سه شنبه, 02 خرداد 1396 ساعت 13:04

سيف خدايارى - اقدام مثبت راه كارگر

سيف خدايارى - اقدام مثبت راه كارگرترور آزادى بيان در اردن - سيف خدايارى 
هيأت اجرايى سازمان  كارگران انقلابى ايران( راه كارگر) در مطلبى تحت عنوان " تحريم از كدام سو؟" توضيحاتى درباره چرايى عدم امضاى اعلاميه تحريم انتخابات " شوراى همكارى نيروهاى چپ و كمونيست" داده اند و متعاقباً بخشى از مكاتبات درونى شورا حول اين اعلاميه را منتشر كرده اند كه موضع شفاف اين سازمان را در يك مسأله مشخص بيان مى كند.
استدلالات  سازمان كارگران انقلابى ايران ( راه كارگر) در نوشته " تحريم از كدام سو"؟  و نيز امتناع اين سازمان از امضاى اعلاميه مورد اشاره، يك مرزبندى راديكال  با نيروهايى است كه عليرغم ادعاى استراتژى سرنگونى انقلابى جمهورى اسلامى و برقرارى سوسياليسم، در اتخاذ تاكتيك هاى شفاف و شناختن صف دوستان و دشمنان طبقاتى دچار سرگيجه مى شوند و عمدتاً لغزشها و " خطاهاى" سياسى آنان از سوى نيروهاى مجاور ناديده گرفته مى شود. پاراگرافى از نوشته مورد اشاره كافى است تا ارزش اين موضعگيرى بر ما روشن شود:
آیا یک جریان طرفدار سوسیالیسم، مانند حزب کمونیست ایران" با تعهد به سرنگونی انقلابى رژيم  جمهوری اسلامی، یعنی سرنگونی توسط اکثریت مردم و برای حاکمیت اکثریت مردم، می تواند با نیروهای "تغییر رژیم" (regime change) یا طرفداران آویزان شدن به قدرت های ارتجاعی منطقه ای و جهانی و روش هائی مانند منطقه  پرواز ممنوع، حمله نظامی و ...، وارد اتحادعمل سیاسی شود  و هم زمان تلاش کند تا نیروهای چپ و کمونیست را با اتحادعملی مشابه، به این همکاری منضم سازد؟ پاسخ ما قطعاً منفی است. این همکاری به معنای ریختن قبح ائتلاف  با اردوی "تغییر رژیم" و جنگ نیابتی و در نتیجه تضعیف جنبش سوسیالیستی و کارگری است.
اين موضع شفاف در كانتكست يك مسأله جديد- همسويى كومله ( سازمان كردستان حزب كمونيست ايران) با نيروهايى از اپوزيسيون ملى - اسلامى كرد كه به قول سازمان كارگران انقلابى ايران ( راه كارگر) " تغيير رژيمى" هستند و بزعم من ماهيت ارتجاعى آنان فقط در ائتلاف يا تبديل شدن به  نيروى نيابتى قدرتهاى ارتجاعى منطقه و جنگ افروزى سرمايه دارى جهانى خلاصه نمى شود، بلكه هر يك بنا به ماهيت ارتجاعى خود ظرفيت تبديل شدن به نيروى فالانژيستى و سناريو سياهى دارند، يك مسأله قديمى - قديمى به قدمت عمر " شوراى همكارى نيروهاى چپ و كمونيست" را به ميان آورده است.
 اینجا به طور مشخص سئوال این است: موضع دیگر سازمانها و نهادهای چپ " شوراى همكارى نيروهاى چپ و كمونيست" در قبال اتحاد عمل كومله با جریانات ملى - اسلامی کرد که به حق مورد اعتراض و نقد هیئت اجرایی راه کارگر قرار گرفته چیست؟ با مراجعه به بخشى از مكاتبات درونى حول اين اعلاميه و اين واقعيت كه عليرغم مواضع انقلابى سازمان كارگران انقلابى ايران ( راه كارگر) كه به پاراگرافى از آن اشاره رفت، بقيه اعضاى شورا با حزب كمونيست ايران همراه شده اند.
انتقاد و موضع انقلابى سازمان كارگران انقلابى ايران ( راه كارگر) به ائتلاف كومله ( سازمان كردستان حزب كمونيست ايران) با جريانات " تغيير رژيمى" و تلاش اين رفقا براى ممانعت از اين ائتلاف - كه كومله نقش اصلى و محورى را برعهده داشته است- و استنكاف كومله از اين مواضع شفاف و به تبع آن استنكاف ساير اعضاى " شوراى همكارى نيروهاى چپ و كمونيست"، علامت هشدارى است در رابطه با همكارى نيروهاى چپ و كمونيست.
واقعيت اين است كه رفقاى راه كارگر به آن اشاره كرده اند: حزب كمونيست ايران و كومله بين دو صندلى ايستاده است. از يك طرف ، آنهم به طور دلبخواهى و خارج از اصول ثابت و محكم، تلاش مى كند با نيروهاى چپ و كمونيست تداعى شود و حتى در مورد " شورا" - با دقت "ذره بينى" در اين يا آن بند و جمله بندى نظرات خود را بر آنان تحميل كند و از سوى ديگر با گشاده رويى و با كنار گذاشتن كل "قيد و بندهاى " نقادانه و با ديپلماسى صرف به  كمپ راست و ارتجاعى بپوندد و بزعم خود در تلاش براى كسب رهبرى آن نيز باشد!
تجربه  چپ و كمونيسم در چهل - پنجاه سال اخير در انشقاقات، جدايى ها، انشعابات، ريزش نيرو و ... نه فقط در ايران بلكه در ساير كشورها، ضرورت همكارى و همگرايى جريانات چپ و كمونيست را مى طلبد. از اين زاويه نبايد مخالف نزديكى و همكارى مشخص و موردى جريانات چپ با طيف متنوع آن و ديدگاههاى پراكنده و متناقض بود. اما اگر اين تجربه ها به قيمت زير پا گذاشتن مواضع شفاف، اصول و موازين همكارى بر اساس شفافيت و نقد كمونيستى ، جايگاه  و افق طبقاتى و بدتر از آن اتحاد عمل  با جريانات ارتجاعى و نيروهاى نيابتى دولت هاى امپرياليستى شود، بايد تعارفات مرسوم و ديپلماسى لبخند را كنار گذاشت و در مقابل آن ايستاد. اقدام هيأت اجرايى سازمان كارگران انقلابى ايران ( راه كارگر) از اين نظر مثبت و شجاعانه است. اميدواريم رفقاى " شوراى همكارى نيروهاى چپ و كمونيست" و نيز رهبرى كومله و حزب كمونيست ايران اين تجربه را راهنماى اتحاد عمل ها، همكارى ها و نزديكى خود با جريانات چپ و كمونيست  و به همين اعتبار دورى از قطب بنديهاى ارتجاعى و نيروهاى اپوزيسيون ملى - اسلامى قرار دهد .

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پربازدید