دوشنبه, 27 شهریور 1396 ساعت 18:24

همايون گدازگر - مطالبات شهروندان کردستان ورأى آرزوهاى جريانات ناسيوناليست، اعتراض طبقاتى عليه جمهورى اسلامى!

همايون گدازگر - مطالبات شهروندان کردستان ورأى آرزوهاى جريانات ناسيوناليست، اعتراض طبقاتى عليه جمهورى اسلامى!homayon
يكى از نقطه قوتهاى اين حركات اعتراضى ، همبستگى و پشتيبانى ديگر شهرهاى كردستان ازآنها يعنى از همديگر است . مردم كردستان كه مورد حمله و سركوبگريهاى سيستماتيك  جمهورى اسلامى بوده اند ، همواره در مقابل اين سركوبگريها بعنوان ريشه  مشترك تعرض به امنيت و جانشان ايستاده و از يكديگر پشتيبانى كرده اند . در مقابل اعدام زندانيان سياسى،  دربرابر جنايات نيروهاى سركوبگر در حق شهروندان و يا كشتن كولبران ، هرجا اعتراضى صورت گرفته است موج پشتيبانى و همبستگى همه جا ديده مى شود . اين امر خود براى مبارزات آينده مردم دركردستان يك قدم بزرگ به جلو وموجب اميدوارى بسيار است . البته همين نقطه قوت به آسانى بدست نيامده است و خود حاصل تلاش و مبارزه بى وقفه سه نسل از انسانها وتجربه حدود ٤٠ سال رويارويي با سركوبگريهاى جمهورى اسلامى است .
نقطه قوت ديگر اين تحركات اعتراضى در كردستان ، راديكال بودن و بدون توهم بودن به جمهورى اسلامى است . اين راديكاليسم را مى توان از خواست و مطالبات  آن فهميد . خواست ومطالباتى كه ورأى آمال و آرزوهاى جريانات ناسيوناليست دركردستان است و اساسا عليه فقر و مشقات زندگى و رنگ اعتراض طبقاتى عليه جمهورى اسلامى و سركوبگريهايش در كردستان را بر خود دارد ، خيل عظيم بيكاران ، كارگران و مبارزين زندانى ، كولبران و دستفروشان ، زنان و اقشار آسيب ديده از ظلم وستم رژيم ، ماتريال و نيروى انسانى اين حركتهاى اعتراضى هستند . اجازه ندادن به رژيم و جناحهايش و عدم توهم به آنها از خصوصيات اغلب اين مبارزات است . در اعتراض اخير بانه نماينده مجلس با اظهارات بى مايه خود فقط موجب خشم وتنفر بيشتر مردم معترض از جمهورى اسلامى شد . شايد بتوان نقاط قوت ديگرى هم برشمرد ، از نظر من اينها مهمترين آنها هستند .
در مورد نقطه ضعف اين حركات اعتراضى البته دست اندركاران محلى و سازماندهندگان مستقيم آن هستند كه مى توانند باتوجه به امكانات و تعادل قواى موجود به آن بپردازند . با اينحال اين اعتراضات معمولا در شرايطى رخ مى دهد كه جمهورى اسلامى به گوشه اى از جامعه كردستان حمله كرده و مرتكب جنايتى شده باشد . در صورتيكه مقابله با جمهورى اسلامى و سياستهايش يك امر دائمى وبى وقفه بايد باشد . پشتيبانى و همبستگى موجود در اين اعتراضات هنوز به آن اتحاد همبسته و متشكل تبديل نشده است كه بتواند مدام جامعه را عليه ظلم وستم وتحميل فقر وفلاكت عليه جمهورىاسلامى به ميدان رويارويي بياورد .
 همه جريانات سياسى جامعه سعى دارند   مهر سياست و شعار خود را بر اين تحركات سياسى بكوبند ، از جريانات ناسيوناليست تا جناحهاى رژيم دركردستان و مذهبى ها و چپ ها و كمونيستها همه وهمه سياست و اهداف خود را دنبال مىگيرند . اما اين اعتراضات در مقابل رژيمى بشدت سركوبگر كه بخصوص زندگى طبقه كارگر و مردم زحمتكش را به تباهى كشانده است ، تنها با رهبرى راديكال و سازش ناپذير و چپ مى تواند موفق شود .

عليرغم همه اينها ،  اين اعتراضات هركدام خواست و مطالبات خاص خود را هم دارند كه نبايد از آن غافل شد ، اعتراضات شهر بانه عليه كشتن دو زحمتكش كولبر برپا گرديد، شعار و خواست ممنوعيت تيراندازى به كولبران و آزادى دستگى شدگان مهمترين خواست معترضين بود . هر اندازه تحميل اين خواستها به جمهورى اسلامى هم نشانه موفقيت اين اعتراضات و هم موجب روحيه اعتراضى مردم در ديگر شهرهاى كردستان خواهدشد . از طرف ديگر مطالبات غير واقعى كه از قدرت و توان اين حركتها خارج است مى تواند باعث شكست اين اعتراضات و گسترش نااميدى در جامعه بشود .

همايون گدازگر

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید