سه شنبه, 02 خرداد 1396 ساعت 13:06

سعید یگانه- انتخابات تمام شد ، جامعه بر همان پاشنه خواهد چرخید

سعید یگانه- انتخابات تمام شد ، جامعه بر همان پاشنه خواهد چرخیدsaied
نمایش انتخابات ریاست جمهوری در ایران به پایان رسید و روحانی با رای بخشی از مردم متوهم  سر از صندوق بیرون آورد و برنده این انتخابات شد . ما به درستی گفتیم که در ایران انتخابی در کار نیست و انتخابات در ایران به هر چیزی سبیه است جز یک انتخابات آزاد.به این دلیل  نتیجه این انتخابات فرمایشی از قبل معلوم و قابل پییش بینی بود .یا رپیسی ُ یا روحانی . دو قطبی کاذ ب "رئیسی ، روحانی " بخشی از مردم متوهم را  با هر مصلحتی پای صدوقهای رای کشاند و به مشروعیت نظام رای دادند .  اینها اشتباه کردند و صاف و ساده به جمهوری اسلامی خدمت کردند. از نگاه بخشی ازاین مردم روحانی برنده شد و شادی کردند ، اما نه روحانی برنده این بازی نمایشی است ونه رئیسی بازنده ، هردو مخلوق نظام سرکوبگر و گندیده نظام جمهوری اسلامی و بی کم و کاست هر دو به یک اندازه و شاید روحانی بیشتر به حیات و بقا نظام جمهوری اسلامی خدمت کرده اند . این انتخابات در واقع جمهوری اسلامی و کلیت نظام از هر جناح و دسته  است که خرشان برای چهار سال دیگر از پل پرید . هر دو جناح می خواستند که با هر تنش و اختلافی در سبک حکومت داری ، این نمایش و کارنوال اسلامی را با کمترین تنش و اعتراض از جانب مردم  به سر انجام برسانند .هدفی که جمهوری اسلامی و کلیت نظام در این نمایش مسخره برای آن سنگ تمام گذاشتند  ،یعنی یک مشروعیت فرمال نظام جمهوری اسلامی برای چهار سال دیگر !. جمهوری اسلامی  همه  با هم، از هر جناح و دسته ، با همه امکانات و دستگاههای  فریب و دورغ وبا ترفند های شناخته شده  ازجمله با افشاگری از جنایت و فساد و دزدی علیه همدیگر در شوهای انتخاباتی ، با کمک و همیاری پرورِژیم های داخل و خارج بازار گرمی ایجاد کردند تا بخشی ازمردم متوهم را به بازی بگیرند تا میان دو بال رژیم ، که میان قاتل و شیاد، شریک بیشتر از دو دهه سرکوب و جنایت رژیمشان یکی را انتخاب کنند، و این کاررا کردند ، تا به  این نظام سرکوبگر برای چهار سال دیگر مشروعیت بدهند . اینجا بحث بر سران بخش از مردمی که  از سر منفعت، بودن با جمهوری اسلامی  و بقای رژیم نفع می برند نیست ، بحث برسر پاسدارو بسیج و حزب االله  نیست  وبحث بر سر آن بخش ازطبقه بورژوا و خورده بورژوای مرفه  که به دلیل منفعت اقتصادی در سایه این رژیم   مشغول کسب کارند، نیست  ، اینجا  و بطور مشخص منظور بخشی از مردمی است که  در خارج کشور بدون هیچ فشاری رفتند و به جمهوری اسلامی و به تداوم فقر و سرکوب و اختناق  رای دادند و بی شرمانه آنهایی را که رای به سرنگونی رژیم داند به ریشخند گرفتند. اینجا بحث بر سر مردمی است که از سر توهم به تغیر در نظام جمهوری اسلامی و با انتخاب کاذب میان "بد و بدتر"  و با انداختن رای به صندوق ،به  تداوم سرکوب و اختناق وبردگی و استثمارو   بقای نظام سرکوبگر جمهوری اسلامی رای دادند .زنده باد  میلیونها انسانی   که زیر باراین تبلیغات و خفت نرفتند، در انتخابات شرکت نکردند  و به کلیت نظام جمهوری اسلامی نه گفتند  .این توهم که گویا به تدریج و از طریق صندوق رای در ایران امکان تغیر و دست یابی به آزادی  ممکن می شود ، کلاه توهمی است که این بخش از مردم سر خود می گذارند وبا وجود تجربه بیست سال از شروع دوره اصلاحات به این طرف هنوز در توهم انتخاب میان" بد و بدتر" و به امید دگرگونی  و تغیر و رسیدن به آزادی در چهار جوب نظام موجود سرگردانند. در هیچ کجای تاریخ ، آزادی و رفاه از صندوق انتخابات آنهم در یک جامعه مختنق و دیکتاتوری  بیرون نیا مده تا ایران یکی از آنها باشد.
اکنون و با پایان این نمایش انتخاباتی هنوز سوالات پایه ای و صورت مسئله اساسی ، در مقابل رژیم  جمهوری اسلامی و جامعه قرار دارد . این واقعیت که  جمهوری اسلامی خود یکی از موانع اصلی اصلاح و تغیر و رسیدن به آزادی است غیر قابل انکار و تجربه چندین دهه حاکمیت این نظام و درجا زدن در بحرانهای سیاسی و اقتصادی خود بر این واقعیت صحه می گذارد و قابل اعماض نیست .
این نمایش به پایان رسید اما هنوز روحانی شریک جرم بیشتر از سه دهه جنایت این رژیم است ، هنوز بعد از سه دهه حاکمیت، اکثریت مردم از کارگر و جوان و زن بیکارند و زیر چند فقره  خط فقر زندگی می کنند، هنوز کارگر به دلیل اعتراض و مطالبه دستمزدهای پرداخت نشده زندانی و شلاق می خورند ، هنوز صدها فعال کارگری ،معلمی و مدنی به دلیل حق طلبی در زندانهای رژیم روحانی به سر می برند،هنوز میلیونها معتاد و حاشیه نشین و کارتن خواب و هزاران کودک خیابانی به دلیل فقرو ناامنی وجود دارند ،  هنوز خودکشی در میان زنان و جوانان به دلایل فوق و تبعیض جنسیتی به وفور اتفاق می افتد، هنوز اعدام به عنوان ابزار سرکوب و اختناق به کار گرفته می شود و هنوز دره عمیقی میان فقر و ثروت در ایران به یمن حکومت سرمایه داران و اوباشان اسلامی به چشم می زند وعده های دروغین و توخالی روحانی و رئیسی پوچ و نمی تواند بر این واقعیات گرهی جامعه ایران پرده بکشد . این واقعیات است که از فردای بعد از انتخابات کماکان مسائل گرهی جامعه است که هم جمهوری اسلامی ، هم مردم متوهم که پای صند وقهای رای رفتند و هم آنهایی که نرفتند و رای نداند با آن روبرو هستند و این کشمکش همواره به وسعت جامعه ایران وجود دارد ، ادامه دارد و باید جواب بگیرند . قرار نیست که مردم ،کارگر ، زن و جوانان بعد از این انتخابت ساکت شوند . همین میلیونها انسانی که در این نمایش به جمهوری اسلامی نه گفتند ُ منبع عظیمی برای یک تحول اجتماعی در هر جامعه ای هست ، که اگر به تحرک درآید  و آگاه و متشکل و منفعت خود را تشخیص دهد ،می توانند بخش متوهم جامعه را نیز برای جارو کردن کل این بساط با خود همراه کنند.     
 با سپری شدن این انتخابات و کاهش فضای موجود، باید دید حق با کیست . نه جمهوری اسلامی آب راحتی از گلویش پائین خواهد رفت و نه مردم ناراضی و معترض از کارگر، و زن جوان به این شرایط تن خواهند داد . جامعه بر همین پاشنه خواهد چرخید وهمه مسائل اساسی جامعه ایران از سیاست تا اقتصاد و تا فرهنگ  ، فاکتورهای اساسی و حل نشدنی جامعه ایران  در سایه حکومت سرمایه داران اسلامی است و در فردای انتخابات، مبارزه و رویارویی طبقاتی  برسر حل قطعی این مسائل گرهی در جریان خواهد بود . فقر ، تبعیض ،سرکوب   و اختناق جز پایه های بقا نظام جمهوری اسلامی است . فقط با سر نگونی این رژیم تحقق آزادی و برابری ممکن و عملی است.

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید