دوشنبه, 13 شهریور 1396 ساعت 16:52

همايون گدازگر - مرگ مصلح حسينى كارگر جوشكار و اعتراض كارگران و جوانان در شهر سنندج

همايون گدازگر - مرگ مصلح حسينى كارگر جوشكار و اعتراض كارگران و جوانان در شهر سنندج homayon
مرگ جانخراش مصلح حسينى كارگر جوشكار در شهر سنندج يكبار ديگر موجى از تنفر و خشم مردم معترض و آزاديخواه اين شهر را بدنبال آورده است . نيمه شب پنجشنبه٢ شهريور مأموران  سركوبگر شهردارى شهر سنندج به بهانه عدم مجوز ساختمانى باريختن بنزين و آتش زدن خانه اى در حال ساخت كه مصلح حسينى و برادر او اميد حسنى در آنجا مشغول كار بودند ، موجب سوختگى شديد اين كارگران شدند ، متاسفانه مصلح حسينى دراثر شدت جراحات بعد از چند روز در بيمارستانى در شهر تبريز در گذشت و به اين وسيله جنايت ديگرى به كارنامه رژيم ضد كارگر جمهورى اسلامى اضافه شد .
اما جوانان و مردم آزاديخواه سنندج اين بارهم ساكت ننشتند ، وطى يك هفته گذشته و ضمن همكارى وهمدردى با خانواده مصلح حسينى به شيوه هاى مختلف عليه اين اقدام جنايتكارانه جمهورى اسلامى صداى خود را بلند كردند .
در طى اين هفته فضاى شهر سنندج فضاى خشم وتنفر از كارگزاران رژيم و مجريان سركوبگر جمهورى اسلامى بود . مقامات سركوبگر مانند تمام موارد ديگر كه دست به چنين جناياتى مى زنند با تهديد خانواده و بستگان اين كارگر قربانى آنها را از اعتراض و برگزارى مراسم سوگوارى براى فرزندشان برحذر داشتند . اما جوانان معترض ، تشكلها و فعالين كارگرى به اين تهديدات نيروهاى سركوبگر وقعى ننهادند و با برگزارى تجمعهاى اعتراضى نشان دادند كه ساكت نخواهند شد و تسليم تهديد و رعب و وحشت قاتلان مصلح حسينى نخواهند شد .
ترس دست اندركاران شهردارى سنندج از خشم و عصبانيت مردم شهر بحدى بود كه در ساعات اوليه اين جنايت مقامات شهردارى براى فرونشاندن خشم مردم ، اعلام كردند كه ٧ نفر از عوامل اجرايي شهردارى دست به اين اقدام زده واين حادثه در حال پيگيرى است . اما جوانان و مردم معترض كه با اين ترفند نيروهاى رژيم آشنا بودند از پا ننشته و در ميديا و رسانه هاى مختلف مردم را به اعتراض به اين عمل وحشيانه فراخواندند . ابتدا فعالين اين حركت اعتراضى فراخوانى براى اعتراض دسته جمعى در مقابل شهردارى  سنندج و معرفى عاملين اين حادثه صادر كردند . نيروهاى امنيتى رژيم در شهر سنندج كه از قصد معترضين اطلاع پيدا كرده بودند با محاصره خيابانهاى منتهى به شهردارى از ورود معترضين به محوطه شهردارى جلو گيرى كرده و مانع تجمع ٢-٣ نفرى مردم مى شدند . اما جوانان و فعالين كارگرى از پا ننشتند و روز چهار شنبه هشتم شهريور در تجمع با شكوهى دربهشت محمدى شهر سنندج و بر مزار كارگر جانباخته اعتراض خود را به اين جنايت جمهورى اسلامى ادامه دادند .
در اين گرد همايي كارگران و آزاديخواهان شركت كننده ، ضمن حمل پلاكاردهايي مبنى بر دادخواهى از مرگ مصلح ، در سخنرانيهاى خود با اشاره به فقر و بيكارى و بى مسكنى  درجامعه بار ديگر شهردارى سنندج را بعنوان عامل اين جنايت محكوم كرده و خواستار رسيدگى و پيگرى مرگ مصلح حسينى و شناسايي عاملين آن شدند . بعد از اين تجمع اعتراضى هم اعتراض در محافل و ميديا و رسانه هاى شهر و فشار به مقامات رژيم در سطح شهر مشهود است . بطوريكه مسؤلين شهردارى را براى در رفتن از زير بار مسؤليت  اين واقعه در همدستى  با دادگاه سنندج به تكاپو انداخته و با جمع آورى امضا و طوماردر بين كاركنان و مأمورين شهردارى سنندج سعى دارند قاتلان اين فاجعه و مسؤلين اصلى آن را تبرئه كنند .
اما هر كس مى داند كه جمهورى اسلامى و سياستهاى ضد مردمى اوست كه مسؤل اصلى كشت و كشتار كارگران و مردم زحمتكش است . رژيمى كه بيكارى ، فقر و بى سرپناهى را به ميليونها انسان تحميل كرده است ، مسؤل كشتار كارگر بيكار ، دست فروش فقير و كولبر زحمتكش است . جمهورى اسلامى چه مستقيما و از طريق كشتن كارگر كولبر و كارگر دست فروش و بيكار و چه غير مستقيم از طريق اشاعه اعتياد و فحشا و خودكشى مسؤل تمامى مصائب اجتماعى در جامعه است . راه مقابله با اين زندگى سخت و جهنمى را كارگران و مردم معترض مدتهاست كه نشان داده اند . رويارويي جوانان  و فعالين كارگرى و اعتراض آنها به كشتن مصلح حسينى در شهرسنندج ، گرچه تنها گوشه اى از انبوه مبارزاتى وروزانه كارگران و مردم زحمتكش عليه رژيم سرمايه دارى در ايران است ، اما در عين حال نور اميد جامعه براى مقابله با وضع موجود و نجات جامعه از وضعييت مشقت بار كنونى تحت حاكميت رژيم جمهورى اسلامى است . اين شيوه اعتراض بايد عكس العمل كارگران و آزاديخواهان به هر دست درازى رژيم به معيشت و امنيت و حقوق اجتماعى و فردى در جامعه باشد .
جمهورى اسلامى امروز با مبارزات و اعتراض بى وقفه و همه روزه مردم بخصوص بخشهاى مختلف طبقه كارگر روبراست . به تنهايي اخبارى كه از ديوار  سانسور خود رژيم  به بيرون درز مى كند ، حكايت از اين مبارزات روزانه دارد كه جمهورى اسلامى را هر روز بيشتر در تنگنا قرار مى دهد . به جرئت مى توان گفت كه هفته و حتى روزى نيست كه محوطه فرماندارى و شهردارى و يا استاندارى  و مجلس اسلامى شاهد اعتراض و تظاهرات كارگران و مردم معترض نباشد . با اينحال گرچه اين تنهاراه و اميد براى كسب حقوق روزانه و يا عليه ستمگرى و سركوب جمهورى اسلامى است ، اما نجات قطعى از دست فقر و فلاكت و كشتار و تبعيض و نابرابرى تنها با اين مبارزات حاصل نمى شود . طبقه كارگر و پيشروان آن رهبران آزاديخواه و عدالت طلب بخوبى آگاهند كه تاروزى كه جمهورى اسلامى حاكم است ، تا روزى كه طبقه سرمايه دارحاكم است ، دورنمايي براى رهايي و سعادت قطعى واستقرار جامعه اى آزاد وبرابر وجود ندارد . طبقه كارگر و پيشروان آن براى نجات جامعه از دست نظام استثمارگر سرمايه دارى احتياج به ابزار و قدرت بسيار بيشتر از اين دارند . حزبى قدرتمند و فراگير لازم است  كه بتواند دشمن طبقاتى را به زانو در بياورد وبه تمامى مصائب دامنگير جامعه پايان بدهد .
همايون گدازگر
سوم سپتامبر ٢٠١٧

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید