دوشنبه, 30 مرداد 1396 ساعت 18:15

سعید آرمان - ٣٨سال بعد از فرمان جهاد خمینی جلاد علیە مردم کردستان!

سعید آرمان ٣٨سال بعد از فرمان جهاد خمینی جلاد علیە مردم کردستان!Käyttäjän Saeed Arman profiilikuva
سی و هشت سال قبل در روز ٢٨ مرداد ۵۸خمینی جلاد در راس ضد انقلاب اسلامی تازە بقدرت رسیدە طی فرمانی خطاب بە  نیروهای ارتش، ژاندارمری و سپاە پاسداران دستور داد کە با مردم کردستان با شدت رفتار بکنند، او افزود اگر با شدت برخورد نکنند با آنها (نیروهای مسلح) با شدت رفتار می کنیم.  فرمان خمینی مرتجع و جنایتکار، سردستە اوباشان اسلامی ،سرآغاز یورش وحشیانە بە کردستان بود. بعد از خمینی بنی صدر رئیس جمهور وقت طی فرمانی خطاب بە ارتش چنین گفت: "از همین لحظە ارتش حق ندارد پوتین از پا در آورد مگر اینکە کردستان را از وجود این یاغیها پاک کند".
در همان روز ارتش و سپاە تحت فرماندهی چمران بە شهر پاوە حملە و شهر را اشغال کردند و جلاد فرستادە خمینی (شیخ صادق خلخالی)  در حفاظت کامل نیروهای تا دندان مسلح و با حکم خمینی بعنوان مامور تام الاختیار برای سرکوب "غائلە" کردستان از همان لحظات اول شروع بە دستگیری کردند و همان روز ١٢ نفر را بعد از "دادگاە" چند دقیقەای در کنار دیوارهای شهر با چشمانی بستە بە جوخە مرگ سپردند. اعدام شدگان عبارت بودند از دکتر قاسم رشوند کە بمنظور کمک بە مردم کردستان از تهران بە پاوە رفتە بود، مظفر فتاحی، عبداله نوری، هوشنگ عزیزی، اصغر بهنودی، محمد عزیزی، یداله محمدی، حسین شیبانی، بهمن عزتی، هرمز گرجی بیاتی، محمد محمودی، آذرنوش مهدویان. خلخالی جنایتکار بە این تعداد اعدام شدگان در پاوە بسندە نمیکند و روز بعد ٢٩ مرداد هفت انسان مبارز دیگر را در این شهر اعدام میکند.
در سوم شهریورماە ارتش و سپاە بە مریوان حملە میکنند و ٩ تن از مبارزان و فعالین کمونیست شهر را در "دادگاە" چند دقیقەای بە اعدام محکوم میکنند و آنان را اعدام میکنند. اسامی اعدام شدگان کە سریعا در روزنامەهای جمهوری اسلامی نیز منتشر شد عبارت بودند از : حسین پیرخصری، احمد پیر خضری، حسین مخطفی سلطانی، امین مصطفی سلطانی، جلال نسیمی، دکتر احمد احضری، علی دادستانی، احمد قادرزادە و فایق عزیزی.
در حالیکە کردستان سراسر خشم و مقاومت علیە مزدوران تازە بە قدرت رسیدە اسلامی بود و در هر گوشەای اعتراض و مبارزە طنین انداز بود، خلخالی همراە با نیروهای سرکوبگر بە اطراف سنندج می روند و بعد از دستگری تعداد زیادی در روز پنجم شهریور خلخالی وحشی در "دادگاە" فرمایشی ١١ نفر  از جوانان شریف و آزادیخواە را بە اعدام محکوم میکند .دو تن از اعدام شدگان زخمی ،بودند کە یکی از آنان رابر روی برانکارد اعدام می کنند. اسامی اعدام شدگان "دادگاە" فرمایشی فرودگاە سنندج عبارت بودند از: احسن ناهید، شهریار ناهید، عطا زندی، امجد مبصری، عیسی پیرولی، یدالە فولادی، ناصر نسیمی، سیروس منوچهری، جمیل یخچالی ، مظفر نیازمند و مظفر رحیمی. تصاویر دلخراش این فاجعە انسانی و اعدام انسانهای شرافتمند در سطح جهانی انعکاس یافت و حکومت داعش شیعی را در اولین ماەهای صدارتش بە جهانیان معرفی نمود.
ماشین اعدام کماکان بە رهبری صادق خلخالی ادامە یافت و بعد از سنندج راهی شهر سقز شد و در این شهر درجا ٢٠ نفر را بە اعدام محکوم نمود و خود در اوج وقاحت نظارەگر اعدام آنان بود و بە  گفتە خودش "با خیال آسودە سر بر بالش گذاشتە است". شایان ذکر است کە در میان اعدامیهای شهر سقر دو کودک ١٤ و ١٢ سالە وجود داشتند کە در پاسخ بە کودک ١٢ سالە کە بە خلخالی گفت من بی گناهم ، "این جنایتکار گفت، چە بهتر بە بهشت خواهید رفت."
در آن روزهای سخت و طاقت فرسا در کردستان از طریق روزنامەهای اطلاعات و کیهان و رادیو و تلویزیون افکار عمومی جامعە ایران را نسبت بە مردم رزمندە کردستان و احزاب سیاسی می شوراندند و کمتر روزی بود خبر اعدام و جنایات رژیم اسلامی تازە بە قدرت رسیدە صفحات این میدیای نوکر را مزین نکند.  آنان در بوق و کرنا کردند کە جریاناتی قصد تجزیە کردستان را داشتند.
خلخالی در پاسخ بە صادق صبا گزارشگر بی بی سی کە از او راجع بە ماموریتش در کردستان می پرسد، می گوید  رادیو برنامە خودش را قطع کرد و امام بە من ماموریت داد کە غائلە را در پاوە خاتمە دهم. او با چمران جنایتکار از جانب خمینی مامور شدند تا "اشرار" (مردم مبارز کردستان) را تا مرزها تعقیب  و مجازات کنند.
صادق خلخالی در گرماگرم اعدامها کە با سوالی از جانب صادق صبا مبنی بر اعدام مجروحان مواجە می شود، آنرا کتمان میکند و می گوید "نە"، او در ادامە خطاب بە صادق صبا می گوید کە خودت ژورنالیست هستید و میدانید آنرا درست کردەاند، بە اعتباری اعدام مجروحان از نظر این جانی فوتو شاپ بودە است.
اکنون ٣٨ سال از فرمان جهاد خمینی و اعمال توحش اسلامی نسبت بە مردم کردستان می گذرد. تا انجا کە توانستند کشتند، سرکوب کردند و کردستان را بە پادگان نظامی تبدیل کردند و درندەترین نیروهایشان را در آنجا مستقر کردند. در دوازدهم خرداد ماە ١٣٦٢ در شهر مهاباد ٥٩ نفر را اعدام کردند کە انزجار عمیقی را نسبت بە جمهوری اسلامی در سراسر کردستان ایجاد نمود. بە فراخوان کومەلە ، حزب دمکرات و شیخ عزالدین حسینی اعتصاب عمومی در سراسر کردستان اعلام شد. جمهوری اسلامی در اوج ناباوری متوجە خشم مردم کردستان و حرف شنویشان از احزاب و سازمانها و شخصیتهای سیاسی شد. کردستان یکپارچە تعطیل شد.
آنچە مسلم است جمهوری اسلامی طی قریب بە چهار دەهە علیرغم اعدامهای پی در پی و سرکوبهای شدید و زندان و تبعید خانوادەهای فعالین سیاسی  و تلاش بی وقفە برای نفوذ بە قلوب مردم کردستان و تخریب این جامعە از طریق ایجاد باندهای توذیع مواد مخدرو ارتزاق جریانات سلفی و اجیر کردن نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، هنوز قادر نشدە است کردستان را آنطور کە خود میخواهد شکل بدهد.
در طول ٣٨ سال گذشتە تلاش جمهوری اسلامی بە منظور سرکوب مردم کردستان و بە تمکین کشاندن فعالین سیاسی و اجتماعی علیرغم زندان و شکنجە فعالین سیاسی و اجتماعی، نە تنها نا موفق بودە بلکە بە یمن حضور فعالین کارگری و کمونیست و ارتباط تنگاتنگ با مبارزات کارگران در سایر نقاط ایران گامها بە جلو راندە شدە است. امروز ابتکارات اجتماعی مانند نحوە مقابلە با اراجیف امام جمعە مریوان در رابطە با دوچرخەسواری زنان بە الگوی مبارزاتی زنان در تهران بدل می شوند و در آنجا خامنەای را بە چالش می کشند.
جمهوری اسلامی قادر بە پس راندن نیروهای مسلح بە خارج از مرزهای خود شدە است اما قادر بە خفە کردن صدای آزادیخواهی در کردستان نشدە است و همیشە با اقیانوسی از خشم و انزجار مردم کردستان  روبروست.
مردم کردستان و انسانهای شرافتمند سایر نقاط ایران هرگز آنچە را حکومت اسلامی داعش شیعە بمنظور سرکوب و بە تمکین کشاندن مردم کردستان بە کار برد فراموش نخواهند کرد و تا بە زیر کشیدن این نظام جهنمی سرمایە از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد. صورت مسئلە سرنگونی جمهوری اسلامی و تلاش برای آزادی و رفاە در جامعە بی وقفە بە قوت خود باقیست.                                                                                                       
سعید آرمان
٢٩ مرداد ١٣٩٦


 


 

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید