام هر که باشند، در این واقعیت تغییری نمیدهد که در کشورهائی که " مجازات اعدام " و بویژه حکومت اسلامی در ایران تحت عنوان " اجرای عدالت "؟! و کاهش دادن یزهکاری و ... ، هیچگونه اساسی و واقعیتی را در برندارد و صرفا بخاطر ارعاب جامعه و گستراندن چتر سرکوب و اختناق و خفه کردن هرگونه صدای نارضایتی اجتماعی است که بطور روزمره اعدام کرده و میکنند. " اعدام نه مجازات" است و نه با رایج بودن قانون " مجازات اعدام " هیچگونه "عدالتی" در جامعه اجرا میشود.

ماشین کشتار جمعی جمهوری اسلامی " ماشین اجرای مجازات اعدام " در طول حاکمیت ارتجاعی اش که میتوان گفت همزاد آن می باشد بیوقفه و در ابعاد هرچه وسیع تری بکار خود ادامه داده و تاکنون حدودا 150 هزار نفر انسان را در جامعه ایران از فعالین کمونیست، کارگری، برابری طلب و آزادیخواه جنبشهای سیاسی- اجتماعی و هرکسی که اظهار نارضایتی کرده و به عملکرد و موجودیت سیاسی- اجتماعی اش معترض بوده است، برای ایجاد فضای رعب و وحشت که در نهایت برای حفظ بقای خود، به جوخه اعدام سپرده است. عملا اعدام وکشتار جزء تفکیک ناپذیر از ماهیت اش می باشد. در سطح جهانی بعنوان بزرگترین قاتل شناخته شده است. اکنون نیز هزاران نفر تحت عناوین متفاوت در سیاهچالهای حکومت اسلامی در ایران زیر تیغ اجرای گیوتین اعدام قرار دارند.

حزب حکمتیست بر اساس برنامه یک دنیای بهتر برای الغای بی قید و شرط " مجازات اعدام " تبلیغ و تلاش نموده است. تلاش برا ی مادیت بخشیدن به الغای بی قید و شرط " مجازات اعدام " مستلزم تلاش گسترده و حرکت سازمانیافته اجتماعی در جامعه ایران می باشد.

بر این اساس: کنگره هشتم حزب حکمتیست برای سازماندهی این جنبش اجتماعی را، با شعار " مجازات اعدام بدون قید وشرط ملغی باید گردد!. " تصویب و چون اولویت در دستور قرار میدهد.

تمامی انسانهای آزادیخواه و احزاب و جریانات سیاسی- و جنبشهای آزادیخواه و برابری طلب اجتماعی مخالف مجازات اعدام را فرامیخوانیم که برای الغای بی قید و شرط مجازات اعدام، دست بکار شوند و نباید در این رابطه از هیجگونه تلاشی دریغ ورزید!

***

قرار شماره2- تلاش برای سازماندهی اجتماعی - صادر کردن کارت اعتیاد برای معتادین

حمایت کنندگان: نسرین محمودی آذر

مشکل اعتیاد و معتادین یکی از مشکلات اساسی اجتماعی در جامعه ایران می باشد. که توسط حکومت اسلامی در ایران از طریق نهادهای امنیتی – انتظامی و مافیای وابسته بدانها، با برنامه،  سیتماتیک و هدفمند همگام با رشد بیکاری بویژه در میان کارگران بیکار و جوانان تحصیل کرده و تحمیل زندگی استیصال آمیز و مایوسانه،  با آینده ای نا روشن در تداوم زندگی شان، در گسترش بخشیدن به این معضل اجتماعی سال هاست، تلاش می کنند. امروزه بطور  واقعی و ملموسی افزایش شمار معتادان به مواد مخدر که سر به میلیونها نفر میزند و به سننین 14-15 سالگی در سطح مدارس راهنمائی کشیده است. و تهیه آسان و ارزان قیمت آن در سراسر ایران به یکی از معضلات اجتماعی مبدل شده است و اساسی ترین  و جدی ترین نگرانی خانواده ها در مورد سرنوشت و آینده جوانانشان است.

معتاد شدگان قربانیان این نظام و مناسبات تولیدی اجتماعی سرمایه داری و نظام سیاسی آن، رژیم اسلامی هستند. این قربانیان را زندانی و اعدام کرده و می کند. بشیوه ای متفاوت تلاش می کند این قربانیان اجتماعی را به جامعه " انسانهائی مذموم، سربار و انگل جامعه " معرفی و بشناساند.

اما، معتاد شدگان " معتادین " انسان های قربانی شده و شریفی هستند. این انسانها به حمایت و همبستگی انسانی- اجتماعی و  بیان همدردی، محبت و  عواطف اجتماعی نسبت بخود احتیاج دارند. نباید آنان را طرد و به حاشیه جامعه و لجنزار بیشتری که رژیم اسلامی برایشان فراهم کرده است، رانده شوند. باید یاری داده شوند. شخصیت اجتماعی- انسانی شان را باید حفظ و در ترک این مشکل گرفتار شده، به آنان اعتماد بنفس داده شود. نفرت و بیزاری اجتماعی را بطور سازمانیافته و هدفمند، علیه رژیم اسلامی بکار گرفته شود. زیرا در مبارزه علیه مواد مخدر و عوارض اجتماعی اش، تلاش برای بازپروری و سالم سازی معتادین و حفظ شخصیت انسانی- اجتماعی آنان، یکی از عرصه های مبارزه آزادیخواهانه – برابری طلبانه و اجتماعی است. با دخالت فعال و اجتماعی کردن این مبارزه ، غیر از افشای دست اندرکاران و باندهای  توزیع و فروش مواد مخدر، نهاد ها و ارگانهای  حکومتی را باید وادار کرد که با اختصاص بودجه و امکانات مالی لازم و متخصصین ، مراکز ایجاد ترک اعتیاد و بازپروری را در شهرهای و مناطق متفاوت  با آماده کردن کلیه امکانات لازم، ایجاد کنند.  اینکار ممکن است و باید چون یکی از عرصه های مبارزه اجتماعی بدان نگریست و دست بکار شد!

در تنیجه: کنگره هشتم حزب کمونیست کارگری – حکمتیست تصویب و تاکید میکند در همراهی و همگامی با جزیانات آزادیخواه – اجتماعی برای سازماندهی حرکا ت اجتماعی که اساس باز گراندن شخصیت انسانی- اجتماعی معتادین و بشکست کشانیده شدن سیاستهای رژیم اسلامی، می باشد. در دفاع از " ارائه کارت رسمی معتادین و تهیه آن در مراکز بهداشتی و داروخانه ها " چون اولویت کاری، در دستور و تلاش می کند!

جریانات و جنبشهای آزادیخواه را برای مادیت بخشیدن به سازماندهی متحدانه و عملی این امر اجتماعی و تحمیل آن به رژیم اسلامی، فرا می خواند.

***

قرار شماره 3- کشتار کولبران موقوف. یا کار یا بیمه بیکاری مکفی

حمایت کنندگان: نسرین محمودی آذر- آرش نصرالهی- سعید یگانه – ناصر مرادی

کولبری شغل نیست. پدیده ایست که در نتیجه بیکاری وسیع و برای ادامه حیات در کردستان به دهها هزار نفر تحمیل شده است. زیرا براساس آخرین آمار ارائه شده از طرف نهادهای حکومتی 80درصد کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی استان‌های ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی تعطیل و یا به حالت نیمه‌تعطیل درآمده‌اند نرخ بیکاری در این چهار استان نزدیک به 40درصد می‌باشد که ناچارا دهها هزار نفر برای تامین معیشت و ادامه حیات خود و خانواده هایشان از ماکو – مهران و دهلران به کار بسیار مخاطره آمیز کولبری روی کرده اند. هر روزه عمدا توسط سرکوبگرا اسلامی کشتار می شوند.

کارگرانی که  بعلت بیکاری، عدم تامین امکانات معیشتی، بیمه بیکاری، تحمیل  زندگی فقر مطلق،  در ازاء دریافت دستمزد در واقع خون بهاء بسیار ناچیزی که، تن به خطیرترین شرایط داده اند. شرایط مرگبار و مرگ آفرینی که چه کشتار عمدی توسط فاشیستهای اسلامی، چه رفتن در میادین مین و یا  عوامل طبیعی باعبورو پرت شدن از سنگلاخ و پرتگاه کوره راههای کوهستانی و کولاک برف و بهمن، سرمازدگی، سکته در حین حمل بار، آثار ثانوی ناشی از زخم‌های ناشی از اصابت گلوله، معلول شدن همیشگی،  در برخی موارد نیز کولبران در نتیجه فشار روانی ناشی از مصادره کالاهایشان توسط نیروهای حکومت، دست به خودکشی زده‌اند. بطور مستند وجود دارد! کار کولبری مرگ آور است. که توسط سرکوبگران اسلامی برای تامین و بدست آوردن عوارض گمرکی، کولبران کشتار شده و می شوند. عملا جنگی است مابین سرمایه داران که قربانیانش کارگران کولبر هستند. نهادهای انتظامی- امنیتی در نهایت بیشرمی جهت توجیه کشتار افکار عمومی در جامعه، کولبران را قاچاقچی معرفی می کنند.

کنگره هشتم حزب حکمتیست تصویب و تاکید می کند که، خاتمه دادن بهاین وضعیت فلاکتبار و متوقف شدن کشتار کولبران پافشاری بر تداوم فشار و تلاش همبسته و سازمانیافته اجتماعی در جامعه کردستان. است

همراه و همگام، جزیانات و فعالین چنبش آزادیخواهی در کردستان را فرامیخواند برای سازماندهی همبستگی اجتماعی برای متوقف کردن کشتار کولبران . با طرح شعار " کشتار کولبران موقوف  یا کار- یا بیمه بیکاری مکفی”   با تمامی امکانات و تحمیل آن به رژیم اسلامی، تلاش کنند!

اسماعیل ویسی 30 مهر 1396- 22 اکتبر 2017 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

***

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید