یکشنبه, 16 مهر 1396 ساعت 14:10

اسماعیل ویسی – بمناسبت 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام - مجازات اعدام -بدون قید وشرط ملغی باید گردد!.

اسماعیل ویسی – بمناسبت 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام - مجازات اعدام -بدون قید وشرط ملغی باید گردد!.esmail

" مجازات اعدام " بدون قید وشرط ملغی باید گردد!.

در سطح جهانی 10 اکتبر روز جهانی علیه " مجازات اعدام " می باشد. به همین مناسبت در سراسر جهان جریانات ، انسان دوست احزاب سیاسی آزادیخواه و برابری طلب و جنبشهای اجتماعی در ایران، ضد " مجازات اعدام " و از جمله حزب کمونیست کارگری – حکمتیست در جهت الغای بدون قید و شرط " مجازات اعدام " بشیوه ای متفاوت برای سازماندهی اجتماعی جنبش ضد اعدام و مادیت بخشیده شدن به الغای این پدیده و عملکرد ضد انسانی که حق حیات را بطور آگاهانه از انسان سلب می کنند، تلاش می کنند.

زیرا باید تاکید کرد که "مجازات اعدام "، جنایت سازمانیافته و آگاهانه دولت و نهادهای سیاسی حاکم، علیه مردم بیدفاع و قتل عمد دولتی است!. قربانیان اعدام هر که باشند، در این واقعیت تغییری نمیدهد که در کشورهائی که " مجازات اعدام " و بویژه حکومت اسلامی در ایران تحت عنوان " اجرای عدالت "؟! و کاهش دادن یزهکاری و ... ، هیچگونه اساسی و واقعیتی را در برندارد و صرفا بخاطر ارعاب جامعه و گستراندن چتر سرکوب و اختناق و خفه کردن هرگونه صدای نارضایتی اجتماعی است که بطور روزمره اعدام کرده و میکنند. " اعدام نه مجازات" است و نه با رایج بودن قانون مجازات اعدام هیچگونه "عدالتی" در جامعه اجرا میشود. و به همین خاطر است که، ما حزب حکمتیست برای الغای بی قید و شرط مجازات اعدام  وسازماندهی جنبش اجتماعی ضد اعدام در جامعه ایران تلاش میکنیم. زیرا ماشین کشتار جمعی جمهوری اسلامی " ماشین اجرای مجازات اعدام " در طول حاکمیت ارتجاعی اش که میتوان گفت همزاد آن می باشد بیوقفه و در ابعاد هرچه وسیع تری بکار خود ادامه داده و تاکنون حدودا 150 هزار نفر انسان را در جامعه ایران از فعالین کمونیست، کارگری، برابری طلب و آزادیخواه جنبشهای سیاسی- اجتماعی و هرکسی که اظهار نارضایتی کرده و به عملکرد و موجودیت سیاسی- اجتماعی اش معترض بوده است، برای ایجاد فضای رعب و وحشت که در نهایت برای حفظ بقای خود، به جوخه اعدام سپرده است. عملا اعدام وکشتار جزء تفکیک ناپذیر از ماهیت اش می باشد. در سطح جهانی بعنوان بزرگترین قاتل شناخته شده است.

جهت اطلاع بیشتر آخرین گزارش آماری اعدام شدگان که درز کرده در 6 ماه اول سال 1396 ارائه شده از سایت هرانا به تفکیک از اینقرار است : اردیبهشت ماه 15 نفر، خردادماه 14 نفر، تیر ماه بیشتر از 60 نفر، مرداد ماه بیشتر از 50 نفر و شهریور ماه 35 نفر 9 مورد در ملاء عام، در واقع بطور میانگین هر روز 2 نفر را اعدام کرده است. و بر اساس اعتراف نهادهای دست اندرکار حکومت اسلامی سرمایه داران در چند هفته گذشته، هم اکنون حدود 6000 نفر در زندانها زیر تیغ اعدام قرار دارند.

و در گزارشی که در فروردین ماه 1395 – 6 آوریل 2016 در سایتهای فارسی زبان منتشر شد بود که مستند و غیر قابل انکار است. آمده بود که "   ... تعداد اعدام‌ها در سال گذشته میلادی 2015- بیش از  50 درصد نسبت به سال 2014 افزایش داشته است و این تعداد اعدام از سال 1989 تاکنون بی‌سابقه بوده است. ... در سال گذشته " 1634 نفر " اعدام شده اند. 89 درصد اعدام‌ها در سال 2015 در سه کشور ایران، پاکستان و عربستان انجام شده است. سازمان عفو بین الملل در گزارش خود تصریح کرده است که سال 2015- 1394 در ایران ، 977 نفر را حکومت اسلامی اعدام کرده است. این در حالی است در سال 2014 تعداد اعدام ها در ایران 743 نفر بوده است، ... در میان اعدام‌شدگان چهار نفر زیر 18 سال بوده‌اند که بنا بر تعاریف بین‌المللی کودک محسوب می‌شوند و اعدام آنها نقض پیمان‌های بین‌المللی است". عملا در دولت تدبیر و امید روحانی مجازات اعدام سیر صعودی داشته است.

اینها گوشه ای از آمار اعدامهائی است که به بیرون درز کرده و بخشا در زندان و بخشا در ملا عام صورت گرفته است. جمهوری اسلامی و روحانی در دنیای دیپلماتیک لبخند میزنند و در ایران و منطقه قصابی میکنند. جمهوری اسلامی بویژه در فضای کشتار جمعی و سر بریدن که سلف داعش می باشد، آسوده خیال تر از گذشته به قلع و قمع و سرکوب و اعدام مشغول است. شرکای جمهوری اسلامی و دولتهای مدافع "حقوق بشر" که خود مشغول جنایت در خاورمیانه اند بخاطر سود و منافع خود، سکوت مرگبارشان را سنگین تر کرده اند. اما، برای مردم ایران مسئله روشن است!

قصاص چیست؟

این چه پدیده ای است و چرا حکومت اسلامی به چنین ریسمانی تا کنون در زمینه های متفاوت متوسل شده است و می شود؟ بعدا بدان اشاره می کنم.

حکومت اسلامی سرمایه داران در ایران طی حاکمیت ننگین و ضد انسانی اش، برای سیستماتیکه و نهادینه کردن خشونت بعنوان جزئی از زندگی، تفرقه و جدائی و گسترش نفرت اجتماعی ماین آحاد مردم و تحمیل به جامعه از هیچگونه تلاشی دریغ نکرده و نخواهد، کرد. به همین خاطر " کودکان سن 18 سال زیادی در سیاهچالهایش زندانی و در انتظار اجرای " مجارات قصای- اعدام " هستند. در این خصوص مقصر و بانی اصلی و اساسی چنین وضعیتی، حکومت اسلامی است که کودکان اینچنین سوق داده شده اند بجای اینکه در دنیای کودکی خود بسر ببرند حق و حقوق انسانی- اجتماعی شان رسمیت شناخته شود و اززندگی شاد، ایمن و خلاق. از رفاه و امکانات رشد مادی و معنوی در محیطی زنده و خلاق تربیتی و اجتماعی، در بالاترین سطح ممکن که، ممنوعیت کاری، تنبیه بدنی. فشار و آزار روانی در محیطهای آموزشی و اجتماعی و عدم مرعوب کردنشان، تضمین شده، و برخوردار باشند . چه زندگی ای نابرابر و غیر انسانی را در ایران به آنان و خانواده هایشان " اکثریت مردم " تحمیل کرده اند.

سرکوب و رشد و گسترش روزافزون اخنتاق سیاسی و عدم برسمیت شناختن هرگونه حق و حقوق ابتدائی آحاد مردم، دستگیری و زندانی کردن  فعالین کارگری، سیاسی- اجتماعی ، دخالت در زندگی خصوصی مردم بویژه زنان و جوانان. عدم تامین و امنیت شغلی و معیشتی،رشد و گسترش بیکاری، فقر و فلاکت و تعرض گسترده  و افسار گسیخته به سطح  زندگی و معیشت اکثریت مردم . رشد و گسترش پدیده های شوم  کودکان کار و خیابانی، کارتون خوابی، فحشا و اعتیاد در میان جوانان زیر سن 18 سال در سطح مدارس راهنمائی، حاشیه نیشنی از شاخص های اساسی و غیر قابل انکار امروز جامعه ایران، به یمن وجود حاکمیت ضد انسانی رژیم اسلامی سرمایه داران، می باشد. رژیمی که، در بن بست اقتصادی – سیاسی و اجتماعی قرار گرفته  و برای ادامه حیات ارتجاعی و استثمارگرانه، از سوق دادن هرچه بیشتر جامعه به استیصال، فقر و فلاکت و عملا گرسنگی دادنتوده مردم زحمتکش برای تحمیل شرایط بدتر، متفرق کردن مبارزات کارگری و اجتماعی، از هیچ تلاشی فروگذاری نکرده و نخواهد، کرد. به دلیل وجود این شرایط بسیار مخاطره آمیز و تثبیت و تحمیل ناچیزترین سطح  زندگی و دستمزد 4 برابر پائین تر از خط فقر ، که عوارض منفی انسانی- اجتماعی آن دامن زده شدن بیشتر به فقر، فلاکت، استیصال و گسترش پدیده  کودکان کار و خیابان ، فحشا، تن فروشی، اعتیاد و دیگر مصائب اجتماعی می باشد. در نظر بگیرید. در حال حاضر حدودا 250 نفر کودک با مادرانشان در سیاه چالهای اسلامی بسر می برند. بجای آنکه در دینای کودکی شان زندگی کنند. چقدر رنج آور است و تاثیران مخرب ومنفی چنین وضعیت تحمیل شده به آنان، در تداوم زندگی شان ، چگونه خواهد، بود؟!.

سوال اساسی این است چرا مجازات قصاص؟ این چه پدیده ای است و چرا حکومت اسلامی به چنین ریسمانی تا کنون در زمینه های متفاوت متوسل شده است ومی شود؟ مجازات قصاص- اعدام. ضد انسانی ترین عملکردی است برای سلب حق حیات از انسانی بطور آگاهانه و جزو قوانین عقب مانده اسلامی می باشد. زیرا وضعیت و شرایط و اوضاع احوال استیصال آمیز و فقر و فلاکتی را با تمامی مصائب اجتماعی ، اشاره کردم که، رژیم اسلامی به جامعه ایران تحمیل کرده است. خود بر آن آگاه است که نارضایتی عمیقی را در میان اکثریت توده مردم دامن زده است و وجود دارد. و بر همین اساس است که از متحد شدن و متشکل شدن و همیاری و همبستگی توده های مردم در هر سطحی واهمه دارد و با تمامی امکانات به سرکوب آنان می پردازد. حکومتی که بزرگترین قاتل مردم در آن جامعه است و تاکنون حدودا 150 هزار نفر را با برنامه و سازمانیافته اعدام کرده است. میخواهد با اجرای قانون مجازات قصاص، بدست خانواده افرادی که متاسفانه به قتل رسیده اند، نشان بدهد. عادل است و عدالت را رعایت می کند. هدفی جز دامن زدن به تفرقه و جدائی و نفرت پراکنی در جامعه ندارد. زیرا با متوسل شدن به این شیوه تلاش می کند. با استفاده از احساسات مردم و عواطف خانواده های مقتول، مقصر بودن خود را لاپوشی کند. این سیاستی است آگاهانه. می توان و باید آنرا همرا با کل پدیده ضد بشری، اجرای اعدام ، بشکست کشانید!

چکار باید کرد؟

این حکومت کشتار، اعدام و جنایت، سرمایه داری، استثمار و تبعیض و حکومت دین اسلام و عبودیت و نکبت است. این حکومت بدون خون ریختن و بدون اعدام نمیتواند به بقای ننگینش ادامه بدهد. و به همین خاطر اشاره کردم که، اعدام قتل عمد دولتی است. اعدام جنایت سازمانیافته و آگاهانه دولت و نهادهای قدرت علیه مردم بیدفاع و عملا سلب حق حیات بطور آگاهانه از انسان است! و چون اساسی انسانی و در دفاع از حق حیات و زندگی برای انسانها ما حزب حکمتیست برای الغای بی قید و شرط مجازات اعدام تلاش میکنیم. از هر حرکت وجنبشی برای لغو مجازات اعدام در ایران و هر جای جهان قاطعانه حمایت میکنیم. زیرا مبارزه با مجازات اعدام و متوقف کردن آن مستلزم یک تلاش سازمانیافته، گسترده و سراسری در هبستگی اجتماعی برای درهم کوبیدن ماشین جنایت اسلامی و سایر جنایتکاران است. و تمامی انسانهای آزادیخواه و احزاب و جریانات سیاسی- و جنبشهای آزادیخواه و برابری طلب اجتماعی مخالف مجازات اعدام را فرامیخوانیم که برای الغای بی قید و شرط مجازات اعدام، دست بکار شوند و نباید در این رابطه از هیجگونه تلاشی دریغ ورزید!

زمینه مادی اجتماعی چنین حرکت سازمانیافته ای، وجود دارد. همچنانکه در سطح ایران طی 2-3 سال اخیر، در رابطه به بخشیده شدن کسانی که بیداگاه اسلامی حکم " مجازات قصاص – اعدام " را تحمیل کرده بود، بسیار اتفاق افتاده است که نشان از روی گردانی جامعه در کل از این عمل شنیع و ضد انسانی می باشد. و تلاش برای لغو " مجازات اعدام " انجام گرفته است. امید است این اعمال تقابل عملی با مجازات اعدام سنگ بنای جنبشی عظبم اجتماعی بشود و شعار مجازات اعدام بدون قید وشرط ملغی باید گردد!. شعار اساسی آن برای بگور سپردن این عمل شتیع و ضد انسانی باشد. اینکار ممکن است و دست فعالین جنبشهای آزادیخواه و برابری طلب را می بوسد. فرصت را نباید از دست داد!

پیش بسوی سازماندهی جنبش اجتماعی، برای الغای بی قید و شرط " مجازات اعدام "!

اسماعیل ویسی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

16 مهر ماه 1396- 8 اکتبر 2017

***

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید